Νόμος 3982/11 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές που θεσμοθετήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 ή εντάχθηκαν σε αυτόν δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 19 αυτού, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους και τα υπόλοιπα έργα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από το φορέα ίδρυσης της Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής και πληρούνται οι όροι του παρόντος νόμου.

 

β) Για τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές αυτές που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των κοινοτικών επενδυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισχύουν και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσμίες του άρθρου 5 παράγραφος 4 του νόμου 2545/1997 προσμετρώνται από την ένταξη τους στο άρθρο 51 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη διετή χρονική διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος, μπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.

 

γ) Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια 6 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη τριετή χρονική διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, μπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 52 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

2. Αιτήσεις για καθορισμό Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού, αξιολογούνται και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 - 5 του νόμου 2545/1997. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου που μπορεί να εκδοθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 47, τάσσει προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών των παραγράφων 5) γ', δ', ε', ζ' και η' του άρθρου 46, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Με την εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 47, τροποποιείται ανάλογα η απόφαση έγκρισης. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής της παραγράφου συνιστά λόγο αυτοδίκαιης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

3. Φορείς διοίκησης και διαχείρισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που έχουν ήδη συσταθεί, εξακολουθούν να ασκούν τη Διοίκηση και διαχείριση. Η υπαγωγή των χώρων αυτών στις διατάξεις του παρόντος νόμου δύναται να γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από αίτημα του φορέα διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται και εγκρίνεται νέος Κανονισμός Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του νόμου 4458/1965 για τους οποίους δεν έχει εγκριθεί Κανονισμός Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες γης καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας και τον υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

5. Για τους υφιστάμενους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος μέρους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και πληρούνται οι όροι αυτού του μέρους.

 

6. Η απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, από την έκδοση άδειας εγκατάστασης και τα Κίνητρα του άρθρου 54 που ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα της παραγράφου 1 α' - ε' του άρθρου 41, ισχύουν και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε όλους τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

 

7. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις του νόμου 2545/1997 που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ του άρθρου 5 του νόμου 2965/2001 όπως ίσχυε, μέχρι τις 11-03-2005, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση αυτών (των διατάξεων) με το νόμο 3325/2005.

 

8. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 04-03-1932 (κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 5167/1931) δεν έχουν εφαρμογή στους λιμένες των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών του νόμου 2545/1997 και των Βιομηχανικών Περιοχών του νόμου 4458/1965.

 

9. Οι υφιστάμενες Βιομηχανικές Περιοχές του νόμου 4458/1965 και Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές του νόμου 2545/1997, οι οποίες δεν εντάσσονται, κατά τις παραγράφους 1, 3 και 5, στο νέο νόμο εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4458/1965 και του νόμου 2545/1997 αντίστοιχα, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών.

 

10. Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οι οποίες εφαρμόζονται και στους λοιπούς οργανωμένους υποδοχείς της παραγράφου 4 του άρθρου 41, όπου αναφέρεται η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, νοείται αντίστοιχα: α) ο Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης και ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης στις Βιομηχανικές Περιοχές του νόμου 4458/1965 ή β) ο Φορέας Ίδρυσης και ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης στις Β.Ε.ΠΕ. του νόμου 2545/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.