Απόφαση 59280/14

Απόφαση 59280/2014: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 59280/2014: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 3/ΑΑΠ/2015), 15-01-2015.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13Α (παράγραφος 2) του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την ΕΥΠΕ/107017/2006 κοινή υπουργική απόφαση Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας ... 27-06-2014 (ΦΕΚ 1225/Β/2014) και ειδικότερα το άρθρο 6.

 

7. Το υπ' αριθμόν 4670/2011 έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς προς τους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.

 

8. Το υπ' αριθμόν 40871/2011 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

9. Το υπ' αριθμόν 507/2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2291/Φ.700/2011 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ΠΔΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

11. Το υπ' αριθμόν 553,709/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

12. Τα υπ' αριθμούς ΙΣΤ'ΕΠΚΑ/Ε/1535/2011 και ΙΣΤ'ΕΠ- ΚΑ/Ε/4136/2011 έγγραφα της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 3978/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

 

14. Το υπ' αριθμόν 27994/789/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 7363/2011 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

 

16. Το υπ' αριθμόν ALX-41663/2011 έγγραφο της εταιρείας Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία.

 

17. Τα υπ' αριθμούς 2476/ΔΤΕ469/2011 και 3688/ΔΤΕ702/2011 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία.

 

18. Το υπ' αριθμόν 154/2011 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου).

 

19. Το υπ' αριθμόν 895/28-02-2011 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας νομού Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

20. Το υπ' αριθμόν ΔΠΜ-Θ/Φ.288/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

21. Το υπ' αριθμόν 675/2011 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

22. Το υπ' αριθμόν 040521/2011 έγγραφο της εταιρείας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

23. Το υπ' αριθμόν 2390/16.3.2011 έγγραφο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

 

24. Το υπ' αριθμόν 6303/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

25. Το υπ' αριθμόν 1706/2011 έγγραφο της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία.

 

26. Το υπ' αριθμόν 1210/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης -Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Θεσσαλονίκης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

27. Τις υπ' αριθμούς 194/2011 και 109/2012 γνωμοδοτήσεις του Δήμου Καλαμαριάς και το 7034/2014 έγγραφο του ιδίου ως άνω Δήμου.

 

28. Τις υπ' αριθμούς 3/20/2012, 3/21/2012, γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και τα πρακτικά της 9ης και 10ης / 2014 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

29. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ολόκληρου του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με την ΑΠ/172000/2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας,

 

Β. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει εγκριθεί με την 49787/2419/1987 (ΦΕΚ 1019/Δ/1987) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την 12122/27261/1999 (ΦΕΚ 419/Δ/1999) όμοια απόφαση (διόρθωση (ΦΕΚ 650/Δ/1999)), όπως τα όριά του προσδιορίζονται στο χάρτη Π.3.1. σε κλίμακα 1:5.000 για το σύνολο του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

1. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 102.976 κατοίκων περίπου στις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές με τη δημιουργία 19 Πολεοδομικών Ενοτήτων (ΠΕ), με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως φαίνεται στο χάρτη Π.3.1. κλίμακας 1:5.000, καθώς και στον παρακάτω Πίνακα:

 

Πολεοδομική Ενότητα

ΜΣΔ ΠΕ

(netto)

Πυκνότητα

bruto (άτομα /Ha)

ΠΕ 1

1,69

186

ΠΕ 2

1,60

149

ΠΕ 3

2,40

207

ΠΕ 4

2,19

237

ΠΕ 5

2,22

283

ΠΕ 6

1,87

193

ΠΕ 7

1,74

245

ΠΕ 8

1,76

230

ΠΕ 9

0,93

112

ΠΕ 10

2,06

269

ΠΕ 11

2,03

193

ΠΕ 12

2,40

300

ΠΕ 13

1,60

192

ΠΕ 14

2,34

321

ΠΕ 15

1,59

161

ΠΕ 16

1,04

121

ΠΕ 17

0,80

121

ΠΕ 18

0,80

112

ΠΕ 19

0,60

90

 

2. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνονται στον πίνακα Π.1.4.

 

3. Τη γενική εκτίμηση αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους, και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις επιπέδου πολεοδομικής ενότητας και επιπέδου πόλης, και την πρόβλεψη των σχετικών χώρων όπως φαίνονται στους πίνακες Π.3.8.1 έως και Π.3.8.19, Π.3.9 και το χάρτη Π.3.1.

 

4. Τη διατήρηση των ρυθμίσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, που εγκρίθηκαν με τις ως άνω αποφάσεις Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση.

 

5. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π.3.1., και ειδικότερα:

 

5.1. Τον καθορισμό περιοχών αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει, σε τμήματα των ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ9, ΠΕ11, ΠΕ15 και ΠΕ16, στο οικοδομικό τετράγωνο 3005, καθώς και σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα επί των οδών Θεμιστοκλή Σοφούλη, Νικολάου Πλαστήρα και Θέτιδος που βρίσκονται προς την πλευρά της θάλασσας πλην του οικοδομικού τετραγώνου 90 για το οποίο ισχύουν οι χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίσθηκαν με την υπ' αριθμόν 16817/2005 (ΦΕΚ 557/Δ/2005) απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5.2. Τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας, σε τμήματα των ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17 και ΠΕ18, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, από τις οποίες εξαιρούνται: Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί, Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, Πρατήρια υγρών καυσίμων, Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας που υπάγονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 180/2009 (ΦΕΚ 210/Α/2009), καθώς και οι ιδιωτικές κλινικές (παράγραφος 12 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992). Η κατηγορία των χρήσεων αυτών, και για τις περιοχές που αυτή αφορά, θα αναφέρεται εφεξής ως γενική κατοικία τύπου Α.

 

5.3. Τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας, σε τμήματα των ΠΕ1 έως και ΠΕ18, συμπεριλαμβανομένου και του οικοδομικού τετραγώνου 3148 όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, από τις οποίες εξαιρούνται: Πρατήρια υγρών καυσίμων και οι ιδιωτικές κλινικές (παράγραφος 12 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992). Επιτρέπονται τα καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (της παραγράφου Β3 του άρθρου 1 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), στα οποία περιλαμβάνονται και τα καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας που υπάγονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 180/2009 (ΦΕΚ 210/Α/2009) (ιατρικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, ακτινολογικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια κ.λ.π.). Η κατηγορία των χρήσεων αυτών, για τις περιοχές που αυτή αφορά, θα αναφέρεται εφεξής ως γενική κατοικία τύπου Β.

 

Επίσης, στο πέραν του νηπιαγωγείου τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 3111Δ της ΠΕ2 καθορίζονται χρήσεις γης γενικής κατοικίας τύπου Β όπως ορίζεται με τη προηγούμενη παράγραφο 5.3. Δεν επιτρέπονται οι ιδιωτικές κλινικές της παραγράφου 12 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

5.4. Τον καθορισμό περιοχών κεντρικών λειτουργιών πόλης σε τμήματα των ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ6, με χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) από τις οποίες εξαιρούνται τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών. Ειδικότερα για τα οικοδομικά τετράγωνα 1117 και 1241 ως επιτρεπόμενη χρήση ορίζεται η διοίκηση, ενώ στο οικοδομικό τετράγωνο 1118 δεν επιτρέπεται, επιπλέον, η κατοικία.

 

5.5. Τον καθορισμό περιοχών κεντρικών λειτουργιών πόλης σε τμήματα των ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15 και ΠΕ16, με χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) από τις οποίες εξαιρούνται οι Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών. Επί πλέον, στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων και στα οικοδομικά τετράγωνα που ορίζονται με χρήσεις κεντρικών λειτουργιών πόλης τα οποία έχουν πρόσωπο επί των οδών Αδριανουπόλεως - Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως - Βασιλίσσης Όλγας, δεν επιτρέπονται Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, Κέντρα διασκέδασης αναψυχής και χώροι συνάθροισης κοινού.

 

5.6. Τον καθορισμό κεντρικών λειτουργιών πόλης και στην ΠΕ19 (πρώην ΕΜΟ), με χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

5.7. Τον καθορισμό περιοχών τοπικού κέντρου σε τμήματα των ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ17, και ΠΕ18 με χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) από τις οποίες εξαιρούνται: Κέντρα διασκέδασης αναψυχής, πρατήρια υγρών καυσίμων, εκθεσιακά κέντρα και εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

 

5.8. Τον καθορισμό χρήσεων τοπικού κέντρου στο οικοδομικό τετράγωνο 1006 (ΠΕ8) και στη Δημοτική Αγορά Φοίνικα (ΠΕ16), με χρήσεις του άρθρου 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) από τις οποίες εξαιρούνται: Κέντρα διασκέδασης αναψυχής, πρατήρια υγρών καυσίμων, εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και κατοικία. Στη Δημοτική Αγορά Φοίνικα δεν επιτρέπονται, επιπλέον, και χώροι συνάθροισης κοινού.

 

5.9. Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές κεντρικών λειτουργιών πόλης και τοπικού κέντρου επιτρέπονται και τα καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (της παραγράφου Β3 του άρθρου 1 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στα οποία περιλαμβάνονται και τα καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας που υπάγονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 180/2009 (ΦΕΚ 210/Α/2009), όπως ιατρικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, ακτινολογικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια κ.λ.π.).

 

5.10. Τον καθορισμό χώρων αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, διοίκησης, πολιτιστικών λειτουργιών και αστικού πρασίνου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π.3.1.

 

Στους χώρους αστικού πρασίνου, επιτρέπονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 9 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) χρήσεις. Η ακριβής χωροθέτηση των παραπάνω χώρων γίνεται στο στάδιο της πολεοδομικής μελέτης.

 

6.1. Την ένταξη στο εγκεκριμένο σχέδιο, με τις χρήσεις που φαίνονται στο χάρτη Π.3.1., των ακόλουθων περιοχών:

 

Περιοχή του στρατοπέδου Νταλίπη.
Περιοχή των καπναποθηκών στη Νέα Κρήνη, που περικλείεται από τις οδούς Πόντου, Κανάρη, Μητροπολίτη Γενναδίου και Καρατζά.
Μικρή περιοχή επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη μεταξύ της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος και του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Καλαμαριάς.

 

6.2. Την εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης για τη δημιουργία Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην περιοχή της Μίκρας, μεταξύ του Τερματικού Σταθμού του Μετρό και του ορίου παραλίας, το οποίο θα εξυπηρετεί και τη μελλοντική θαλάσσια συγκοινωνία μεταξύ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και των νοτίων προαστίων της πόλης.

 

Η μελέτη θα προβλέπει τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και μετεπιβίβασης των επιβατών της θαλάσσιας συγκοινωνίας, καθώς και τις χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Καταφυγίου (γραφεία διοίκησης και υπηρεσιών συναφών με τη λειτουργία αυτού, χώροι υγιεινής και στάθμευσης, κυλικείο κ.λ.π.)

 

6.3. Την εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης για τη δημιουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου στην περιοχή Νέας Κρήνης, που προβλέπεται στην 49787/2419/1987 (ΦΕΚ 1019/Δ/1987) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την οποία εκδόθηκε η 197035/2011 κοινή υπουργική απόφαση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Αλιευτικό καταφύγιο Νέας Κρήνης. Η μελέτη αυτή θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ιχθυαγοράς τοπικής κλίμακας, μικρής έκθεσης και μουσείου αλιευτικών εργαλείων και μικρών ψαροταβερνών.

 

7. Ζώνες Ειδικών Χρήσεων όπως φαίνονται στο χάρτη Π.3.1.

 

7.1. Περιοχή Μίκρας

 

Στην περιοχή προβλέπονται αθλητικές εγκαταστάσεις, ο Τερματικός Σταθμός και το Αμαξοστάσιο του Μετρό, καθώς και σταθμός μετεπιβίβασης από αστικά λεωφορεία και Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα στο δίκτυο του Μετρό.

 

Προβλέπεται επίσης το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, που θα εξυπηρετεί και τη μελλοντική θαλάσσια συγκοινωνία μεταξύ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και των νοτίων προαστίων της πόλης. Στην έκταση της Σχολής Δασολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και στην έκταση της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, η οποία παραμένει εκτός σχεδίου, καθορίζονται χρήσεις ανώτατης εκπαίδευσης.

 

7.2. Περιοχή πρώην Στρατοπέδου Κόδρα: Χώρος αστικού πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα.

 

Καθορίζεται χρήση αστικού πρασίνου σύμφωνα με το άρθρο 9 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και με την απαγόρευση οποιασδήποτε επιπλέον δόμησης πλην την υφιστάμενης. Επίσης, προβλέπονται οι χώροι του Μουσείου Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και του ανοικτού θεάτρου όπως ορίζονται από τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 31 του νόμου 2508/1997. Στα (16) στρατιωτικά κτίρια του στρατοπέδου που είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία (ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/2007) και μόνο σε αυτά επιτρέπεται η εγκατάσταση πολιτιστικών λειτουργιών (πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων). Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επέκταση των (16) στρατιωτικών κτιρίων με νέα δόμηση, εκτός των κτισμάτων Κ28 και Κ29 τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το καθεστώς της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 2508/1997.

 

7.3. Περιοχή Στρατοπέδου Νταλίπη: Χώρος αστικού πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων υπερτοπικού χαρακτήρα.

 

Το τμήμα του στρατοπέδου Νταλίπη, το οποίο δεν είναι ενταγμένο στο σχέδιο πολεοδομείται, και το τμήμα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως ορίζεται ως ειδική χρήση (στρατόπεδο), ενώ το υπόλοιπο αποδίδεται ως χώρος αστικού πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων. Αναδιοργανώνεται η χωροθέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες θα λειτουργήσουν ως πυρήνας Α' μέγιστης έκτασης 30.000 m2. Επίσης, καθορίζονται δύο χώροι στάθμευσης: ένας επί της οδού Μητροπολίτου Ιωσήφ, όπως προβλεπόταν από την 12122/27261/1999 (ΦΕΚ 419/Δ/1999) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και ένας σε συνδυασμό με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, έκτασης 3.000 m2. Οι χώροι των Νεκροταφείων προβλέπονται ως χώροι μνημειακού πρασίνου και όλη η υπόλοιπη έκταση του στρατοπέδου αποδίδεται σε ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου (πάρκα, παιδικές χαρές) σύμφωνα με το άρθρο 9 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

8. Ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στο χάρτη Π.3.1.

 

8.1. Ορίζονται ως περιοχές ειδικής πολεοδομικής μελέτης όλες οι περιοχές με εργατικές κατοικίες, με σκοπό τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, την ποιοτική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κατοικιών καθώς και τη διατήρηση της έκτασης των ανοικτών και κοινωφελών χώρων στις περιοχές αυτές.

