Απόφαση 734/80

Απόφαση 734/1980: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Διστόμου του νομού Βοιωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 734/1980: Απόφαση 734/1980: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Διστόμου του νομού Βοιωτίας, (ΦΕΚ 351/Δ/1980), 16-06-1980.

 

Ο Νομάρχης Βοιωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1154/Α/1929) που διατηρήθηκαν με το άρθρο 128 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

4. Την 36642/1972 (ΦΕΚ 156/Δ/1972) απόφαση του Νομάρχη περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Διστόμου, καθώς και τους όρους και περιορισμούς δομήσεως.

 

5. Την 6/1980 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως Διστόμου.

 

6. Την 563/1980 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων νομού Βοιωτίας.

 

7. Τη σύμφωνη και ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Βοιωτίας προς την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών που διατυπώθηκε στο Πρακτικό 64 (Πράξη 12 της 15-05-1980, αποφασίζουμε:

 

1. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στους τομείς Α και Β του ρυμοτομικού σχεδίου Διστόμου στα οποία εφαρμόζεται το συνεχές σύστημα δομήσεως, ο αριθμός των υπέρ το έδαφος, ορόφων καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α) Για πλάτος οδού μικρότερο των 8,00 m επιτρέπεται η κατασκευή 2 ορόφων κατά την πρόσοψη και ένα επί πλέον όροφο (τρίτος όροφος) εν εσοχή από την πρόσοψη (οικοδομικής γραμμής) και σε βάθος σταθερό 2,50 m από τον υποκείμενο όροφο με μέγιστο ύψος οικοδομής 11,00 m.

 

β) Όταν το πλάτος της οδού είναι μεγαλύτερο των 8,00 m επιτρέπεται η κατασκευή 3 ορόφων σε πρόσοψη με μέγιστο ύψος οικοδομής 11,00 m.

 

2. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων στους τομείς Α και Β καθορίζεται σε 1,80.

 

3. Για τα οικόπεδα του τομέως Γ ο αριθμός ορόφων ορίζεται σε 3 με μέγιστο ύψος οικοδομής τα 11,00 m και συντελεστή δομήσεως 1,00.

 

4. Το ανώτερο ύψος των κτιρίων των οικοπέδων στους τομείς Α, Β και Γ προσαυξάνεται κατά 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

5. Στην περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος, επί υφισταμένων μονώροφων οικοδομών, επιτρέπεται υπέρβαση των δια της παρούσης καθοριζομένων μέγιστων υψών, χωρίς όμως υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή δομήσεως της περιοχής.

 

6. Σε περίπτωση προσθήκης κατ' επέκταση υφισταμένων κτιρίων επιτρέπεται, η προσθήκη που θα γίνει να φθάνει μέχρι το ύψος του υφισταμένου κτιρίου, έστω και καθ' υπέρβαση του δια της παρούσης καθοριζόμενου μέγιστου ύψους, χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή δομήσεως και του ποσοστού καλύψεως.

 

7. Κατά τα λοιπά έχουν ισχύ οι διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λιβαδειά, 27-05-1980

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.