Απόφαση 63/94

Απόφαση ΕΠΑ/63/1994: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βεργίνας νομού Ημαθίας στα οικοδομικά τετράγωνα 110, 111, 112, 113, 114, 115, 109, 107, 103, 105, 108, 106, 104 και έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σε συνεχόμενη εκτός σχεδίου περιοχή, προκειμένου να ανεγερθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/63/1994: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βεργίνας νομού Ημαθίας στα οικοδομικά τετράγωνα 110, 111, 112, 113, 114, 115, 109, 107, 103, 105, 108, 106, 104 και έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σε συνεχόμενη εκτός σχεδίου περιοχή, προκειμένου να ανεγερθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο, (ΦΕΚ 1351/Δ/1994), 23-12-1994.

 

Ο Νομάρχης Ημαθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 

2. Το από 03-04-1929 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 155/Α/1929) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού.

 

3. Το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 8 συμπλήρωση του νόμου 1337/1983 άρθρο 26.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Το από 15-04-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 433/Δ/1988) περί εγκρίσεως της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βεργίνας.

 

6. Την εγκύκλιο 1/1961 της τέως Υπηρεσίας Οικισμού περί υποβλητέων στοιχείων προτάσεων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως Πολεοδομικών σχεδίων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 20159/376/1994 και το από 18-07-1994 fax της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Το πρακτικό της κοινής σύσκεψης υπηρεσιακών παραγόντων και φορέων υπό το Νομάρχη Ημαθίας στη Βεργίνα την 26-07-1994.

 

9. Το υπ' αριθμόν 3343/17-10-1994 έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊσταμένων και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 67/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βεργίνας.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 1294/1994 και 1295/1994 της 24-11-1994 βεβαιώσεις του Προέδρου της Κοινότητας Βεργίνας.

 

12. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κοινοποίησης - δημοσίευσης της πρότασης τροποποίησης.

 

13. Το υπ' αριθμόν 14/07-12-1994 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ημαθίας με την υπ' αριθμόν 51/ΕΠΑ/1994 εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βεργίνας στα οικοδομικά τετράγωνα 110, 111, 112, 113, 114, 115, 109, 107, 103, 105, 108, 106, 104 και το τοπικό ρυμοτομικό της συνεχόμενης εκτός σχεδίου περιοχής προκειμένου να ανεγερθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα κλίμακας 1:1000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

2. Χαρακτηρίζουμε την έκταση με στοιχεία ΑΒΓΔ...ΚΛΜΑ ως ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ και καθορίζουμε δίκτυο δρόμων και πεζοδρόμων, ποδηλατόδρομο, χώρους πρασίνου, πλατείας και χώρων στάθμευσης.

 

3. Στα οικοδομικά τετράγωνα 115, 114, 113 και 106 ορίζουμε προκήπια πλάτους 4 m.

 

4. Στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου καθορίζουμε ειδικούς όρους δομήσεως ως εξής:

 

Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 0.2
Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 20%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 15 m
Ελάχιστη απόσταση από τα όρια 5 m.

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κάλυψη δαπάνης:

 

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού της Κοινότητας της Βεργίνας.

 

Η παρούσα απόφαση καθώς και το συνοδεύον διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βέροια, 13-12-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.