 

8.2. Διατηρούνται οι ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) που ορίσθηκαν με τις 49787/2419/1987 (ΦΕΚ 1019/Δ/1987) και 12122/27261/1999 (ΦΕΚ 419/Δ/1999) αποφάσεις Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την προϋπόθεση εφαρμογής του κοινωνικού συντελεστή μόνον για την περίπτωση που θα αποδίδεται στο Δήμο ανεξάρτητο οικόπεδο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση αναγκών σε κοινωνική υποδομή.

 

Εφαρμόζεται επίσης Κοινωνικός Συντελεστής στο οικόπεδο της ΠΕ19, όπου βρίσκεται σήμερα το αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης επί της Εθνικής Αντιστάσεως, με σκοπό την αποκατάσταση ρυμοτομούμενων εκτάσεων από το Δήμο Καλαμαριάς. Ο κοινωνικός συντελεστής ορίζεται ίσος με 0,6 δηλαδή, ο συνολικός συντελεστής συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού συντελεστή ορίζεται ίσος με 1,2.

 

8.3. Οι Ζώνες Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ), Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ), και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ), που ορίσθηκαν με τις 49787/2419/1987 (ΦΕΚ 1019/Δ/1987) και 12122/27261/1999 (ΦΕΚ 419/Δ/1999) αποφάσεις Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταργούνται.

 

8.4. Οι Ζώνες Ανάπλασης που ορίσθηκαν με την 12122/27261/1999 (ΦΕΚ 419/Δ/1999) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταργούνται. Σε όλες τις περιοχές του παλαιότερου οικιστικού ιστού (δηλαδή τις περιοχές που ήταν ενταγμένες στο σχέδιο με βάση το από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 16/Α/1923) που χρήζουν πολεοδομικής διευθέτησης, μπορούν να ορίζονται κατόπιν ειδικότερης μελέτης ζώνες ανάπλασης, στις οποίες μπορεί να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2508/1997 περί αναπλάσεων (άρθρα 8 και επόμενα), με σκοπό τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών στοιχείων και χαρακτηριστικών τους.

 

9. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π.3.1., κλίμακας 1:5.000, και στον Πίνακα Π.3.10.

 

Οι οδοί που δεν αναφέρονται στον πίνακα ανήκουν στο τοπικό οδικό δίκτυο του Δήμου.

 

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Η διάνοιξη της οδού Πόντου σε όλο το μήκος της.
Ο καθορισμός χώρων στάθμευσης.
Η δημιουργία δικτύου ενοποίησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων για τη σύνδεση κύριων χρήσεων του Δήμου και τη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των πεζών. Ο ακριβής προσδιορισμός και η διαμόρφωση των διαδρόμων του δικτύου θα προκύψουν από μελέτη που θα εξετάσει τις δυνατότητες κάθε οδικού τμήματος να ενταχθεί στους διαδρόμους και να αναβαθμισθεί ώστε, αφενός, να βελτιώσει τις συνθήκες κίνησης των πεζών, των ΑμεΑ, και όπου είναι δυνατόν των ποδηλατιστών, και αφετέρου, να αυξήσει την ένταση πρασίνου. Οι επεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν πλήρεις πεζοδρομήσεις, αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων, τοποθέτηση κεντρικών νησίδων, κ.λ.π.
Η επέκταση του δικτύου Μετρό στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, μέσω των οδών Μητροπολίτη Κυδωνιών και Πόντου, μέχρι την περιοχή της Μίκρας. Δημιουργούνται πέντε σταθμοί, ένας στην διασταύρωση Μητροπολίτη Κυδωνιών - Βασιλίσσης Όλγας και οι υπόλοιποι επί της Πόντου. Στην περιοχή της Μίκρας δημιουργούνται σταθμός μετεπιβίβασης από λεωφορεία και Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα και Τερματικός Σταθμός και Αμαξοστάσιο του Μετρό.
Με τη λειτουργία του Μετρό και τη δημιουργία του σταθμού μετεπιβίβασης, τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

 

10. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στο χάρτη Π.3.1.,κλίμακας 1:5.000, και στον Πίνακα Π.4.1.

 

11. Τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία του δήμου και την προστασία από σεισμό όπως φαίνονται στο χάρτη Π.3.1., κλίμακας 1:5.000.

 

12. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π.3.1., κλίμακας 1:5.000, με βασικότερες παρεμβάσεις:

 

12.1. Τον ορισμό ως Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), που δεν πολεοδομούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όλων των εκτός σχεδίου περιοχών του Δήμου που έχουν πρόσωπο στη θάλασσα, πλην του τουριστικού λιμένα στην Αρετσού του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών και του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης των ανωτέρω παραγράφων 6.2 και 6.3 της παρούσας. Από τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας εξαιρείται επίσης η έκταση της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Ειδικότερα:

 

(α) Ορίζεται ως ΠΕΠ1 η εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου δυτικά της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, από το κοινό όριο με το Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι το Κυβερνείο.

 

(β) Ως ΠΕΠ2 ορίζεται ειδικότερα η περιοχή η οποία από το Κυβερνείο μέχρι το κοινό όριο των ΠΕ6 και ΠΕ7 περιλαμβάνει το σύνολο της περιοχής δυτικά - νοτιοδυτικά της οδού Πλαστήρα του παραλιακού μετώπου, πλην του τουριστικού λιμένα Αρετσούς, ενώ εκείθεν του ορίου των ΠΕ6 και ΠΕ7, και μέχρι το βορειοδυτικό όριο του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης την περιοχή εκτός σχεδίου.

 

(γ) Ορίζεται ως ΠΕΠ3 η εκτός σχεδίου περιοχή από το νοτιοανατολικό όριο του παραπάνω Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης μέχρι το βορειοδυτικό όριο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών της ανωτέρω παραγράφου 6.2.

 

(δ) Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές ΠΕΠ θα συνταχθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), για το χαρακτηρισμό τους, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ίδιου νόμου, και τον καθορισμό των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αναγκαίων για την προστασία τους γενικών όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων, κατά το άρθρο 16 παράγραφος 2 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), όπως οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν.

 

Κατά τη σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες νομικές δεσμεύσεις.

 

Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω Π.δ/των επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας νόμιμα υφιστάμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, καθώς και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής. Απαγορεύεται κάθε νέα επέμβαση στις ανωτέρω ΠΕΠ. Επιτρέπονται μόνο έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

 

12.2. Ορίζεται ως Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Αστικού και Φυσικού Τοπίου (ΠΕΠΔ-ΑΦΤ)) η περιοχή τμημάτων των ΠΕ7 και ΠΕ8, για την οποία εκδόθηκε το από 31-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 86/Δ/1990) (Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 7 και 8 του δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου σε συνεχόμενη περιοχή).

 

Για την ΠΕΠΔ-ΑΦΤ θα εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική και ταυτόχρονα Πολεοδομική Μελέτη, για τη διαφύλαξη των φυσικών στοιχείων της περιοχής σε αρμονική συνύπαρξη με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, θεωρώντας το αστικό τοπίο ως ενιαίο σύνολο. Η μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη επιπλέον, εκτός του από 31-01-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 86/Δ/1990), του Πρακτικού ΣτΕ (Ε') 782/1989 και της απόφασης ΣτΕ (Ε') 2164/1994, τυχόν πραγματικές δημιουργηθείσες καταστάσεις από νόμιμες αγοραπωλησίες εκτάσεων στην υπόψη περιοχή κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (1990 - 1994), και κάθε σχετική γενική και εδική περιβαλλοντική και πολεοδομική νομοθεσία και νομολογία, με στόχο την επίλυση της εκκρεμότητας στο πολεοδομικό καθεστώς, που προαναφέρθηκε, και του, συνεπεία της εκκρεμότητας αυτής, κοινωνικού προβλήματος του σχετικού αδιεξόδου των ιδιοκτητών γης στην περιοχή, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

 

Ενόψει των παραπάνω, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την ΠΕΠΔ-ΑΦΤ θα είναι και πολεοδομική μελέτη, και η τελική πρόταση για την έκδοση ΠΔ/τος για την περιοχή θα ρυθμίσει και το πολεοδομικό καθεστώς αυτής, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ειδικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής με πρόταση κατάλληλων ειδικών όρων και περιορισμών προστασίας.

 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος Γ και άρθρου 6 παράγραφοι Γ.1 και Ε του νόμου 3827/2010 (ΦΕΚ 30/Α/2010).

 

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για την ΠΕΠΔ-ΑΦΤ επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας νόμιμα υφιστάμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, καθώς και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής. Απαγορεύεται κάθε νέα επέμβαση στην ανωτέρω ΠΕΠΔ-ΑΦΤ. Επιτρέπονται μόνο έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

 

12.3 Τη διευθέτηση του τμήματος της Περιφερειακής Τάφρου, που εμπίπτει εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που εγκρίθηκε με την απόφαση 3/11/2008 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

13. Γενικές Διατάξεις

 

13.1. Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας στις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται στα 10.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούσαν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης τις αρτιότητες του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

13.2. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται, να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους.

 

13.3. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα βιοτεχνίας - βιομηχανίας μπορούν να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), μετά από διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

 

13.4. Ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων, τόσο στον εξωαστικό χώρο όσο και στις επεκτάσεις, εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών (νόμος 2664/1998). Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλακες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.

 

13.5. Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Για οποιαδήποτε επέμβαση σε χώρους ή μνημεία προστατευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή άλλο αρμόδιο φορέα απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή του αντίστοιχού φορέα.

 

13.6. Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

13.7. Ως εμπορικό κατάστημα ορίζεται χώρος μέγιστης συνολικής επιφάνειας 350 m2 μετά των τυχόν βοηθητικών χώρων. Άνω του συγκεκριμένου ορίου θεωρείται πολυκατάστημα ή υπεραγορά.

 

13.8. Απαγορεύεται η χρήση μουσικών οργάνων στα καταστήματα αναψυχής που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές κατοικίας (ανεξαρτήτου γενικής χρήσης).

 

13.9. Ουδεμία περιβαλλοντική ή πολεοδομική μελέτη θα εγκρίνεται σε χώρους που βρίσκονται εντός των τμημάτων των στρατοπέδων Κόδρα και Νταλίπη καθώς και στο χώρο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

13.9. Αντίτυπα των χαρτών Π.3.1 και Π.2 καθώς και του πίνακα Π.1.4, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την 59280/2014 πράξη του συνδημοσιεύονται με την παρούσα καθώς και η με αριθμό 172000/2014 εισήγηση για την έγκριση της Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πίνακας Π.1.2. Εκτάσεις κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων ανά Πολεοδομική Ενότητα στον Δήμο Καλαμαριάς

Πολεοδομική Ενότητα

Έκταση Πολεοδομικής

Ενότητας

Έκταση οικοδομικών τετραγώνων

εκτός κοινοχρήστων και

κοινωφελών χρήσεων

Κοινωφελή

Πράσινο

Δρόμοι

Ποσοστό % κοινωφελών και

κοινοχρήστων

Έκταση

Ποσοστό %

Έκταση

Ποσοστό

%

Έκταση

Ποσοστό

%

Πολεοδομική Ενότητα 1

24,09

12,62

1,18

4,90

0,39

1,62

9,90

41,11

47,63

Πολεοδομική Ενότητα 2

36,04

15,68

3,91

10,85

4,92

13,66

11,52

31,98

56,49

Πολεοδομική Ενότητα 3

35,26

15,39

6,63

18,79

1,97

5,59

11,27

31,96

56,34

Πολεοδομική Ενότητα 4

29,47

15,36

2,34

7,96

2,19

7,42

9,58

32,50

47,88

Πολεοδομική Ενότητα 5

24,57

14,78

1,95

7,93

0,37

1,49

7,48

30,43

39,84

Πολεοδομική Ενότητα 6

34,16

16,27

5,25

15,36

1,50

4,40

11,13

32,59

52,36

Πολεοδομική Ενότητα 7

26,31

16,03

0,82

3,10

1,26

4,80

8,20

31,18

39,08

Πολεοδομική Ενότητα 8

34,06

18,78

2,42

7,10

4,01

11,77

8,85

25,97

44,85

Πολεοδομική Ενότητα 9

34,64

17,95

2,41

6,96

2,21

6,37

12,07

34,83

48,17

Πολεοδομική Ενότητα 10

29,97

18,50

1,72

5,72

1,29

4,31

8,46

28,23

38,27

Πολεοδομική Ενότητα 11

17,81

8,10

1,72

9,66

0,71

3,99

7,28

40,88

54,53

Πολεοδομική Ενότητα 12

28,53

17,33

1,17

4,10

0,66

2,30

9,37

32,84

39,24

Πολεοδομική Ενότητα 13

23,49

12,73

2,06

8,76

0,41

1,75

8,29

35,31

45,81

Πολεοδομική Ενότητα 14

17,62

11,60

0,28

1,56

0,67

3,79

5,08

28,80

34,16

Πολεοδομική Ενότητα 15

34,78

16,55

4,39

12,63

1,31

3,77

12,53

36,02

52,42

Πολεοδομική Ενότητα 16

27,69

12,84

3,58

12,94

3,56

12,87

7,70

27,82

53,63

Πολεοδομική Ενότητα 17

30,72

20,57

1,78

5,80

0,94

3,04

7,42

24,17

33,02

Πολεοδομική Ενότητα 18

27,24

16,82

1,11

4,06

0,80

2,92

8,52

31,29

38,27

Πολεοδομική Ενότητα 19

12,79

8,34

0,43

3,34

0,03

0,23

3,99

31,17

34,75

Σύνολο

529,22

286,25

45,13

8,53

29,20

5,52

168,64

31,87

45,91

 

Πίνακας Π.1.3. Υπολογισμός σταθερότυπου υπολειπόμενων χώρων κοινωνικής υποδομής (πλην των ήδη θεσμοθετημένων) και άλλων εξυπηρετήσεων

Λοιπή κοινωνική υποδομή - Εξυπηρετήσεις

Αποδεκτές τιμές

Πολεοδομική Ενότητα 1-2

Πολεοδομική Ενότητα 3

Π.Ε.4

Πολεοδομική Ενότητα 5-6

Πολεοδομική Ενότητα 7-8

Πολεοδομική Ενότητα 9

Πολεοδομική Ενότητα 10-11

Πολεοδομική Ενότητα 12- 13-14- 15-16

Πολεοδομική Ενότητα

17- 18-19

Διοίκηση - Εξυπηρετήσεις

0.1-1

0,3

0,6

1

0,5

0,2

0,2

1

1

0,2

Εκπαίδευση

1.63-2.67

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Υγεία - Πρόνοια (Παιδικοί σταθμοί - ΚΑΠΗ-γηροκομείο)

0.32 -

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Αθλητισμός

5,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Πολιτιστικά (πολιτιστικά -ναοί)

0,Ι­

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Λιανικό Εμπόριο

Ο.35-0.65

0,4

0,5

0,65

0,5

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Παραγωγικές Εγκαταστάσεις (βιομηχανία, τουρισμός, κ.ά)

0.7-2.5

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,5

0,1

Σύνολο

 

2,72

3,12

3,87

3,22

2,77

2,57

3,57

3,77

2,57

 

Πίνακας Π.1.4. Εκτίμηση της χωρητικότητας ανά Πολεοδομική Ενότητα του Δήμου Καλαμαριάς

Πολεοδομική Ενότητα

Έκταση Πολεοδομική Ενότητα (Ha)

Δομήσιμη Έκταση Πολεοδομική Ενότητα

(Ha)*

Μέσος συντελεστής δόμησης Πολεοδομική Ενότητα (netto)

Σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας

(m2/κατ.)

