Απόφαση 93021/94

Απόφαση 93021/7181/1994: Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε ζώνες οικιστικού ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 93021/7181/1994: Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε ζώνες οικιστικού ελέγχου, (ΦΕΚ 888/Β/1994), 30-11-1994.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζονται προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας μέσα σε ζώνες οικιστικού ελέγχου ως εξής:

 

Προδιαγραφές πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικής κατοικίας

 

0. Εισαγωγή

Α.1. Πολεοδομική οργάνωση - λειτουργίες

Α.2. Ποιότητα ζωής και τεχνική υποδομή

Α.3. Καθεστώς γης

Α.4. Γενική διάγνωση

 

Π.1. Πολεοδομική οργάνωση - λειτουργίες

Χάρτης Π1.0. Προμελέτη (κλίμακα 1:2000 ή 1:1000)

Χάρτης Π1.1. Πολεοδομικό Σχέδιο (κλίμακα 1:1000 ή 1:500).

Π1.2. Πολεοδομικός Κανονισμός

Π1.3. Ανάγκες για κοινωνική υποδομή

Π2. Τεχνική υποδομή

Π3. Προτεραιότητες έργων - Προϋπολογισμός

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-04-1994

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.