Απόφαση 9196/17

Απόφαση 9196/ΠΕ/2017: Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του στεγάστρου των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Στρεμπενιώτη στο οικοδομικό τετράγωνο 112 της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9196/ΠΕ/2017: Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του στεγάστρου των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Στρεμπενιώτη στο οικοδομικό τετράγωνο 112 της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/2017), 21-04-2017.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 4, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος Τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

8. Τις διατάξεις της με αριθμό 53844/2013 (ΦΕΚ 2017/Β/2013) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

9. Την υπ' αριθμόν πράξη 4/2015 της 06-02-2015 Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 48971/14-12-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης- Συκεών με το οποίο διαβιβάσθηκε ο φάκελος του θέματος.

 

12. Τη με αριθμό 404/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών.

 

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 29/ΠΣΚ/49230/29-11-2010 (ΦΕΚ 544/ΑΑΠ/2010) απόφαση Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο οικοδομικό τετράγωνο 112 (Δημοτικό Στάδιο) στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεμπενιώτη του Δήμου Νεάπολης νομού Θεσσαλονίκης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 85/18-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών Έλεγχος ρυμοτομίας, θεώρηση ισχύουσας ρυμοτομίας οικοπέδου στην περιοχή Στρεμπενιώτη στο οικοδομικό τετράγωνο 112 της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/312447/18641/1785/537/23-02-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Γνωμοδότηση ως προς την παρέκκλιση του μεγίστου ύψους του έργου: Προσθήκη μεταλλικού στεγάστρου (στατικά ανεξάρτητου) σε υπάρχον κτίριο κερκίδων ρυθμισμένο με το νόμο 4178/2013, στο αθλητικό συγκρότημα Στρεμπενιώτη στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης.

 

16. Τη 16η πράξη/19η Συνεδρία/16-3-2017 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 23-02-2017 εισήγηση του ΤΠΣΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται παρέκκλιση στο υφιστάμενο κτίριο κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Στρεμπενιώτη, οικοδομικό τετράγωνο 112 της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ως προς:

 

Το ύψος της προσθήκης του μεταλλικού στεγάστρου από 13.5 m που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29/ΠΣΚ/49230/2010 (ΦΕΚ 544/ΑΑΠ/2010) απόφαση Αντινομάρχη Θεσσαλονίκη, σε 15.28 m για λειτουργικούς λόγους.

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 04-04-2017

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.