Απόφαση ypen-dnep-77671-3525/20

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77671/3525/2020: Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 2068 της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ15, του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77671/3525/2020: Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 2068 της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ15, του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 56/Δ/2020), 07-02-2020.

 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 13)β του νόμου 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 59/2018 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 114/Α/2018).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

7. Την υπ' αριθμόν 49787/2419/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1019/Δ/1987), όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 59280/2014 απόφαση (ΦΕΚ 3/ΑΑΠ/2015).

 

8. Τα υπ' αριθμούς 3882/03-11-2017 και 2735/18-07-2019 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμαριάς.

 

9. Το υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68065/4369/03-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 457/2019 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

 

11. Την υπ' αριθμόν 40/συνεδρίαση 7η/27-07-2018 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2/συνεδρίαση 6η/07-12-2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται η σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 49787/2419/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 59280/2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την αλλαγή της χρήσης από νηπιαγωγείο σε παιδικό Σταθμό στο οικοδομικό τετράγωνο 2068 της Πολεοδομικής Ενότητας 15, μεταξύ των οδών Εθνικής Αντίστασης, Ερυθρού Σταυρού, Ζηργάνου και Φιλαδέλφειας, όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα χάρτη σε κλίμακα 1: 5000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και αντίτυπο του δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

 

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.77671.20

 

Αθήνα, 27-01-2020

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.