Απόφαση dp-pm-6675-271/95

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/6675/271/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης κοινότητας Μεσαίου νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/6675/271/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης κοινότητας Μεσαίου νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 142/Δ/1995), 15-03-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 της 14-03-1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 38.

 

2. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίησής του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 9 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

5. Την με αριθμό 193/1987 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης και την τροποποίησή της με αριθμό 3910/1987 απόφασης που αφορά στην ένταξη σε κατηγορία και καθορισμό ορίων του οικισμού Μεσαίου της κοινότητας Μεσαίου Νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Την υπ' αριθμόν 42/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσαίου την υπ' αριθμόν (συνεδρία 45η/20-12-1994) πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, μετά την από 16-12-1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Θεσσαλονίκη, 17-02-1995

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.