Σταθερότυπο λοιπών υποδομών

(m2/κατ.)

Πυκνότητα Πολεοδομική Ενότητα (επιτρεπόμενη) (άτομα/Ha)

Βαθμός κορεσμού

(%)

Συνολική χωρητικότητα Πολεοδομική Ενότητα (κατ.)

Πυκνότητα Bruto

(άτομα/Ha)

 

ε'

ε

σ

κ

u

d = (σ/(κ+u σ)] x 104

λ

c= ε d λ

c/ε'

Πολεοδομική Ενότητα 1:

24,09

12,62

1,69

35

2,7

426,23

84

4.486

186

Πολεοδομική Ενότητα 2:

36,04

15,68

1,60

35

2,7

406,92

84

5.359

149

Πολεοδομική Ενότητα 3:

35,26

15,39

2,40

35

3,1

565,50

84

7.312

207

Πολεοδομική Ενότητα 4:

29,47

15,36

2,19

32

3,9

539,96

84

6.980

237

Πολεοδομική Ενότητα 5

24,57

14,78

2,22

32

3,2

568,10

84

6.960

283

Πολεοδομική Ενότητα 6

34,16

16,27

1,87

32

3,2

493,09

84

6.602

193

Πολεοδομική Ενότητα 7

26,31

16,03

1,74

32

2,8

471,79

84

6.435

245

Πολεοδομική Ενότητα 8

34,06

18,78

1,76

32

1,58

506,27

84

7.839

230

Πολεοδομική Ενότητα 9

34,64

17,95

0,93

35

2,6

247,59

84

3.876

112

Πολεοδομική Ενότητα 10

29,97

18,50

2,06

32

3,6

522,18

84

8.074

269

Πολεοδομική Ενότητα 11

17,81

8,10

2,03

32

3,6

515,40

84

3.444

193

Πολεοδομική Ενότητα 12

28,53

17,33

2,40

32

3,7

587,08

84

8.548

300

Πολεοδομική Ενότητα 13

23,49

12,73

1,60

32

3,7

421,94

84

4.511

192

Πολεοδομική Ενότητα 14

17,62

11,60

2,34

32

3,7

574,62

84

5.651

321

Πολεοδομική Ενότητα 15

34,78

16,55

1,59

32

3,44

424,05

84

5.611

161

Πολεοδομική Ενότητα 16

27,69

12,84

1,04

32

0,74

317,21

84

3.360

121

Πολεοδομική Ενότητα 17

30,72

20,57

0,80

35

2,6

215,75

84

3.729

121

Πολεοδομική Ενότητα 18

27,24

16,82

0,80

35

2,6

215,75

84

3.048

112

Πολεοδομική Ενότητα 19

12,79

8,34

0,60

35

2,6

164,11

84

1.150

90

Σύνολο

529,22

286,25

 

 

 

 

 

102.976

 

 

* Η δομήσιμη έκταση για την περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου είναι υπολογισμένη από τα διατάγματα ρυμοτομίας και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και αναφέρεται στην έκταση των πολεοδομικών ενοτήτων μείον τους θεσμοθετημένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

 

Πίνακας Π.3.7. Πυκνότητα και Μέσος Συντελεστής Δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα

Πολεοδομική Ενότητα

Μέσος συντελεστής δόμησης πολεοδομικής ενότητας

(netto)

Πυκνότητα

Bruto

(άτομα/Ha)

Πολεοδομική Ενότητα 1

1,69

186

Πολεοδομική Ενότητα 2

1,60

149

Πολεοδομική Ενότητα 3

2,40

207

Πολεοδομική Ενότητα 4

2,19

237

Πολεοδομική Ενότητα 5

2,22

283

Πολεοδομική Ενότητα 6

1,87

193

Πολεοδομική Ενότητα 7

1,74

245

Πολεοδομική Ενότητα 8

1,76

230

Πολεοδομική Ενότητα 9

0,93

112

Πολεοδομική Ενότητα 10

2,06

269

Πολεοδομική Ενότητα 11

2,03

193

Πολεοδομική Ενότητα 12

2,40

300

Πολεοδομική Ενότητα 13

1,60

192

Πολεοδομική Ενότητα 14

2,34

321

Πολεοδομική Ενότητα 15

1,59

161

Πολεοδομική Ενότητα 16

1,04

121

Πολεοδομική Ενότητα 17

0,80

121

Πολεοδομική Ενότητα 18

0,80

112

Πολεοδομική Ενότητα 19

0,60

90

 

Πίνακας Π.3.8.1. Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 1

Πληθυσμός ΠΕ 1: 4.486 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

90

15 m2/χρήστη

1.346

1.031

315

1.031

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

449

11 m2/χρήστη

4.935

2.455

2.480

2.455

1

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

404

11 m2/χρήστη

4.441

0

4.441

0

0

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας-Περιφερειακό Ιατρείο

4.486

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

90

16 m2/χρήστη

1.436

996

440

996

2

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

4.486

5,0 m2/κάτοικο

22.430

0

22.430

5.373

3

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

4.486

2,5 m2/κάτοικο

11.215

2.458

8.757

3.897

11

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

4.486

1,50 m2/κάτοικο

6.729

 

6.729

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

4.486

0,2 m2/κάτοικο

897

0

897

0

0

Παιδική Βιβλιοθήκη

0

 

 

0

 

απροσδιόριστο*

1

Ναοί

4.486

 

 

0

 

 

0

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.2: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 2

Πληθυσμός ΠΕ 2: 5.359 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

107

15 m2/χρήστη

1.608

680

928

1.706

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

536

11 m2/χρήστη

5.895

0

5.895

3.800

1

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

482

11 m2/χρήστη

5.305

7.774

-2.469

7.774

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

5.359

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

107

16 m2/χρήστη

1.715

0

1.715

508

2

ΚΑΠΗ

5.359

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

5.359

5,0 m2/κάτοικο

26.795

11.467

15.328

9.266

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

5.359

2,5 m2/κάτοικο

13.398

3.400

9.998

30.922

35

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

5.359

1,50 m2/κάτοικο

8.039

0

8.039

18.320

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

5.359

0,2 m2/κάτοικο

1.072

 

1.072

1.994

1

Ναοί

5.359

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

2

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.3: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 3

Πληθυσμός ΠΕ 3: 7.312 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

146

15 m2/χρήστη

2.194

602

1.592

2.120

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

731

11 m2/χρήστη

8.043

12.493

-4.450

12.996

2

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

658

11 m2/χρήστη

7.239

6.130

1.109

6.130

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

7.312

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός -Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

146

16 m2/χρήστη

2.340

1.465

875

1.747

2

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

7.312

5,0 m2/κάτοικο

36.560

47.153

-10.593

41.595

2

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

7.312

2,5 m2/κάτοικο

18.280

6.856

11.424

19.711

14

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

7.312

1,50 m2/κάτοικο

10.968

0

10.968

0

0

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

7.312

0,2 m2/κάτοικο

1.462

1.291

171

1.291

1

Ναοί

7.312

 

 

 

 

 

0

 

Πίνακας Π.3.8.4: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 4

Πληθυσμός ΠΕ 4: 6.980 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

140

15 m2/χρήστη

2.094

1.000

1.094

1.000

1

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

698

11 m2/χρήστη

7.678

3.356

4.322

4.187

1

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

628

11 m2/χρήστη

6.910

0

6.910

0

0

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

6.980

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

140

16 m2/χρήστη

2.234

απροσδιόριστο*

2.234

2.260

1

ΚΑΠΗ

 

 

 

απροσδιόριστο*

 

1.200

1

Πρόνοια

 

 

 

απροσδιόριστο*

 

3.257

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

6.980

5,0 m2/κάτοικο

34.900

10.616

24.284

9039 + απροσδιόριστο*

3

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

6.980

2,5 m2/κάτοικο

17.450

5.131

12.319

21.880

15

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

6.980

1,50 m2/κάτοικο

10.470

0

10.470

0

0

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

6.980

0,2 m2/κάτοικο

1.396

1.597

-201

658

2

θέατρο

6.980

 

 

751

 

751

1

Ναοί

6.980

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

2

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.5: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 5

Πληθυσμός ΠΕ 5: 6.960 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

139

15 m2/χρήστη

2.088

0

2.088

1.958

1

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

696

11 m2/χρήστη

7.656

0

7.656

0

0

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

626

11 m2/χρήστη

6.890

0

6.890

0

0

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

6.960

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

139

16 m2/χρήστη

2.227

 

2.227

 

 

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

6.960

5,0 m2/κάτοικο

34.800

 

34.800

1.987

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

6.960

2,5 m2/κάτοικο

17.400

3.352

14.048

3.653

4

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

6.960

1,50 m2/κάτοικο

10.440

 

10.440

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

6.960

0,2 m2/κάτοικο

1.392

 

1.392

957

1

Βιβλιοθήκη

 

 

 

 

 

απροσδιόριστο*

1

Ναοί

6.960

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.6: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 6

Πληθυσμός ΠΕ 6: 6.602 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

132

15 m2/χρήστη

1.981

2.025

-44

2.025

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

660

11 m2/χρήστη

7.262

4.274

2.988

15.332

2

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

594

11 m2/χρήστη

6.536

5.561

975

13.658

2

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

6.602

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

132

16 m2/χρήστη

2.113

1.027

1.086

1.027

1

Πρόνοια

 

 

 

 

 

1.814

1

Γηροκομείο

 

 

 

468

 

468

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

6.602

5,0 m2/κάτοικο

33.010

937

32.073

16.354

2

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

6.602

2,5 m2/κάτοικο

16.505

7.036

9.469

15.043

7

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

6.602

1,50 m2/κάτοικο

9.903

 

9.903

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

6.602

0,2 m2/κάτοικο

1.320

512

808

1.572

2

Ναοί

6.602

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

2

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.7: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 7

Πληθυσμός ΠΕ 7: 6.435 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

129

15 m2/χρήστη

1.931

0

1.931

0

0

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

644

11 m2/χρήστη

7.079

0

7.079

0

0

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

579

11 m2/χρήστη

6.371

0

6.371

0

0

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομείο - "Παναγία"

6.435

 

 

3.032

 

3.032

1

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

6.435

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

129

16 m2/χρήστη

2.059

 

2.059

1.653

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

6.435

5,0 m2/κάτοικο

32.175

0

32.175

0

0

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

6.435

2,5 m2/κάτοικο

16.088

10.680

5.408

12.620

5

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

6.435

1,50 m2/κάτοικο

9.653

 

9.653

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

6.435

0,2 m2/κάτοικο

1.287

 

1.287

2.324

2

Ναοί

6.435

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.8: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 8

Πληθυσμός ΠΕ 8: 7.839 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

157

15 m2/χρήστη

2.352

561

1.791

1.859

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

784

11 m2/χρήστη

8.623

4.562

4.061

8.772

3

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

706

11 m2/χρήστη

7.761

5.520

2.241

5.520

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

7.839

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

157

16 m2/χρήστη

2.508

 

2.508

1.698

2

ΚΑΠΗ

 

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

Φοιτητική εστία

 

 

 

4.100

 

4.100

2

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

7.839

5,0 m2/κάτοικο

39.195

0

39.195

5.143

2

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

7.839

2,5 m2/κάτοικο

19.598

14.349

5.249

40.100

12

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

7.839

1,50 m2/κάτοικο

11.759

 

11.759

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

7.839

0,2 m2/κάτοικο

1.568

0

1.568

226 + απροσδιόριστο*

2

Ναοί

7.839

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.9: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 9

Πληθυσμός ΠΕ 9: 3.876 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

78

15 m2/χρήστη

1.163

2.310

-1.147

2.310

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

388

11 m2/χρήστη

4.264

4.950

-686

4.950

1

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

349

11 m2/χρήστη

3.837

3.296

541

11.671

2

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

3.876

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

78

16 m2/χρήστη

1.240

0

1.240

0

0

Πρόνοια

 

 

 

0

 

972

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

3.876

5,0 m2/κάτοικο

19.380

0

19.380

2.331

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

3.876

2,5 m2/κάτοικο

9.690

8.992

698

20.532

17

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

3.876

1,50 m2/κάτοικο

5.814

 

5.814

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

3.876

0,2 m2/κάτοικο

775

0

775

0

0

Ναοί

3.876

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.10: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 10

Πληθυσμός ΠΕ 10: 8.074 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

161

15 m2/χρήστη

2.422

0

2.422

921 + απροσδιόριστο*

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

807

11 m2/χρήστη

8.881

1.264

7.617

2.186 + απροσδιόριστο*

3

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

727

11 m2/χρήστη

7.993

0

7.993

5.784

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

8.074

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

161

16 m2/χρήστη

2.584

0

2.584

1.362

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

8.074

5,0 m2/κάτοικο

40.370

0

40.370

0

0

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

8.074

2,5 m2/κάτοικο

20.185

5.085

15.100

5.372

6

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

8.074

1,50 m2/κάτοικο

12.111

7.550

4.561

7.550

1

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

8.074

0,2 m2/κάτοικο

1.615

 

1.615

 

 

Βιβλιοθήκη

 

 

 

 

 

απροσδιόριστο*

2

Ναοί

8.074

 

 

 

 

 

 

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.11: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 11

Πληθυσμός ΠΕ 11: 3.444 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

(m2/χρήστη)

