Απόφαση 6919/94

Απόφαση 6919/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Πεδινής νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6919/1994: Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Πεδινής νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 1271/Δ/1994), 06-12-1994.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους και συγκεκριμένα του άρθρου 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2026/1992 και του προεδρικού διατάγματος 28/1993 (ΦΕΚ 9/Α/1993) για έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους) και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 905/1985 (ΦΕΚ 862/Δ/1987) Νομάρχη με την οποία καθορίστηκαν τα όρια και οι όροι δόμησης του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

8. Την υπ' αριθμόν 156/1990 απόφαση Νομάρχη εισφορά σε γη ιδιοκτησιών στον οικισμό Πεδινής.

 

9. Τα υπ' αριθμούς 10088/1992 και 3771/1994 έγγραφα του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1627/1990 έγγραφο της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

 

11. Το υπ' αριθμόν 21939/1990 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων Ιωαννίνων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1116/1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου.

 

13. Το υπ' αριθμόν 580/1990 έγγραφο της 6ης Εφορείας Νεωτέρων μνημείων.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 91/1991 και 7/1994 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Πεδινής.

 

15. Τις υπ' αριθμούς 17/1994 και 29/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το Ρυμοτομικό Σχέδιο αναθεώρησης και επέκτασης Πεδινής σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως φαίνεται στα 11 τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών Ιωαννίνων.

 

2. Καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας σε όλους τους χώρους που προβλέπονται οικοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Στο πρόσωπο των οικοπέδων επιβάλλεται ή μη προκήπιο με πλάτος όπως φαίνεται στα σχέδια.

 

4. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, ορίζονται κατά τομείς ως εξής:

 

Α' Τομέας Ι

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, όπως παραχωρήθηκαν κατά τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας ή όπως προέκυψαν με νόμιμη κατάτμηση.

 

β)1. Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύπτουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

γ) Επί πλέον για τις παραγράφους α και β στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50%.

 

ε) Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

στ) Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

ζ) Μέγιστο ύψος: 7.5. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2 m για την κατασκευή στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική με μέγιστη κλίση 40%.

 

Β' Τομέας ΙΙ

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

β)1) Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύπτουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

γ) Επιπλέον για τις παραγράφους α και β στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων πρέπει να μπορεί να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

δ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

ε) Συντελεστής δόμησης: 0.5.

 

στ) Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

ζ) Μέγιστο ύψος: 7.5 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2 m για την κατασκευή στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική με μέγιστη κλίση 40%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε, με την υπ' αριθμόν 8208/2003 (ΦΕΚ 1220/Δ/2003), με την υπ' αριθμόν 8210/2003 απόφαση (ΦΕΚ 1220/Δ/2003).

 

5. Γενικά

 

α) Κατά τα λοιπά ως προς τους όρους δόμησης και στους δύο τομείς ισχύει ο εκάστοτε Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

β) Απαγορεύεται η κατασκευή pilotis στο ισόγειο των οικοδομών.

 

γ) Η διαμόρφωση του ακαλύπτου χώρου των οικοπέδων να γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για χώρο στάθμευσης μιας θέσης για κάθε ανεξάρτητα λειτουργικό χώρο (κατοικία, κατάστημα κ.λ.π.). Εφόσον οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κατασκευάζονται κλειστοί θα ισχύει ο νόμος 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979). Επιπλέον οι κλειστοί χώροι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 60% της καλυπτόμενης επιφάνειας του ισογείου κτιρίου.

 

Οι οικοδομές που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης ισχύουν, εκτελούνται ή αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον είναι ευμενέστερες.

 

Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις αν είναι ευμενέστερες, εκδίδονται εκτελούνται και αναθεωρούνται οι άδειες χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός των προγενεστέρων και των νέων διατάξεων και χωρίς αύξηση όγκου του κτιρίου, εφόσον μέχρι δημοσίευσης της παρούσας ισχύουν τα κάτωθι:

 

1. Έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Έχουν θεωρηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Ιωαννίνων τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα, μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου, σχετικά με τη λειτουργικότητά του με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση προϊσχύουσες διατάξεις.

 

4. Αν η οικοδόμηση έχει μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο (σύμβαση) ή εάν προβλέπεται με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

 

5. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκύπτει δαπάνη η οποία καλύπτεται από το Νομαρχιακό Ταμείο Ιωαννίνων (ΠΔΔΕ/1994 ΣΑΝΤ 9429/1994).

 

a.6919.94

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 17-11-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.