Απόφαση 88205/87

Απόφαση 88205/3703/1987: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Νέων Μουδανιών (νομού Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 88205/3703/1987: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Νέων Μουδανιών (νομού Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 389/Δ/1987), 13-05-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

4. Την υπ' αριθμόν Ε13719/1856/1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 610/Β/1976).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφος 5).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 260/1985 και 18/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Νέων Μουδιανών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 10/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Νέων Μουδιανών (νομού Χαλκιδικής), σε περιοχή της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε με το από 11-03-1981 προεδρικό διάταγμα, με τον καθορισμό οικοδομήσιμων και κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, χώρου σταθμού λεωφορείων, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρου πυροσβεστικού σταθμού, χώρου διοίκησης, χώρου παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου, χώρων κοινωφελών σκοπών (εμπορικού κέντρου, δημοτική επιχείρηση) χώρων εκπαίδευσης, χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώρου εκκλησίας, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα σχετικά 2 χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 88205/1986 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

3. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 5 και 15 m όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

 

4. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ύψος κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.88205.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-12-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.