Απόφαση 6615/96

Απόφαση 6615/1996: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας νομού Μεσσηνίας στα οικοδομικά τετράγωνα 560, 693, 707, 711, 712, 714, 715, 717, 750, 751, 754, 764, 765, 785, 787, 791, 814, 816, 819, 822, 825, 828, 829, 830, 838, 842, 842Α, 844, 845, 942, 941 νομού Μεσσηνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6615/1996: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας νομού Μεσσηνίας στα οικοδομικά τετράγωνα 560, 693, 707, 711, 712, 714, 715, 717, 750, 751, 754, 764, 765, 785, 787, 791, 814, 816, 819, 822, 825, 828, 829, 830, 838, 842, 842Α, 844, 845, 942, 941 νομού Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 1099/Δ/1996), 17-09-1996.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες της Χώρας αρμοδιοτήτων επί θεμάτων εγκρίσεων επεκτάσεως και τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και οικισμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) με το οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Νομάρχες της Χώρας.

 

4. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992.

 

5. Το νόμο 2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια.

 

6. Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο.

 

7. Την υπ' αριθμόν 78/1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 361/Β/1995) με την οποία συγκροτήθηκε ο εσωτερικός οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 302/1995, 303/1995, 304/1995, 305/1995, 306/1995, 307/1995, 308/1995, 309/1995, 310/1995, 311/1995, 312/1995, 313/1995, 314/1995, 315/1995, 316/1995, 317/1995, 318/1995, 319/1995, 320/1995, 321/1995, 322/1995, 323/1995, 324/1995, 325/1995, 326/1995 του ΔΣ Καλαμάτας με τις οποίες αποφασίστηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 560, 693, 707, 708, 711, 712, 714, 715, 717, 750, 751, 754, 764, 765, 766, 785, 787, 791, 814, 816, 819, 822, 825, 828, 829, 830, 838, 842, 842Α, 844, 845, 942, 941 της περιοχής Δυτικής Γειτονιάς.

 

9. Την 2/1992 Πράξη Εφαρμογής της Δυτικής Γειτονιάς του Δήμου Καλαμάτας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 5662/1508/1996 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας νομού Μεσσηνίας.

 

11. Την από 20-06-1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μεσσηνίας όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό με αριθμό 4/1995 θέμα 12ον, αποφασίζουμε:

 

Α. Την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας ως προς:

 

1. Στο οικοδομικό τετράγωνο 560 την μείωση της πρασιάς από 5 m σε 2 m δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου.

 

2. Στο οικοδομικό τετράγωνο 693.

 

α) Δημιουργία πεζόδρομου στη θέση υφισταμένου αλλά καταργημένου δρόμου από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο και την δημιουργία έτσι ενός καινούργιου οικοδομικού τετραγώνου με αριθμό 693Α. Εκατέρωθεν του πεζόδρομου αυτού επιβάλλεται πρασιά 3 m εκτός των τμημάτων όπου υπάρχουν κτίσματα.

 

β) Κατάργηση εσωτερικού ακαλύπτου στο νέο οικοδομικό τετράγωνο 693Α.

 

γ) Μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου στο οικοδομικό τετράγωνο 693 και κατάργηση της στοάς και της διόδου.

 

3. Στα οικοδομικά τετράγωνα 707 και 712 την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου.

 

4. Στο οικοδομικό τετράγωνο 708 την κατάργηση εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και των εσωτερικών στοών που οδηγούν σε αυτό.

 

5. Στο οικοδομικό τετράγωνο 711 την κατάργηση εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και δημιουργία πρασιάς πλάτους 4 m ανατολικά, νότια και δυτικά.

 

6. Στο οικοδομικό τετράγωνο 714 την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την επιβολή πρασιάς πλάτους 4 m.

 

7. Στο οικοδομικό τετράγωνο 715 την μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου με μετάθεση της μπλε γραμμής παράλληλα προς το νότιο όριο του οικοδομικού τετραγώνου και αντίστοιχη δημιουργία πρασιάς ανατολικά.

 

8. Στο οικοδομικό τετράγωνο 717 την μείωση του ακαλύπτου χώρου βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου.

 

9. Στο οικοδομικό τετράγωνο 750 την μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου προς το νότο και την μετάθεση νοτιότερα της διόδου πλάτους 4 m.

 

10. Στο οικοδομικό τετράγωνο 751:

 

α) Την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την κατάργηση των δύο στοών στο νότιο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου.