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

69

15 m2/χρήστη

1.033

απροσδιόριστο*

1.033

649 + απροσδιόριστο*

3

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

344

11 m2/χρήστη

3.788

2.878

910

8.726

2

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

310

11 m2/χρήστη

3.410

 

3.410

5.656

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομείο

3.444

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

3.444

2000-3000

 

0

 

288

1

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

69

16 m2/χρήστη

1.102

απροσδιόριστο*

1.102

521 + απροσδιόριστο*

2

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

3.444

5,0 m2/κάτοικο

17.220

0

17.220

6.928

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

3.444

2,5 m2/κάτοικο

8.610

1.907

6.703

7.112

10

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

3.444

1,50 m2/κάτοικο

5.166

 

5.166

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

3.444

0,2 m2/κάτοικο

689

0

689

467

1

Ναοί

3.444

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.12: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 12

Πληθυσμός ΠΕ 12: 8.548 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

(m2/χρήστη)

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

171

15 m2/χρήστη

2.564

0

2.564

938

1

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

855

11 m2/χρήστη

9.403

0

9.403

1.903

1

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

769

11 m2/χρήστη

8.463

0

8.463

2.713

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

8.548

2000-3000

 

4.479

 

4.479

1

Περίθαλψης

8.548

 

 

 

 

1.007

1

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

171

16 m2/χρήστη

2.735

απροσδιόριστο*

2.735

484 + απροσδιόριστο*

2

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

8.548

5,0 m2/κάτοικο

42.740

0

42.740

0

0

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

8.548

2,5 m2/κάτοικο

21.370

3.844

17.526

6.567

9

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

8.548

1,50 m2/κάτοικο

12.822

 

12.822

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

8.548

0,2 m2/κάτοικο

1.710

απροσδιόριστο*

1.710

απροσδιόριστο*

2

Βιβλιοθήκη

 

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

Ναοί

8.548

 

 

 

 

 

 

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.13: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 13

Πληθυσμός ΠΕ 13: 4.511 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

90

15 m2/χρήστη

1.353

4.355

1.353

3.203

3

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

451

11 m2/χρήστη

4.962

4.962

5.032

2

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

406

11 m2/χρήστη

4.466

4.466

4.160

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

4.511

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

90

16 m2/χρήστη

1.444

0

1.444

απροσδιόριστο*

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

4.511

5,0 m2/κάτοικο

22.555

5.897

16.658

3.813

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

4.511

2,5 m2/κάτοικο

11.278

1.361

9.917

5.830

5

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

4.511

1,50 m2/κάτοικο

6.767

 

6.767

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

4.511

0,2 m2/κάτοικο

902

0

902

296

1

Ναοί

4.511

 

 

 

 

 

0

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.14: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 14

Πληθυσμός ΠΕ 14: 5.651 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων


1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

113

15 m2/χρήστη

1.695

0

1.695

778

1

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

565

11 m2/χρήστη

6.216

0

6.216

0

0

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

509

11 m2/χρήστη

5.594

0

5.594

0

0

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

5.651

2000-3000


Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

113

16 m2/χρήστη

1.808

0

1.808

955

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητικοί χώροι

5.651

5,0 m2/κάτοικο

28.255

821

27.434

0

0

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

5.651

2,5 m2/κάτοικο

14.128

3.105

11.023

6.688

7

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

5.651

1,50 m2/κάτοικο

8.477


8.477Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

5.651

0,2 m2/κάτοικο

1.130

0

1.130

611

1

Βιβλιοθήκη
απροσδιόριστο*


απροσδιόριστο*

1

Ναοί

5.651

0

0

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.15: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 15

Πληθυσμός ΠΕ 15: 5.611 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

112

15 m2/χρήστη

1.683

2.993

-1.310

2647 + απροσδιόριστο*

4

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

561

11 m2/χρήστη

6.172

11632

-5.460

11.632

3

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

505

11 m2/χρήστη

5.555

6.976

-1.421

5.976

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομείο

5.611

 

 

17.319

 

17.319

1

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

5.611

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

112

16 m2/χρήστη

1.796

0

1.796

2.192

2

ΚΑΠΗ

 

 

 

837

 

837

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

5.611

5,0 m2/κάτοικο

28.055

970

27.085

970

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

5.611

2,5 m2/κάτοικο

14.028

6.227

7.801

12.959

13

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

5.611

1,50 m2/κάτοικο

8.417

 

8.417

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

5.611

0,2 m2/κάτοικο

1.122

0

1.122

0

0

Ναοί

5.611

 

 

 

 

 

0

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.16: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 16

Πληθυσμός ΠΕ 16: 3.360 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

67

15 m2/χρήστη

1.008

3.642

1.062

1.020

1

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

336

11 m2/χρήστη

3.696

4.269

2

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

302

11 m2/χρήστη

3.326

0

3.326

4.191

2

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

3.360

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

67

16 m2/χρήστη

1.075

 

1.075

865 + απροσδιόριστο*

2

ΚΑΠΗ

 

 

 

1.672

 

1.672

1

Πρόνοια

 

 

 

6.180

 

6.180

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

3.360

5,0 m2/κάτοικο

16.800

14.448

2.352

16.870

2

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

3.360

2,5 m2/κάτοικο

8.400

15.937

-7.537

17.428

8

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

3.360

1,50 m2/κάτοικο

5.040

13.734

-8.694

13.734

1

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

3.360

0,2 m2/κάτοικο

672

0

672

747

1

Ναοί

3.360

 

 

απροσδιόριστο*

 

απροσδιόριστο*

1

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.8.17: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 17

Πληθυσμός ΠΕ 17: 3.729 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

75

15 m2/χρήστη

1.119

0

1.119

1.813

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

373

11 m2/χρήστη

4.102

2788

1.314

4.800

2

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

336

11 m2/χρήστη

3.692

5650

-1.958

5.650

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

3.729

2000-3000

5.198

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

75

16 m2/χρήστη

1.193

0

1.193

843

1

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

3.729

5,0 m2/κάτοικο

18.645

0

18.645

4.698

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

3.729

2,5 m2/κάτοικο

9.323

0

9.323

9.350

8

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

3.729

1,50 m2/κάτοικο

5.594

 

5.594

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

3.729

0,2 m2/κάτοικο

746

 

746

0

0

Ναοί

3.729

 

 

 

 

0

0

 

Πίνακας Π.3.8.18: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 18

Πληθυσμός ΠΕ 18: 3.048 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

61

15 m2/χρήστη

914

807

107

1.458

2

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

305

11 m2/χρήστη

3.353

651

2.702

0

0

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

274

11 m2/χρήστη

3.018

0

3.018

0

0

Εκπαίδευση (Λοιποί χώροι - Τεχνικό Λύκειο)

 

 

 

7.006

 

7.006

1

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

3.048

2000-3000

 

 

 

 

 

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

61

16 m2/χρήστη

975

0

975

1.376

2

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

3.048

5,0 m2/κάτοικο

15.240

 

15.240

1.212

1

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

3.048

2,5 m2/κάτοικο

7.620

0

7.620

7.960

9

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

3.048

1,50 m2/κάτοικο

4.572

 

4.572

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

3.048

0,2 m2/κάτοικο

610

0

610

0

0

Ναοί

3.048

 

 

 

 

0

0

 

Πίνακας Π.3.8.19: Ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για την Πολεοδομική Ενότητα 19

Πληθυσμός ΠΕ 19: 1.150 κάτοικοι

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Αποδεκτή γη

(m2)

Αναγκαία νέα γη

(m2)

Διατιθέμενη γη

(m2)

Αριθμός μονάδων

 

1

2

3 = 1 x 2

4

5 = 3-4

6

7

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

23

15 m2/χρήστη

345

0

345

652

1

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

115

11 m2/χρήστη

1.265

0

1.265

2.100

1

Γυμνάσιο-Λύκειο (9% του πληθυσμού)

104

11 m2/χρήστη

1.139

0

1.139

0

0

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

1.150

2000-3000

 

 

 

1.524

1

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

23

16 m2/χρήστη

368

0

368

0

0

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

1.150

5,0 m2/κάτοικο

5.750

0

5.750

0

0

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

1.150

2,5 m2/κάτοικο

2.875

0

2.875

268

1

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

1.150

1,50 m2/κάτοικο

1.725

 

1.725

 

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

1.150

0,2 m2/κάτοικο

230

0

230

0

0

Ναοί

1.150

 

 

 

 

0

0

 

Πίνακας Π.3.9. Επάρκεια αναγκών σε κοινωνική υποδομή του Δήμου Καλαμαριάς για τον πληθυσμό χωρητικότητας (102.976 κάτοικοι)

Πληθυσμός χωρητικότητας: 102.976 κατ.

Προγραμματικό μέγεθος

(άτομα)

Σταθερότυπο

γης

Σύνολο

γης

(m2)

Διατιθέμενη γη (m2)

Αριθμός μονάδων

Επίπεδο Εξυπηρέτησης

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο (2% του πληθυσμού)

2.060

15 m2/χρήστη

30.893

28.088 + απροσδιόριστο*

34

Περιφερειακής Ενότητας

Δημοτικό (10% του πληθυσμού)

10.298

11 m2/χρήστη

113.274

93.140 +

απροσδιόριστο*

27

Περιφερειακής Ενότητας

Γυμνάσιο - Λύκειο (9% του πληθυσμού)- Επαγγελματικό Λύκειο

9.268

11 m2/χρήστη

101.946

85.889

16

Περιφερειακής Ενότητας - συνοικίας

Σχολές Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

 

47.471

1

Εθνικό

Εθνική Σχολή Δικαστών

 

 

 

12.748

1

Εθνικό

Λοιποί χώροι Εκπαίδευσης

 

 

 

2.752

1

Περιφερειακής Ενότητας - συνοικίας

Β. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

 

 

Νοσοκομείο Άγιος Παύλος

102.976

 

 

17.319

1

Νομού

Κλινική Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιά

102.976

 

 

3.032

1

Πόλης

Κέντρο υγείας - Περιφερειακό Ιατρείο

102.976

2000-3000

 

6.290

3

Πόλης

Περίθαλψης

102.976

 

 

1.008

1

Πόλης

Παιδικός-Βρεφονηπιακός σταθμός (2% του πληθυσμού)

2.060

16 m2/χρήστη

32.952

18.487 +

απροσδιόριστο*

23

Περιφερειακής Ενότητας

ΚΑΠΗ

 

 

 

4286 +

απροσδιόριστο*

5

Περιφερειακής Ενότητας - συνοικίας

Γηροκομείο

 

 

 

468

1

Περιφερειακής Ενότητας - συνοικίας

Φοιτητική εστία

 

 

 

4.100

2

Πόλης

Λοιποί χώροι Πρόνοιας

 

 

 

12.223

4

 

Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

Αθλητικοί χώροι

102.976

5.0 m2/κάτοικο

514.880

125.579

21

Περιφερειακής Ενότητας - συνοικίας

Αθλητικοί χώροι εκτός Περιφερειακής Ενότητας

(Μικρά, Κολυμβητήριο στο Κόδρα, αθλητικοί χώροι στο Νταλίπη)

 

 

 

172.952

3

Πόλης

Σύνολο Αθλητικών χώρων

 

 

 

298.531

24

 

Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

Πράσινο, πλατείες, παιδικές χαρές

102.976

2,5 m2/κάτοικο

257.440

247.892

196

Περιφερειακής Ενότητας

Πάρκο πολεοδομικής ενότητας

102.976

1.50 m2/κάτοικο

154.464

39.604

2

Περιφερειακής Ενότητας - συνοικίας

Μεγάλοι χώροι πρασίνου εκτός Περιφερειακής Ενότητας

 

 

 

413.534

5

Πόλης

Πρώην Στρατόπεδο Κόδρα

 

 

 

262.357

1

Πόλης

Στρατόπεδο Νταλίπη

 

 

 

103.967

1

Πόλης

Περιοχή Μίκρας

 

 

 

47.210

3

Πόλης

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

Πνευματικά πολιτιστικά κέντρα

102.976

0.2 m2/κάτοικο

20.595

11.143 +

απροσδιόριστο*

15

Περιφερειακής Ενότητας

Θέατρο Μελίνα Μερκούρη

 

 

 

751

1

Πόλης

Βιβλιοθήκες

 

 

 

απροσδιόριστο

7

Πόλης

Ανοικτό Θέατρο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

 

 

 

25.650

1

Πόλης

Πολιτιστικές Υποδομές Υπουργείου Πολιτισμού - ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

 

 

 

11.134

1

Εθνικό

Ναοί

102.976

 

 

απροσδιόριστο

12

Περιφερειακής Ενότητας

*Δεν μπορεί να προσδιοριστεί έκταση γιατί συνυπάρχει με άλλες χρήσεις.

