Απόφαση f7118-4498/15

Απόφαση Φ7118/4498/2015: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς Δήμου Ελευσίνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ7118/4498/2015: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς Δήμου Ελευσίνας, (ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/2015), 30-09-2015.

 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Της χώρας.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Το Τρίτο Μέρος του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) για την Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 52 για την Πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

8. Το νόμο 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) για την Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 

9. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

10. Την υπ' αριθμόν Φ/Α6.9/12485/946/2013 (ΦΕΚ 2872/Β/2013) Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ/Α6.9/86828/1237/2015 (ΦΕΚ 1859/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

11. Την υπ' αριθμόν 21727/2005 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 627/Δ/2005), για την Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ελευσίνας (Νομού Αττικής).

 

12. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 92/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας με την οποία γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί της πολεοδομικής μελέτης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 382/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου γνωμοδότησε ομόφωνα για την αποδοχή της πολεοδομικής μελέτης.

 

15. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ7118/2371/2015 (ΑΔΑ: ΩΘΟΝΟΡ1Κ-ΗΛ0) γνωμοδότηση ως προς τη γεωλογική καταλληλότητα της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ7118/3311/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

17. Το με αριθμό 96/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και τη συνημμένη σε αυτό γνωμοδότηση του ίδιου συλλογικού οργάνου, που διατυπώθηκε επί του 7ου θέματος της 6ης/01-09-2015 συνεδρίασης, με την οποία γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς.

 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 11-09-2015

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.