 

β) Τον καθορισμό πρασιάς πλάτους 4 m καθ' όλο το μήκος της δυτικής πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου και την επιβολή μπλε γραμμής παράλληλα με την οριογραμμή του περιφερειακού δρόμου σε απόσταση 2 m.

 

γ) Διάνοιξη πεζοδρόμου πλάτους 5 m με πρασιές εκατέρωθεν πλάτους 2 m.

 

11. Στο οικοδομικό τετράγωνο 754 την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την επιβολή πρασιάς πλάτους 5 m στο αντίστοιχο τμήμα.

 

12. Στο οικοδομικό τετράγωνο 764 την μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την επιβολή πρασιάς πλάτους 4 m στο αντίστοιχο τμήμα.

 

13. Στο οικοδομικό τετράγωνο 765 την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου.

 

14. Στο οικοδομικό τετράγωνο 766 την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την δημιουργία πρασιάς πλάτους 4 m μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου και του κοινόχρηστου χώρου νοτίως.

 

15. Στο οικοδομικό τετράγωνο 814 την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και της στοάς.

 

16. Στο οικοδομικό τετράγωνο 816 την κατάργηση του εσωτερικής στοάς και ακαλύπτου χώρου και την δημιουργία πρασιάς πλάτους 4 m.

 

17. Στο οικοδομικό τετράγωνο 819 την κατάργηση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την επιβολή πρασιάς πλάτους 4 m στο αντίστοιχο τμήμα.

 

18. Στο οικοδομικό τετράγωνο 822 την μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την επιβολή πρασιάς πλάτους 4 m στο αντίστοιχο τμήμα.

 

19. Στο οικοδομικό τετράγωνο 825 την μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και τη δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 5 m με πρασιά εκατέρωθεν πλάτους 2 m.

 

20. Στο οικοδομικό τετράγωνο 828 την μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου και την μετατροπή στοάς σε δίοδο πλάτους 4 m.

 

21. Στο οικοδομικό τετράγωνο 829 την μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου.

 

22. Στο οικοδομικό τετράγωνο 830 την μετάθεση μπλε γραμμής ακαλύπτου προς βορρά.

 

23. Στο οικοδομικό τετράγωνο 838:

 

α) Την μείωση πρασιάς από 10 m σε 4 m και θέσπιση ακαλύπτου στο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 838 που βρίσκεται ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου 837.

 

β) Την δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 4 m με πρασιά εκατέρωθεν πλάτους 3 m στην μέση του υπ' αριθμόν No 4 οικοπέδου.

 

γ) Την μείωση πρασιάς και ακαλύπτου χώρου από 10 m σε 4 m.

 

δ) Την δημιουργία πεζοδρόμου στα όρια του υπ' αριθμόν No 6 οικόπεδο με πρασιά εκατέρωθεν πλάτους 3 m.

 

25. Στο οικοδομικό τετράγωνο 842Α την μερική κατάργηση πρασιάς.

 

26. Στο οικοδομικό τετράγωνο 844 την μείωση πρασιάς από 5 m σε 3 m.

 

27. Στα οικοδομικά τετράγωνα 941 - 942 την μετατροπή της ρυμοτομικής γραμμής ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου 942 στην πινακίδα 13.03 σε οικοδομική γραμμή.

 

28. Στα οικοδομικά τετράγωνα 838, 845, 791, 785, 787 και 842.

 

α) Την αλλαγή του Τομέα ΕV σε Τομέα ΔΙV ως προς τους όρους δόμησης για τα οικόπεδα που παραμένουν ή δίνονται σε ιδιοκτήτες στα άνω οικοδομικά τετράγωνα ως παρακάτω:

 

Πρόσωπο: 15 m.
Εμβαδόν: 400 m2.
Συντελεστής Δόμησης: 0,6.
Κάλυψη: 45%

 

β) Την αλλαγή του τομέα ΕV σε Τομέα ΓΙΙΙ ως προς τους όρους δόμησης για τα οικόπεδα που έχουν απομείνει στο Δήμο Καλαμάτας προς αποκατάσταση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών άλλων περιοχών ως παρακάτω:

 

Πρόσωπο: 12 m.
Εμβαδόν: 250 m2.
Συντελεστής Δόμησης: 0,8.
Κάλυψη: 50%

 

όπως αυτές φαίνονται στα συνημμένα πρωτότυπα τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την Διευθύντρια Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας νομού Μεσσηνίας και συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

 

Β. Κάλυψη δαπάνης.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

 

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Δ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.6615.96

 

Καλαμάτα, 27-08-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.