 

Πίνακας Π.3.10. Ιεράρχηση του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμαριάς

Λειτουργική κατάταξη

Οδός

Τμήμα

Υπερτοπικό οδικό δίκτυο

Ανατολική Περιφερειακή οδός

 

Βασικοί οδικοί άξονες διαμπερούς κυκλοφορίας

Αδριανουπόλεως

 

 

Βασιλίσσης Όλγας

 

 

Βενιζέλου

 

 

Εθνικής Αντίστασης

 

 

Πόντου

Παπανδρέου - Ικάρων

Κύριο τοπικό οδικό δίκτυο

Αγίου Νικολάου

Κοραή - Πόντου

 

Αδραμυτίου

Καρατάσου - Μιαούλη

 

Αιγαίου

 

 

Αϊδινίου

Χανίων - Σμύρνης

 

Αμφιτρίτης

 

 

Ατλαντίδας

Πλαστήρα - Κουντουριώτου

 

Βρυούλων

Κουντουριώτου - Καραμανλή

 

Δήμητρας

Εθνικής Αντίστασης - Αμφιτρίτης

 

Δημοκρίτου

Ηλέκτρας - Ικάρων

 

Ερυθρού Σταυρού

Εθνικής Αντίστασης - όρια Δήμου

 

Ζηργάνου

Καισαρείας - Ερυθρού Σταυρού

 

Ηλέκτρας

 

 

Ησιόδου

Πολύβιου - Πόντου

 

Ικάρων

Πόντου - Εθνικής Αντίστασης

 

Ικονίου

 

 

Ιπποκράτους

 

 

Ιφιγένειας

 

 

Καισαρείας

Ικονίου - Ζηργάνου

 

Κακουλίδη

 

 

Καπετάνιου Γκόνη

 

 

Καππαδοκίας

Μεγάλου Αλεξάνδρου - Καραβαγγέλη

 

Καποδιστρίου

Χανίων - Πολύβιου

 

Καραβαγγέλη

Ζηργάνου - όρια Δήμου

 

Καραμανλή

 

 

Καραολή & Δημητρίου

Αργοναυτών - Αργυρουπόλεως

 

Καρατάσου

Πόντου - Αδραμυτίου

 

Καυκάσου

 

 

Κερασούντος

 

 

Κηφισίας

 

 

Κοραή

 

 

Κουντουριώτου

 

 

Μακεδονίας

 

 

Μαρμαρά

 

 

Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

 

Μητροπολίτη Καλλίδου

Αργυρουπόλεως - Κερασούντος

 

Μητροπολίτη Κυδωνιών

 

 

Μιαούλη

 

 

Μουσχουντή

 

 

Οικονομίδη

Ρουσίδου - Κερασούντος

 

Παπανδρέου

 

 

Πασαλίδη

 

 

Περικλέους

Βενιζέλου - Εθνικής Αντίστασης

 

Πλαστήρα

Χηλής - Ατλαντίδας

 

Πολύβιου

Καποδιστρίου - Ησιόδου

 

Πόντου

Σοφούλη - Παπανδρέου

 

Ρουσίδου

 

 

Σμύρνης

Μιαούλη - Αϊδινίου

 

Σοφούλη

Ρουσίδου - Κερασούντος

 

Σοφούλη (παραλιακή Παλατάκι)

Χηλής - Κερασούντος

 

Στρατηγού Σαράφη

 

 

Χηλής

 

 

Χανίων

 

 

Πίνακας Π.4.1. Πρόγραμμα μελετών και έργων για την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Καλαμαριάς

 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

α/α

Μελέτες - έργα

Προτεραιότητα

Προϋπολογισμός

(σε ευρώ)

Πόροι

1

Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής των Καπναποθηκών στην Περιφερειακή Ενότητα 8

Α

23.500

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ

2

Ειδική Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής μεταξύ του Αθλητικού κέντρου Μίκρας και του ορίου της παραλίας για την κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, το οποία θα εξυπηρετεί την θαλάσσια συγκοινωνία

Α

23.500

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ

3

Ειδική Πολεοδομική και Κυκλοφοριακή μελέτη δίκτυο ενοποίησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων

Α

απροσδιόριστο

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ

4

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για κάθε ΠΕΠ

Α

απροσδιόριστο

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ

5

Ειδική Περιβαλλοντική και ταυτόχρονα Πολεοδομική Μελέτη για την περιοχή ΠΕΠΔ-ΑΦΤ

Α

απροσδιόριστο

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ

6

Πολεοδομική Μελέτη του Στρατοπέδου Νταλίπη

Β

απροσδιόριστο

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ

7

Διευθέτηση του τμήματος της Περιφερειακής Τάφρου που εμπίπτει εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς, σύμφωνα με τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη του ΟΡ.ΘΕ.

Β

απροσδιόριστο

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

8

Ειδική Πολεοδομική Μελέτη στο χερσαίο τμήμα του αλιευτικού καταφυγίου Νέας Κρήνης

Β

απροσδιόριστο

ίδιοι πόροι- ΣΑΤΑ-ΠΔΕ

9

Εφαρμογή της προτεινόμενης ρυμοτομίας στις περιοχές προς ένταξη

Β-Γ

από τις εισφορές σε χρήμα

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

α/α

Μελέτες - έργα

Προτεραιότητα

Προϋπολογισμός

(σε ευρώ)

Πόροι

1

Ολοκλήρωση του οδικού δικτύου του Δήμου

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΣΑΤΑ-ΠΔΕ- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

 

 

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

α/α

Μελέτες - Έργα

Προτεραιότητα

Προϋπολογισμός (σε Ευρώ)

Πόροι

1

Μελέτη κατασκευή παιδικών σταθμών

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΣΑΤΑ- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

2

Μελέτη κατασκευή νηπιαγωγείων

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΣΑΤΑ- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

3

Μελέτη κατασκευή δημοτικών σχολείων

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΣΑΤΑ- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

4

Μελέτη κατασκευή Γυμνασίων - Λυκείων

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΠΔΕ-

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

5

Μελέτη κατασκευή χώρων αθλητισμού

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΕΤΕΡΠΣ - ΓΓΑ- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

6

Μελέτη κατασκευή πολιτιστικών κέντρων

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΣΑΤΑ - ΠΔΕ- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

7

Μελέτη κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού

Α-Γ

απροσδιόριστο

Πυροσβεστική Υπηρεσία- συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

8

Διαμόρφωση χώρων πρασίνου

Α-Γ

απροσδιόριστο

ΕΤΕΡΠΣ - ίδιοι πόροι

 

 

Αριθμός οίκοθεν 172000: Εισήγηση για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, Νομού Θεσσαλονίκης.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2011).

 

2. Το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

3. Το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων.... , όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2011).

 

4. Το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2011) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος... Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

5. Το νόμο 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις, το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), το νόμο 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), και το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

6. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

7. Το νόμο 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/97), όπως τροποποιήθηκε με: το νόμο 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999), το νόμο 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2011).

 

8. Το νόμο 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

9. Το νόμο 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985) Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

 

10. Το νόμο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

11. Το νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23-10-2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

12. Το νόμο 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

 

13. Το νόμο 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη).

 

14. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

15. Το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.

 

16. Το προεδρικό διάταγμα 221/1998 (ΦΕΚ 174/Α/1998) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/2001) και το προεδρικό διάταγμα 35/2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009).

 

17. Την υπ' αριθμόν 6876/4871/2008 (ΦΕΚ 128/Β/2008) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

18. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / ΕΥΠΕ / οίκοθεν 107017/2006 (ΦΕΚ 125/Β/2006) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ Σχετικά με την Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001.

 

19. Την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008).

 

20. Την υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 209/Δ/2000) Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών.

 

21. Την απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμό 674/2004 (ΦΕΚ 218/Β/2004) Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

22. Την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ ..., όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012).

 

23. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

24. Την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/2013) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων ...

 

25. Την υπ' αριθμόν 73023/2012 (ΦΕΚ 604/Δ/2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Κύρωση δασικού χάρτη του Δήμου Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010).

 

26. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΑΠ/129756/2007 Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της με αριθμό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / ΕΥΠΕ / οίκοθεν 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση.

 

27. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 131334/2010 Εγκύκλιο της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την εκπόνηση των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

28. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά σε μέτρα, όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του συνόλου των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, όπως: η επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στερεών, υγρών και αερίων ρύπων, θορύβου κ.α. οι φυσικές και προστατευόμενες περιοχές καθώς και η προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 222/2013 (ΕΥΠΕ 166872/2013) έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Θεσσαλονίκης), και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου του θέματος που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μ' αυτό.

 

30. Την υπ' αριθμόν 3/20/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (20η Συνεδρίαση), με την υπό όρους έγκριση της πρότασης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς, όπως τροποποιήθηκε με την 3/21/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (21η Συνεδρίαση), οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος με το με οίκοθεν ΑΠ/222/2013 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ 166872/2013).

 

31. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 235/12-3-2013 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 166943/2013), και τη συνημμένη Πρόταση Σχεδίου απόφασης έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμαριάς.

 

32. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: οίκοθεν 169319/11-7-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος.

 

33. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 690/2013 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 169876/2013), στο οποίο μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι οι όροι που τέθηκαν στο πλαίσιο της έγκρισης της πρότασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμαριάς από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης στις υπ' αριθμούς 3/20/2012 και 3/21/2012 Αποφάσεις της, περιλαμβάνονται στην τελική πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, και ότι η υποβληθείσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμαριάς όπως εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

34. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 766/2013 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170316/2013), και τα συμπληρωματικά στοιχεία της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος που διαβιβάσθηκαν μ' αυτό.

 

35. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 818/2013 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, με το οποίο υποβλήθηκαν επιπλέον αντίτυπα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170534/2013).

 

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΕΥΠΕ/170739/2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, με το οποίο διαβιβάστηκε από 1 αντίτυπο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) προς: τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τη Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, το Γ2 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), την ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων (ΕΝΜ) Κεντρικής Μακεδονίας, την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), τη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, τη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, τη Διεύθυνση Δασών νομού Θεσσαλονίκης της ως άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

37. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.916.74/155/268992/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής / 2ο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με το οποίο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος διαβιβάσθηκε στη ΔΙΣΧΕΔ του Γ' Σώματος Στρατού για γνωμοδότηση (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 171856/2013).

 

38. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 26955/22-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού, στο οποίο αναφέρεται ότι το Σχέδιο του θέματος δεν περιλαμβάνει έργα αρμοδιότητάς της (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 172077/2013).

 

39. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 76817/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, με την θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος και αριθμό επισημάνσεων (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ 171949/2013 και 172276/2013).

 

40. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3239/2013 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος, και κατάλογο με ακίνητα χαρακτηρισμένα ως νεώτερα μνημεία στην περιοχή του Σχεδίου (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 172139/2013).

 

41. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΙΣΤ' ΕΠΚΑ/10453/2013 έγγραφο της ΙΣΤ' ΕΠΚΑ, με τη θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 172147/2013).

 

42. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2314/2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης), με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 172678/2013).

 

43. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.900.300/1/391117/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής / 1)β του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με την αρνητική γνωμοδότησή της επί των προτάσεων του Σχεδίου του θέματος για το χώρο του στρατοπέδου Νταλίπη και για τμήμα του χώρου του στρατοπέδου Κόδρα (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170138/2014).

 

44. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5627/2013 έγγραφο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170178/2014).

 

45. Το με αριθμό πρωτοκόλλου: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/190293/101871/5715/2014 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170501/2014).

 

46. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6194/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος και σχετικές παρατηρήσεις της (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170852/2014).

 

47. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 94405/13/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170829/2014), και στο οποίο αναφέρεται ότι για τις εκτάσεις του Σχεδίου του θέματος έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης της περιοχής και με την υπ' αριθμόν 73023/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 604/Δ/2012) έχει κυρωθεί ως προς ορισμένα τμήματα αυτού, ενώ εκκρεμεί ο καθορισμός του χαρακτήρα τους για εκτάσεις για τις οποίες έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις.

 

48. Τα ακόλουθα έγγραφα που διαβιβάσθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το με αριθμό πρωτοκόλλου: 94405/13/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170829/2014):

 

48.1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 93481/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάζονται στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος οι απόψεις του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης δια της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, και εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της μ' αυτές.

 

48.2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 78631/2013 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναφέρεται ότι καταρχάς δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος, και επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι:

 

α) Για την περιοχή του Σχεδίου έχει γίνει μερική κύρωση δασικού χάρτη, και ότι για τις εκτάσεις που έχουν υποβληθεί ενστάσεις εκκρεμεί ο καθορισμός του χαρακτήρα τους.

 

β) Στις εντός πολεοδομικού σχεδίου περιοχές, εκτός από τα άλση και πάρκα, προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία και δεν επιτρέπεται να αλλάξει η χρήση τους και οι κοινόχρηστοι χώροι που φέρουν δασική βλάστηση και έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα (άλσους ή πάρκου) κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση των προτεινόμενων από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και

 

γ) Στο σχέδιο ΣΜΠΕ-5 στην περιοχή της Μίκρας το νότιο τμήμα της έκτασης που εμφανίζεται ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρος εγκατάστασης μέσων μεταφοράς, στον κυρωμένο δασικό χάρτη εμφανίζεται ως άλσος και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση της Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

49. Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 9657/2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170917/2014), με το οποίο τα έγγραφα με τις απόψεις του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

50. Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 7034/2014 έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς, με απόψεις του επί της γνωμοδότησης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για το Σχέδιο (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 170953/2014).

 

51. Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 171107/2014 έγγραφο του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), με αίτημα τροποποίησης της χρήσης 4 οικοδομικών τετραγώνων του Σχεδίου (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 171107/2014).

 

52. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, δεν διαβίβασαν στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος την άποψή τους επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντός της προβλεπόμενης από την κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / ΕΥΠΕ / οίκοθεν 107017/2006 προθεσμίας, και κατά συνέπεια σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να προβεί στην εισήγηση για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου του θέματος, ανεξαρτήτως αν έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις τους.

 

53. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 106564/598/2014 έγγραφο Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εισηγούμαστε:

 

Την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, Νομού Θεσσαλονίκης, ή ισοδύναμα του Αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, όπως αυτό περιγράφεται στο φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συνοψίζεται στην ενότητα Α' της παρούσας απόφασης, και υπό τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της τελευταίας, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του ως άνω Αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού.

 

Εξαιρούνται από την εισήγηση περί έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, λόγω αρνητικής γνωμοδότησης της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, τα τμήματα της τελευταίας που αφορούν τη χρήση για τους σκοπούς του Αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των ακόλουθων στρατιωτικών εγκαταστάσεων: α) το σύνολο του στρατοπέδου Νταλίπη, το οποίο παραμένει σε στρατιωτική χρήση σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου: Φ.900.300/1/3911172014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής / 1)β του Γενικού Επιτελείου Στρατού, και β) το τμήμα του στρατοπέδου Κόδρα έκτασης 15.265 m2 που παραμένει σε στρατιωτική χρήση, καθώς και το τμήμα του έκτασης 9.708 m2 που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, κατά τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο.

 

Α. Περιγραφή του Σχεδίου ή Προγράμματος

 

Η Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Καλαμαριάς, εφεξής αναφερόμενης ως Σχέδιο, αποτελεί τη δεύτερη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου, και αφορά τόσο τη γενικότερη προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης με βάση τις τάσεις ανάπτυξης και χωρικής διάρθρωσης, όσο και συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το φως των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του υφιστάμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου

 

Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι αυτή των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 15 Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), και καταλαμβάνει τμήμα της νότιας ζώνης αυτού συνορεύοντας: βόρεια με το Δήμο Θεσσαλονίκης, και ανατολικά και νοτιοανατολικά με το Δήμο Πυλαίας, ενώ στα ανατολικά και νότια βρέχεται από το Θερμαϊκό Κόλπο.

 

Α2. Σκοπός - στόχοι του Σχεδίου

 

1. Οι βασικοί σκοποί του Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:

 

1.1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με την υιοθέτηση προτύπων βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης, και άρση τυχόν κινδύνων οικιστικής υποβάθμισης.

 

1.2. Ανάδειξη νέας κεντρικότητας στο πλαίσιο του νότιου τμήματος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της νοτιοανατολικής περιοχής της Επαρχίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), με την εξασφάλιση προϋποθέσεων (χρήσεις, δίκτυα, υποδομές κ.λ.π.) για την οργανικότερη συνάρθρωση αυτής της κεντρικότητας με τον οικιστικό ιστό.

