Απόφαση 8919/11

Απόφαση 8919/2011: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας στη συνοικία Αμπελόκηποι σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 193/2007 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, (τμήμα Β' τριμελές), με άρση ρυμοτομικού βάρους σε χώρο χαρακτηρισμένο για ανέγερση Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 954, μετατροπή του σε οικοδομήσιμο και καθορισμό όρων δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8919/2011: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας στη συνοικία Αμπελόκηποι σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 193/2007 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, (τμήμα Β' τριμελές), με άρση ρυμοτομικού βάρους σε χώρο χαρακτηρισμένο για ανέγερση Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 954, μετατροπή του σε οικοδομήσιμο και καθορισμό όρων δόμησης, (ΦΕΚ 9/ΑΑΠ/2012), 27-01-2012.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή / και αντικαταστάθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Το ισχύον στην περιοχή ρυμοτομικό σχέδιο, (υπ' αριθμόν 811/1989 απόφαση νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 183/Δ/1989)) και το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου κατά την αρχική ένταξη του στο σχέδιο πόλης (ΦΕΚ 34/Δ/1968).

 

6. Την υπ' αριθμόν 193/07 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Β' τριμελές)

 

7. Την απόφαση με αριθμό 486/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

 

8. Την με αριθμό 46/20-09-2010 (5ης συνεδρίας) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λάρισας.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18894/6/05-05-2006 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας / Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 289/2009 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, τμήμα Ε'.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

12. Το γεγονός ότι ενώ η Υπηρεσία μας έκρινε, (μετά και την επιστροφή από το Εθνικό Τυπογραφείο αδημοσίευτης της προηγούμενης σχετικής 5586/25-11-2010 Απόφασης Νομάρχη Λάρισας), πως για την ολοκλήρωση της έγκρισης της υπ' όψη ρύθμισης απαιτούνταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος, (άποψη που διατυπώθηκε αναλυτικά στο με αριθμό πρωτοκόλλου 1501/25-07-2011 (i) έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος του θέματος προς τη ΔΠΣ/ΓΔΠ/ΥΠΕΚΑ κατόπιν ολοκλήρωσης της σχετικής προεπεξεργασίας), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα με αριθμό πρωτοκόλλου 34749/30-11-2011 (ii) έγγραφο ΔΠΣ/ΓΔΠ/ΥΠΕΚΑ καθώς και το συνημμένο σε αυτό με αριθμό πρωτοκόλλου 25301/18-07-2011 (iii) έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, ο εν λόγω φάκελος επιστράφηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση της ρύθμισης με έκδοση Απόφασης Περιφερειάρχη.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Επειδή με την Απόφαση που αναφέρεται στο 6° σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος της ιδιοκτησίας για την οποία διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων άρσης του υφιστάμενου ρυμοτομικού βάρους.

 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του 11ου σχετικού σε συνδυασμό με τα προκύπτοντα κατά το 5° σχετικό για την υπόψη έκταση δεν οφείλεται εισφορά σε γη, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 22 Δεκεμβρίου 2011

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.