 

1.3. Προστασία και ανάδειξη των ανοικτών χώρων, των στοιχείων του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και της φυσικής τοπογραφίας με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού.

 

1.4. Οργάνωση του μεταφορικού δικτύου με στόχο την καλύτερη συσχέτιση με τις χρήσεις γης και τον αναπροσανατολισμό προς τις δημόσιες μεταφορές και τα ήπια μέσα μεταφοράς, ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη αύξησης των βιώσιμων μετακινήσεων, στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου και στις ανάγκες των κατοίκων του.

 

2. Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι επιμέρους στόχοι των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:

 

2.1. Επαναπροσδιορισμός του χωρικού προτύπου για το σύνολο του Δήμου Καλαμαριάς σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό.

 

2.2. Επαναπροσδιορισμός συγκεκριμένων χρήσεων και ζωνών υπερτοπικού και τοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του αειφόρου χωρικού σχεδιασμού.

 

2.3. Η άρση ασυμβατοτήτων υφιστάμενων χρήσεων με τις προβλεπόμενες από το εν ισχύ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης και της μη υλοποίησης προβλέψεων που αφορούν κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, ζώνες κινήτρων κ.ά.

 

2.4. Συσχέτιση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των προβλέψεων των πολεοδομικών διαταγμάτων ή των προς έγκριση πολεοδομικών μελετών, των τροποποιήσεων σχεδίου κ.λ.π., και οριστική τους διευθέτηση σε επίπεδο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

2.5. Επανεξέταση των αναγκών σε κοινωνικές υποδομές, σε συνδυασμό και με την υιοθέτηση νέων προτύπων οικιστικής ανάπτυξης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο.

 

2.6. Επανασχεδιασμός της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου ως τμήματος του μεταφορικού δικτύου της συνεκτικής αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής (σύνδεση με metro, συνδέσεις με οδικό δίκτυο μητροπολιτικού επιπέδου κ.λ.π.).

 

2.7. Απόδοση νέου ρόλου και χρήσεων σε όλους τους σημαντικούς αδόμητους και ελεύθερους χώρους (πχ παραλιακή ζώνη), και σε σημαντικές κοινωφελείς εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε αυτούς (π.χ. Μαρίνα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού).

 

2.8. Αποδέσμευση των προβλεπόμενων από το υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων για αποδέσμευση της απαλλοτρίωσης, με εύρεση ανάλογων αντίστοιχων χώρων προς εξυπηρέτηση των αναγκών των αντίστοιχων πολεοδομικών ενοτήτων.

 

2.9. Λήψη υπόψη στο σχεδιασμό του χαρακτήρα και των χρήσεων ιδιαίτερων πυρήνων της περιοχής εφαρμογής (περιοχές εργατικών κατοικιών).

 

2.10. Οριστική πολεοδομική διευθέτηση των μικρών εκτάσεων που είναι εκτός σχεδίου.

 

2.11. Ενσωμάτωση στο σχεδιασμό προβλέψεων σημαντικών μελετών που επηρεάζουν την περιοχή (μελέτη τροποποίησης σχεδίου στην περιοχή Σοφούλη, μελέτη ανάπλασης Περιφερειακής Τάφρου, μελέτη metro, κ.ά).

 

2.12. Ενσωμάτωση στο σχεδιασμό προτάσεων για επίλυση σημαντικών κυκλοφοριακών προβλημάτων (στάθμευση, κ.ά) και η αναθεώρηση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου.

 

2.13. Ανάπλαση συγκεκριμένων περιοχών (π.χ. παραλιακό μέτωπο).

 

Α.3. Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου

 

1. Αρχές του Δομικού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου Καλαμαριάς

 

Το νέο χωρικό πρότυπο του Σχεδίου διαφοροποιείται σημαντικά από το υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις χωρικής οργάνωσης της κατοικίας και του τριτογενούς τομέα, και τις προοπτικές τους. Η εκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών για την περιοχή του Σχεδίου έγινε με χρονικό ορίζοντα το 2021, και το μέγεθος του προς εξυπηρέτηση πληθυσμού εκτιμήθηκε της τάξης των 105.000 κατοίκων.

 

Τα κύρια στοιχεία της χωρικής οργάνωσης της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου έχουν σε σύνοψη ως ακολούθως:

 

1. Γίνεται αποδεκτή η γραμμική ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών, ενισχύοντας μέσω αυτής την καλύτερη σύνδεση χρήσεων γης και μεταφορών, με την ανάδειξη στρατηγικών προς την κατεύθυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των βιώσιμων μετακινήσεων. Επιπλέον δίνεται έμφαση στη διατήρηση των μεγάλων πυρήνων αμιγούς κατοικίας στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού και σε εγγύτητα με τις συγκεντρώσεις μεικτών χρήσεων, με μείωση της γενικής κατοικίας (όπου είναι δυνατόν) ή των επιτρεπόμενων χρήσεων στην προβλεπόμενη γενική κατοικία.

 

2. Χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ1, ΠΕΠ2, ΠΕΠ3) οι εκτάσεις όλης της ζώνης εκτός του υφιστάμενου σχεδίου, και πιο συγκεκριμένα όλο το θαλάσσιο μέτωπο του Δήμου δυτικά της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, από το όριο με το Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι την περιοχή του γυμναστηρίου της Μίκρας και την Περιφερειακή Τάφρο (όριο του Δήμου), με εξαίρεση τις περιοχές του τουριστικού λιμένα στην Αρετσού, του αλιευτικού καταφύγιου και της έκτασης της Εθνικής Σχολής Δικαστών - Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Ο χαρακτηρισμός όλης αυτής της ζώνης ως ΠΕΠ προτείνεται ως μέτρο για τη διασφάλιση και την προστασία του παραλιακού μετώπου από την ενδεχόμενη δόμηση και την εξασφάλιση της προσβασιμότητάς του και του δημόσιου χαρακτήρα του.

 

3. Επιχειρείται η πολεοδομική ανασύνθεση των ανοικτών χώρων και χώρων πρασίνου, μέσω της σύνδεσής τους σε ένα ενιαίο δίκτυο ανοικτών χώρων, και σε συνδυασμό με ένα βασικό κορμό δικτύου ήπιων μετακινήσεων. Προτείνεται σε όλους τους μεγάλους ανοικτούς χώρους να οριστούν με σαφήνεια η μέγιστη έκταση που μπορούν να καταλάβουν οι κοινωφελείς χώροι, με επιδίωξη τη μεγαλύτερη δυνατή διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους και την πλήρη προσβασιμότητά τους από τους κατοίκους.

 

4. Επιτυγχάνεται ο δραστικός περιορισμός όλων των μηχανισμών που αυξάνουν τους θεσμοθετημένους συντελεστές δόμησης και της πραγματοποιούμενης δόμησης (ζώνες αγοράς συντελεστή, κοινωνικός συντελεστής κ.λ.π.), με σκοπό την αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων οικιστικής υποβάθμισης.

 

5. Το κύριο οδικό δίκτυο ιεραρχείται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπονται οι περαιτέρω διαμπερείς μετακινήσεις. Ειδικότερα, για την οδό Πόντου προβλέπεται ν' αξιοποιηθεί για διαμπερείς κινήσεις μόνο σε μικρό τμήμα της που εξυπηρετεί το αμαξοστάσιο του metro, όπου επιβάλλεται να προβλεφθεί χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των μετακινουμένων μ' αυτό, ενώ όλη η υπόλοιπη οδός προτείνεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας εσωτερικής αρτηρίας τύπου αστικής λεωφόρου που εξυπηρετεί εσωτερικές μετακινήσεις, κινήσεις πεζών και ποδηλάτων, με ζώνες φύτευσης.

 

6. Ως περιοχές επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ορίζονται όλες οι περιοχές που είχαν προταθεί για ένταξη στο σχέδιο από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τη μετέπειτα τροποποίησή του για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η πολεοδόμηση (περιοχή καπναποθηκών Νέας Κρήνης, περιοχή 2ου Γυμνασίου/Λυκείου Καλαμαριάς), με εξαίρεση των μικρών εκτάσεων του Κτήματος Γεωργιάδη και της Ρέμβης σε συμμόρφωση με την απόφαση 2164/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

7. Προβλέπεται η εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών μελετών για:

 

α) τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην περιοχή της Μίκρας, μεταξύ του Τερματικού Σταθμού του metro και του ορίου παραλίας, με στόχο τη ρύθμιση των χερσαίων εγκαταστάσεων,

 

β) τη δημιουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου στην περιοχή Νέας Κρήνη, όπως προβλέπεται και από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ: 197035/2011, και

 

γ) σε περιοχές με ειδικό πολεοδομικό χαρακτήρα, όπως οι εργατικές κατοικίες, με σκοπό τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

 

2. Βασικές προβλέψεις του Σχεδίου - Οργάνωση Χρήσεων Γης

 

Ο οργάνωση χρήσεων γης εντός της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη:

 

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Για την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως παραλιακή ζώνη του Δήμου Καλαμαριάς προτείνεται ο χαρακτηρισμός των επιμέρους τμημάτων της ως Περιοχών Ειδικής Προστασίας, που δεν πολεοδομούνται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997, ώστε να προστατευτεί και να διασφαλιστεί το παραθαλάσσιο μέτωπο από ενδεχόμενη δόμηση και να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητά του από το κοινό και ο δημόσιος χαρακτήρας του. Αναλυτικότερα:

 

Ορίζεται ως ΠΕΠ1 η εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του Δήμου δυτικά της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, από το κοινό όριο με το Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι το Κυβερνείο.
Ορίζεται ως ΠΕΠ2 η εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή δυτικά - νοτιοδυτικά της οδού Πλαστήρα, από το Κυβερνείο μέχρι το βορειοδυτικό όριο του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης.
Ορίζεται ως ΠΕΠ3 η εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή από το νοτιοανατολικό όριο του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης μέχρι το βορειοδυτικό όριο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Μίκρας.

 

Εξαιρούνται των περιοχών ΠΕΠ: ο Τουριστικός Λιμένας Αρετσούς, το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Μίκρας και το Αλιευτικό Καταφύγιο Νέας Κρήνης, καθώς και η έκταση της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

 

Για τις περιοχές ΠΕΠ προβλέπεται η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), για το χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 αυτού, και τον καθορισμό των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας αυτών, καθώς και των αναγκαίων για την προστασία τους γενικών όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών.

 

2. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Ορίζεται ως Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Αστικού και Φυσικού Τοπίου (ΠΕΠΔ-ΑΦΤ) η περιοχή τμημάτων των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ7 και ΠΕ8, που περιλαμβάνει μέρος του κτήματος Γεωργιάδη και την περιοχή της Ρέμβης.

 

Για την περιοχή ΠΕΠΔ-ΑΦΤ θα πρέπει να εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και ταυτόχρονα Πολεοδομική Μελέτη, με κύριο άξονα τη διαφύλαξη των φυσικών στοιχείων της περιοχής σε αρμονική συνύπαρξη με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, θεωρώντας το αστικό τοπίο ως ενιαίο σύνολο. Η τελική πρόταση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την περιοχή θα ρυθμίσει επιπρόσθετα και το πολεοδομικό καθεστώς αυτής.

 

3. Πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές

 

1. Όλη η πολεοδομημένη και προς πολεοδόμηση περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς οργανώνεται σε 19 Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ) και 4 περιοχές ειδικών χρήσεων. Από τις 19 πολεοδομικές ενότητες οι 18 αφορούν περιοχές πρώτης κατοικίας, ενώ η μία είναι περιοχή κεντρικών λειτουργιών χωρίς χρήση κατοικίας. Από τις 4 περιοχές ειδικών χρήσεων, οι 2 είναι περιοχές κοινωφελών χρήσεων υπερτοπικού χαρακτήρα, και οι άλλες 2 είναι περιοχές πρασίνου επίσης υπερτοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:

 

Οι ΠΕ 1 έως 18, ακολουθούν τις υφιστάμενες πολεοδομικές ενότητες (όπως ορίζονται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και αφορούν περιοχές πρώτης κατοικίας.
Ως ΠΕ 19 μετονομάζεται η περιοχή επαγγελματικών μη οχλουσών εγκαταστάσεων (ΕΜΟ) του υφιστάμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, και ορίζεται ως περιοχή κεντρικών λειτουργιών χωρίς τη χρήση κατοικίας.
Οι δύο περιοχές κοινωφελών χρήσεων υπερτοπικού χαρακτήρα είναι: α) η περιοχή του αθλητικού κέντρου Μίκρας, η οποία περιλαμβάνει εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και μέσων μαζικών μεταφορών, και β) η περιοχή που καταλαμβάνει σήμερα η Σχολή Δασολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ορίζεται ως περιοχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένεκα της απεικόνισης των εκτάσεων της περιοχής Μίκρας (περίπτωση α') ως άλσος στους δασικούς χάρτες που κυρώθηκαν με την υπ' αριθμόν 73023/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 604/Δ/2012), και των σχετικώς αναφερόμενων στο με αριθμό πρωτοκόλλου 78631/2013 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, τα έργα ή δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες από το Σχέδιο χρήσεις για τις εν λόγω εκτάσεις, δύνανται να εγκριθούν μόνο βάσει των προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία διαδικασιών.
Η μία περιοχή που προτείνεται ως έκταση πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα είναι ο χώρος του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, που είναι θεσμοθετημένος ως ζώνη αστικού πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα από νόμο 1561/1985 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, ενώ η δεύτερη είναι το μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού στρατοπέδου Νταλίπη. Ένεκα της με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.900.300/1/391117/2014 αρνητικής γνωμοδότησης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εξαιρούνται από την παρούσα εισήγηση περί έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: α) η πρόβλεψη για χρήση του στρατοπέδου Νταλίπη ως χώρου πρασίνου, β) η χρήση για τους σκοπούς του Σχεδίου τμήματος του στρατοπέδου Κόδρα που παραμένει σε στρατιωτική χρήση, εμβαδού 15.265 m2, και τμήματός του που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, εμβαδού 9.708 m2.

 

2. Η χωρητικότητα του Δήμου Καλαμαριάς ανά Πολεοδομική Ενότητα αναφέρεται στον κάτωθι Πίνακα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου το σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας υπολογίστηκε με βάση την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, και λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της δόμησης στην περιοχή (σχετικά μικρά μεγέθη διαμερισμάτων, μη δυνατότητα δόμησης μονοκατοικιών κ.λ.π.):

 

Πολεοδομική Ενότητα

Έκταση Πολεοδομικής Ενότητας (Ha)

Δομήσιμη Έκταση Πολεοδομικής Ενότητας

(Ha)*

Μέσος συντελεστής δόμησης Πολεοδομικής Ενότητας (netto)

Σταθερότυπο ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας

(m2/κατ.)

Σταθερότυπο λοιπών υποδομών

(m2/κατ.)

Πυκνότητα Πολεοδομικής Ενότητας (επιτρεπόμενη) (άτομα/Ha)

Βαθμός κορεσμού

(%)

Συνολική χωρητικότητα Πολεοδομικής Ενότητας (κατ.)

Πυκνότητα Bruto

(άτομα/Ha)

 

ε'

ε

σ

κ

u

d = (σ/(κ+u σ)] x 104

λ

c= ε d λ

c/ε'

Πολεοδομική Ενότητα 1:

24,09

12,62

1,69

35

2,7

426,23

84

4.486

186

Πολεοδομική Ενότητα 2:

36,04

15,68

1,60

35

2,7

406,92

84

5.359

149

Πολεοδομική Ενότητα 3:

35,26

15,39

2,40

35

3,1

565,50

84

7.312

207

Πολεοδομική Ενότητα 4:

29,47

15,36

2,19

32

3,9

539,96

84

6.980

237

Πολεοδομική Ενότητα 5

24,57

14,78

2,22

32

3,2

568,10

84

6.960

283

Πολεοδομική Ενότητα 6

34,16

16,27

1,87

32

3,2

493,09

84

6.602

193

Πολεοδομική Ενότητα 7

26,31

16,03

1,74

32

2,8

471,79

84

6.435

245

Πολεοδομική Ενότητα 8

34,06

18,78

1,76

32

1,58

506,27

84

7.839

230

Πολεοδομική Ενότητα 9

34,64

17,95

0,93

35

2,6

247,59

84

3.876

112

Πολεοδομική Ενότητα 10

29,97

18,50

2,06

32

3,6

522,18

84

8.074

269

Πολεοδομική Ενότητα 11

17,81

8,10

2,03

32

3,6

515,40

84

3.444

193

Πολεοδομική Ενότητα 12

28,53

17,33

2,40

32

3,7

587,08

84

8.548

300

Πολεοδομική Ενότητα 13

23,49

12,73

1,60

32

3,7

421,94

84

4.511

192

Πολεοδομική Ενότητα 14

17,62

11,60

2,34

32

3,7

574,62

84

5.651

321

Πολεοδομική Ενότητα 15

34,78

16,55

1,59

32

3,44

424,05

84

5.611

161

Πολεοδομική Ενότητα 16

27,69

12,84

1,04

32

0,74

317,21

84

3.360

121

Πολεοδομική Ενότητα 17

30,72

20,57

0,80

35

2,6

215,75

84

3.729

121

Πολεοδομική Ενότητα 18

27,24

16,82

0,80

35

2,6

215,75

84

3.048

112

Πολεοδομική Ενότητα 19

12,79

8,34

0,60

35

2,6

164,11

84

1.150

90

Σύνολο

529,22

286,25

 

 

 

 

 

102.976

 

 

3. Το Σχέδιο διαφοροποιείται σημαντικά από το υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όσον αφορά τη χωροθέτηση των πυρήνων - ζωνών κεντρικών λειτουργιών, με την κατάργηση των περισσότερων τοπικών κέντρων που προβλέπονταν από το εν ισχύ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Σε σύνοψη το Σχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

 

3.1. Το παραδοσιακό κέντρο της Καλαμαριάς ορίζεται ως κέντρο πόλης, αντί του τοπικού κέντρου που προβλέπει το υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με ορισμό κεντρικών λειτουργιών πόλης στα τμήματα των οδών Κομνηνών (πεζόδρομος), Μεταμορφώσεως και Ι. Πασσαλίδη και των παρόδων τους όπου προβλεπόταν η χρήση τοπικού κέντρου, στα υπόλοιπα τμήματα της οδού Μεταμορφώσεως μέχρι την οδό Πόντου, και σε τμήμα της οδού Κερασούντος μέχρι την οδό Ριζούντος.

 

3.2. Μια δεύτερη ζώνη κεντρικών λειτουργιών με χαρακτηριστικά διαδημοτικού κέντρου ορίζεται στις οδούς Αδριανουπόλεως - Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως - Βασιλίσσης Όλγας.

 

3.3. Ο τρίτος πυρήνας αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ζώνης επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της έχει σήμερα τον χαρακτηρισμό ΕΜΟ (Μη Οχλουσών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων).

 

3.4. Διατηρούνται ως χρήσεις κεντρικών λειτουργιών δύο οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) στην περιοχή επί της προέκτασης της οδού Πόντου, που είναι σήμερα χαρακτηρισμένα ως διοικητικό κέντρο.

 

3.5. Διατηρούνται τα τοπικά κέντρα στην πλατεία Ύδρας στην ΠΕ 18, μεταξύ των οδών Μακεδονίας, Ανδρέα Παπανδρέου, Παπατσεχιλίδη και Γεωργίου Γεννηματά και επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, ενώ ορίζονται χρήσεις τοπικού κέντρου σε ορισμένες ζώνες που αναπτύσσονται κυρίως γραμμικά.

 

4. Όσον αφορά την οργάνωση γενικής και αμιγούς κατοικίας, το Σχέδιο προβλέπει σε σύνοψη τα ακόλουθα:

 

4.1. Η γενική κατοικία παραμένει η κυρίαρχη χρήση στο Σχέδιο, όπως και στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με ορισμένες αλλαγές, οι οποίες προκύπτουν από την κατάργηση και την πρόταση νέων τοπικών κέντρων και κεντρικών λειτουργιών, αλλά και με την αλλαγή ορισμένων περιοχών από γενική σε αμιγή κατοικία όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

4.2. Στο σύνολό της η γενική κατοικία προβλέπεται με ηπιότερες χρήσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

 

4.3. Η γενική κατοικία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

 

Τύπου Α' στην οποία εντάσσονται τα μεγαλύτερα τμήματα των περιοχών με γενική κατοικία του ισχύοντος ΓΠΣ και εν γένει οι εσωτερικές περιοχές των γειτονιών, και η οποία περιλαμβάνει ηπιότερες χρήσεις, ήτοι του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, με εξαίρεση των γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισμών, επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, πρατήριων υγρών καυσίμων, των καταστημάτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και των ιδιωτικών κλινικών.
Τύπου Β' στην οποία εντάσσονται οι περιοχές των καταργούμενων κέντρων και ορισμένες ζώνες επί κύριων οδικών αξόνων. Στον εν λόγω τύπο επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τις ιδιωτικές κλινικές.

 

Β1. Συμβατότητα του Σχεδίου με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό

 

1. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 θέτει ως κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την Κεντρική Μακεδονία το μετασχηματισμό της σε περιοχή καινοτομίας, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας αστικού πολυκεντρικού συστήματος (ενίσχυση του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης), επιλογή με την οποία το Σχέδιο δεν έρχεται σε αντίθεση.

 

2. Το Σχέδιο είναι συμβατό με τις βασικές κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή μελέτης, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

 

2.1. Οι γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι για την μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης (ΜΠΘ) είναι:

 

Επέκταση του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης από το σημερινό επίπεδο των άμεσων ζωνών επιρροής, σ' αυτό: της Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολό της, του βορειοελλαδικού τόξου κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας οδού και του βαλκανικού οικονομικού χώρου.
Στήριξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης, όχι δια της μεγέθυνσης των σημερινών δραστηριοτήτων, αλλά δια της επιδίωξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε κεντρικό κόμβο διαπεριφερειακής κλίμακας, δημιουργία συνόλου υποδομών με αξιοποίηση των δικτύων προς το συνδυασμό διοικητικής, εμπορικής και εκθεσιακής δραστηριότητας, δικτύωση του παραγωγικού συστήματος και της αγοράς της Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο βορειοελλαδικό τόξο, διακλαδικές συνδέσεις και προσέλκυση επενδυτών καινοτομίας).

 

2.2. Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι για την μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης είναι:

 

Ενίσχυση των παραγόντων που προκαλούν την ανάδυση των προωθητικών υπηρεσιών διοίκησης της περιφερειακής οικονομίας, και στήριξης της ανταγωνιστικότητάς της συνολικά ως προς τις άλλες χωρικές μονάδες.
Αναδιάρθρωση των περισσότερο κλασικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα.

 

2.3. Όσον αφορά την προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός - αναπτυξιακός σχεδιασμός με τους παρακάτω στόχους:

 

Η Θεσσαλονίκη Βαλκανικό Κέντρο Πολιτισμού και Επιστημών.
Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού, βυζαντινού και οθωμανικού μνημειακού αποθέματος.
Ανάδειξη του νεότερου ενδιαφέροντος οικιστικού και μνημειακού αποθέματος.
Ενίσχυση σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών.
Σύνθεση δράσεων πολιτισμού - τουρισμού και προστασίας περιβάλλοντος.

 

2.4. Η παραλιακή περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς συγκαταλέγεται από το ΠΠΧΣΑΑ στις περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης όπου μπορούν να προωθηθούν δράσεις αστικών αναπλάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη διαμόρφωση ενιαίων δικτύων πρασίνου - χώρων πολιτισμού και την αισθητική αναβάθμιση.

 

3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 θέτει μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι στο εγγύς μέλλον η Θεσσαλονίκη αναμένεται να αναλάβει πολλούς νέους εξειδικευμένους ρόλους (επικοινωνιακό κέντρο, κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, κέντρο ανάπτυξης και διάχυσης τεχνολογίας κ.λ.π..), ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης στην περιοχή μέσα από την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των δικτύων μεταφορών, των ερευνητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, και τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων έντασης γνώσης. Ορισμένοι από τους ειδικότερους στόχους που αφορούν τη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής:

 

Η ανάπτυξη στρατηγικής για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη με την δημιουργία Πόλου / Ζώνης Καινοτομίας.
Η ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών και μεταφορικών υποδομών.
Η οργάνωση του τουρισμού πόλης.
Η βελτίωση της αστικής εικόνας και η περιβαλλοντική μέριμνα.

 

4. Όσον αφορά τις προβλέψεις του υφιστάμενου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ), οι προβλέψεις του Σχεδίου ευρίσκονται σε συμφωνία ή με τις βασικότερες προβλέψεις του που επηρεάζουν άμεσα το Δήμο Καλαμαριάς, που είναι οι ακόλουθες:

 

4.1. Δημιουργία μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών που εξυπηρετούν όλη την έκταση της πόλης, στην περιοχή του στρατοπέδου Κόδρα και στην παραλιακή ζώνη μετά το Φοίνικα.

 

4.2. Χωροθέτηση ενός εκ των δύο κέντρων δημόσιας διοίκησης που προβλέπονται, αυτό του ανατολικού τομέα της πόλης, εκτός μεν του Δ. Καλαμαριάς αλλά σε άμεση γειτνίαση μ' αυτόν, εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

5. Όσον αφορά το Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, ελήφθησαν υπόψη στο Σχέδιο, σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του, οι βασικές διαπιστώσεις και κατευθύνσεις του Α' Σταδίου του με εφαρμογή στην περιοχή μελέτης, που έχουν ως εξής:

 

5.1. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί κύριο εθνικό πόλο ανάπτυξης με προοπτικές περαιτέρω ισχυροποίησης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 

Ένταξή της στα διεθνή και ευρωπαϊκά μητροπολιτικά δίκτυα, και ανάδειξή της σε κέντρο κατανάλωσης και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για Βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες.
Ενίσχυση του ρόλου της πόλης ως ιστορικού και διαχρονικού κέντρου της Μεσογείου.

 

5.2. Οι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης δεν αναμένεται να παρουσιάσουν αξιόλογη πληθυσμιακή μεταβολή, ενώ ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης θα ανέλθει το 2022 σε 1.200.000 κατοίκους.

 

5.3. Υιοθετούνται οι ακόλουθες κατευθύνσεις σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη:

 

Ενίσχυση του ρόλου της ως πόλης - πύλης και ως περιφερειακού μητροπολιτικού πόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προώθηση του ρόλου της ως πολιτιστικής μητρόπολης και πόλου τουρισμού και αναψυχής με ακτινοβολία στα Βαλκάνια και τις παρευξείνιες χώρες.
Προώθηση του ρόλου της ως επιχειρηματικού εμπορικού συνδέσμου της Ε.Ε. με τα Βαλκάνια και τις παρευξείνιες χώρες.
Ανάδειξή της ως Βαλκανικού πόλου έρευνας και καινοτομίας, κόμβου μεταφορών και διαμετακόμισης, καθώς και κέντρου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (παιδεία, υγεία).
Βελτίωση της λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς (οικονομία, πολιτισμός, εκπαίδευση, υγεία, αναψυχή) και του περιβάλλοντος, και σταδιακή εξισορρόπηση με τους αντίστοιχους μητροπολιτικούς πόλους της ευρύτερης περιοχής.

 

Β2. Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόμενες ζώνες

 

1. Στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου δεν υφίστανται περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του φυσικού τους περιβάλλοντος κατά την έννοια των άρθρων 18, 19 και 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως τροποποιήθηκαν από το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011). Η έκταση του Δήμου είναι σχεδόν πλήρως αστικοποιημένη με θύλακες φυσικής βλάστησης να περιορίζονται στα ρέματα, σε κάποια απότομα πρανή κατά μήκος της ακτής (όπως η εκτός σχεδίου περιοχή της οδού Πλαστήρα με το κτήμα Γεωργιάδη και η περιοχή της Ρέμβης), και σε αδόμητες εκτάσεις (όπως των στρατοπέδων Κόδρα και Νταλίπη, των αθλητικών εγκαταστάσεων της Μίκρας και του Ιππικού Ομίλου).

 

Εντούτοις για τα τμήματα των παραλιακών περιοχών του Δήμου Καλαμαριάς που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΠ και ΠΕΠΔ-ΑΦΤ, ένεκα της ιδιαίτερης σημασίας τους από περιβαλλοντικής, αισθητικής και ψυχαγωγικής πλευράς για την υπόψη αστικοποιημένη περιοχή, προβλέπεται η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και η έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων προστασίας τους με βάση τα συμπεράσματα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, αλλά και το συμπέρασμα σχετικής Πολεοδομικής Μελέτης που προβλέπεται να εκπονηθεί για την περιοχή ΠΕΠΔ-ΑΦΤ.

 

2. Όσον αφορά τα υπό καθεστώς προστασίας στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, αυτά σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Εφορειών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (με αριθμός πρωτοκόλλου: ΙΣΤ' ΕΠΚΑ/Α/10453/2013 της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, με αριθμό πρωτοκόλλου: 5627/2013 της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και με αριθμό πρωτοκόλλου: 3239/2013 της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας), έχουν ως ακολούθως:

 

2.1. Από πλευράς αρμοδιοτήτων της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων υπάρχει ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος πρώην στρατοπέδου Κόδρα ((ΦΕΚ 727/Β/1995) και (ΦΕΚ 986/Β/2005)).

 

2.2. Από πλευράς αρμοδιοτήτων της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπάρχει ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος του ορμίσκου που περιλαμβάνει κατάλοιπα του βυζαντινού λιμένα Κελλάριον και του υποβρύχιου φράγματος που τον προστατεύει στην περιοχή της Νέας Κρήνης ((ΦΕΚ 348/Β/1989), (ΦΕΚ 516/Β/1989) και (ΦΕΚ 715/Β/1989)).

 

2.3. Από πλευράς αρμοδιοτήτων της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων υπάρχουν 11 κηρυγμένα μνημεία:

 

α) κατοικία Αικατερίνη Καρανικόλα,

β) κατοικία Ν. Μαθιουδάκη, Δ. Κυρατσού,

γ) κατοικία Χρυσόστομου Αξιόπουλου,

δ) Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης,

ε) κατοικία Χρήστου και Ευαγγέλου Παπαφλωράτου, Αναστασίου και Αικατερίνης Κάζαγλη,

στ) κινητό μνημείο σκάφος Αραμπέλλα (Θάλεια) στη μαρίνα Αρετσούς,

ζ) κινητό μνημείο σκάφος Σοφία Σταρ στη μαρίνα Αρετσούς,

η) κατοικία Καλλιόπης Χαραλαμπάκη,

θ) πρώην κατοικία νυν εστιατόριο Κορνηλίου Βαρσάμη,

ι) κατοικία Μαργιολή Χατζηγώγου,

ι)α) κτίρια στο χώρο πρώην στρατοπέδου Κόδρα.

 

2.4. Επιπλέον με αποφάσεις του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα τα ακόλουθα κτίσματα:

 

α) κτίριο επί της οδού Μιαούλη 3,

β) κτίριο πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου και περιβάλλον χώρος,

γ) ογκομετρικό περίγραμμα, χρήση εστιατορίου και αναψυχής και περιβάλλων χώρος (πευκώνα - κήπου) του κέντρου Ρέμβη της Νέας Κρήνης,

δ) ογκομετρικό περίγραμμα, χρήση εστιατορίου και αναψυχής και περιβάλλων χώρος (Πευκώνα - Κήπου) των κέντρων Χαμόδρακας και Ψαράς της Αρετσούς Νέας Κρήνης,

ε) κεντρικό κτίριο του πρώην ιδρύματος Αριστοτέλης,

στ) κτίριο επί των οδών Θεμιστοκλή Σοφούλη 104 και Ναυαρίνου γωνία (οικοδομικό τετράγωνο 3111Γ).

 

Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου.

 

1. Κατά το σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 

1.1. Η αναγκαιότητα βελτιστοποίησής τους κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η διασφάλιση κατά το δυνατόν των φυσικών διεργασιών, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή μοναδικότητά τους.

 

1.2. Η απορρέουσα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία υποχρέωση της χώρας για την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας (διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων, και διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον).

 

1.3. Η αρχή της πρόληψης.

 

1.4. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, και του εκάστοτε εν ισχύ Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

 

1.5. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που θα επιβληθούν από τα Προεδρικά Διατάγματα του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε (αντικαταστάθηκε) από το άρθρο 6 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), που τυχόν εκδοθούν επί τη βάσει των συμπερασμάτων των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών των οποίων η εκπόνηση προβλέπεται από το Σχέδιο για τις περιοχές ΠΕΠ και ΠΕΠΔ-ΑΦΤ.

 

2. Το Σχέδιο θα πρέπει να προσαρμόζεται στις προ- βλέψεις του εκάστοτε εν ισχύ Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, καθώς και εν γένει σε σχέδια ή προγράμματα με αυξημένη ισχύ έναντι αυτού σε περιπτώσεις διαφοροποίησής του.

 

3. Να τροποποιηθεί το Σχέδιο κατά τρόπον ώστε να καταστεί σύμφωνο με τη με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.900.300/1/391117/2014 γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

Επιπλέον οι λοιπές προβλέψεις του Σχεδίου που αφορούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας (πχ εγκαταστάσεις Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου), τελούν υπό την αίρεση της εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

 

4. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας ή υποβάθμισής τους, η οριστική χωροθέτηση των προβλεπόμενων στο Σχέδιο χρήσεων (π.χ. οικιστικές, μεταποιητικές και τουριστικές) να γίνει κατά τρόπον ώστε να αποφευχθούν οποιουδήποτε είδους αστοχίες όπως ερπυσμός, πτώση βράχων, απόπλυση ή διαρροή εδαφών, λόγω υλοποίησης των προβλεπόμενων από τις ως άνω χρήσεις έργων ή δραστηριοτήτων.

 

5. Ο οριστικός καθορισμός χρήσεων εντός της περιοχής του Σχεδίου, να γίνει κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο και τους υδάτινους πόρους. Μεταξύ άλλων ν' ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

 

5.1. Να οριοθετηθούν τα υδατορέματα που διασχίζουν την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, με καθορισμό ζωνών προστασίας αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφερειακής Τάφρου. Η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να μην προϋποθέτει κάλυψή τους, αλλά και να εξασφαλίζει τη διατήρηση του χαρακτήρα τους ως στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, ακόμη και στις περιπτώσεις που διέρχονται δια οικιστικού ιστού, στα τμήματα που αυτά διατηρούν τη φυσικότητά τους.

 

5.2. Κατά τη οριστική χωροθέτηση χρήσεων να λαμβάνεται υπόψη ότι η διάθεση των λυμάτων αστικού τύπου θα πρέπει να γίνεται στο δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής. Σε περίπτωση ανεπάρκειας του τελευταίου ή παραγωγής μη αστικού τύπου λυμάτων, τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες θα πρέπει να διαθέτουν ίδιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σχεδιασμένες βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, και να διαθέτουν τα επεξεργασμένα απόβλητά τους σε αποδέκτες για τους οποίους είναι επιτρεπτή η εν λόγω διάθεση. Δεν επιτρέπεται διάθεση στο υδρογραφικό δίκτυο, σε παράκτια ύδατα, στο έδαφος ή υπέδαφος ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων.

 

5.3. Κατά το σχεδιασμό κτιρίων ή εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, καθώς και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ομάδας 7 των υποκατηγοριών Α1 και Α2 της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α/2012), να διερευνάται η δυνατότητα μεγιστοποίησης του ανεπένδυτου τμήματος των υπαίθριων χώρων τους, καθώς και κατασκευής υπόγειων δεξαμενών ή φρεατίων απορρόφησης και αποθήκευσης ομβρίων για τη μείωση της αιχμής των πλημμυρικών παροχών.

 

6. Για την προστασία των εκτάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας ν' ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

 

6.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας (π.χ. δασικές εκτάσεις, άλση κ.λ.π.) εκτάσεων του Σχεδίου για τις οποίες προβλέπονται ασύμβατες χρήσεις, είτε με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ή δια της κύρωσης δασικών χαρτών, ή λόγω της ιδιότητάς τους ως κοινόχρηστων χώρων που φέρουν δασική βλάστηση, το Σχέδιο ή οι εν ισχύ ή προς έγκριση πολεοδομικές μελέτες που αφορούν τις εν λόγω εκτάσεις θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται καταλλήλως προς επίτευξη της συμβατότητάς τους με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

6.2. Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων προς υλοποίηση σε περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, και ασχέτως των προβλεπόμενων από το Σχέδιο χρήσεων για την περιοχή υλοποίησής τους, θα πρέπει είτε να γίνει προσαρμογή αυτών στις προβλέψεις της δασικής νομοθεσίας, είτε να επιτραπεί η υλοποίησή τους κατόπιν τήρησης των προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία διαδικασιών.

 

6.3. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που προβλέπεται να εκπονηθούν για τις περιοχές ΠΕΠ και ΠΕΠΔ-ΑΦΤ, η πολεοδομική μελέτη που θα εκπονηθεί για την τελευταία και οι ειδικές πολεοδομικές μελέτες που προβλέπονται από το Σχέδιο, να συμπεριλάβουν στο αντικείμενο μελέτης και προτάσεών τους και την προστασία των εκτάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας (άλση, πάρκα, κοινόχρηστοι χώροι με δασική βλάστηση) εντός των ως άνω περιοχών.

 

6.4. Ειδικότερα τα έργα ή δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες από το Σχέδιο χρήσεις για τις εκτάσεις της περιοχής Μίκρας (αθλητικό κέντρο εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και μέσων μαζικών μεταφορών) δύνανται να υλοποιηθούν μόνο σε περίπτωση έγκρισής τους βάσει των προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία διαδικασιών, λόγω της απεικόνισης τους ως άλσος στους δασικούς χάρτες που κυρώθηκαν με την υπ' αριθμόν 73023/2012 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 604/Δ/2012), και των σχετικώς αναφερόμενων στο με αριθμό πρωτοκόλλου 78631/2013 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

 

7. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που προβλέπεται να εκπονηθούν για τις περιοχές ΠΕΠ και ΠΕΠΔ-ΑΦΤ, η πολεοδομική μελέτη που θα εκπονηθεί για την τελευταία και οι ειδικές πολεοδομικές μελέτες που προβλέπονται από το Σχέδιο, να συμπεριλάβουν στο αντικείμενο μελέτης και προτάσεών τους την προστασία τυχόν αξιόλογων τοπίων ή των στοιχείων του, και φυσικών σχηματισμών της περιοχής.

 

8. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ν' ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

 

8.1. Κατά τον σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Σχέδιο να εξετάζονται προληπτικώς ζητήματα συμβατότητας με την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως κριτήρια αποκλεισμού αφορώντα αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους κ.λ.π., η παράμετρος της οπτικής επαφής μ' αυτά, ή το ενδεχόμενο ανεύρεσης ή βλάβης σε αρχαιότητες κατά την εκτέλεση των εργασιών.

 

8.2. Η δυνατότητα υλοποίησης των ως άνω έργων και δραστηριοτήτων, όσον αφορά ζητήματα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), κατά την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, ή σε περίπτωση που αυτή δεν απαιτείται κατά τη διαδικασία της άδειας υλοποίησής τους, ενώ σε περίπτωση έγκρισής τους από τις Υπηρεσίες ή τα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα πρέπει να τηρούνται οι όροι που επιβάλλονται στο πλαίσιο της έγκρισης.

 

9. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων προβλεπόμενων από το Σχέδιο, να τηρούνται τα ακόλουθα:

 

9.1. Εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και της παραγωγής κάθε είδους αποβλήτων.

 

9.2. Εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηματικών καταστάσεων.

 

9.3. Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων (ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση κ.λ.π.) που θα αναπτυχθεί, λαμβάνοντας υπόψη: το είδος, το κόστος, τις απαιτήσεις μεταφοράς και τις εν γένει περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.

 

10. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την απόφαση έγκρισης του Σχεδίου, και εξειδικεύουν την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων της παρούσας Εισήγησης, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλους όρους, περιορισμούς ή κατευθύνσεις.

 

11. Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Δ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου

 

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα της, προκειμένου μεταξύ άλλων να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

 

2. Υφιστάμενα προγράμματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος δύνανται να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου, προς αποφυγή διπλού ελέγχου.

 

3. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω εκθέσεων που εκπονούνται με συχνότητα που επιτρέπει την έγκαιρη λήψη των διορθωτικών μέτρων που τυχόν κριθούν απαραίτητα, και τουλάχιστον ανά πενταετία από το χρόνο έγκρισης του Σχεδίου. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

3.1. Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις δράσεις του Σχεδίου και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως οι αναφερόμενοι στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Η Αρχή Σχεδιασμού οφείλει να μεριμνά για την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του Σχεδίου. Η έκθεση για κάθε περίοδο μελέτης συντάσσεται, υποβάλλεται και δημοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου της επόμενης περιόδου.

 

3.2. Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των σχετιζόμενων με το περιβάλλον στόχων του Σχεδίου γίνεται με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχικών εκθέσεων. Σκοπός της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Σχεδίου, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή μη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είτε νέων υποχρεώσεων από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

 

4. Μεταξύ των δεικτών που θα πρέπει να παρακολουθούνται είναι:

 

Ποσοστό υλοποίησης των θεσμοθετημένων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων.
Βαθμός υλοποίησης των προτεινόμενων ειδικών πολεοδομικών μελετών.
Μήκος υλοποιημένου δικτύου ήπιας κυκλοφορίας.
Έκταση χώρων που απελευθερώνονται από παράνομη στάθμευση.
Έλλειμμα θέσεων στάθμευσης (7.100 σήμερα).
Θόρυβος LDEN (24 hr) και LNIGHT (8 hr) σε κεντρικές και τοπικές οδούς σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/2012).
Κυκλοφοριακός φόρτος σε κεντρικές αρτηρίες.
Ποσοστό μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ποιότητα ατμόσφαιρας.
Ποιότητα παράκτιων υδάτων και υδατορεμάτων που τυχόν αποτελούν αποδέκτες υγρών αποβλήτων.

 

5. Οι αρμόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων που τίθενται στην παρούσα απόφαση.

 

Ε. Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και χρονικό διάστημα ισχύος της

 

1. Η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έγκριση του ιδίου του Σχεδίου, και αποτελεί τμήμα της απόφασης αυτής.

 

2. Η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις που περιλαμβάνει θα ισχύουν για το διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου.

 

Σε περίπτωση τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ / οίκοθεν 107017/2006.

 

ΣΤ. Δημοσιοποίηση της έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και άλλες διατάξεις

 

Η οριστικοποίηση των στοιχείων του Σχεδίου θα γίνει με την έγκρισή του από την Αρχή σχεδιασμού, αφού ληφθούν υπόψη οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις της παρούσας Εισήγησης, καθώς και τυχόν εξειδίκευσή τους στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τη συνοδεύει και η οποία αποτελεί προσάρτημα της Εισήγησης.

 

Η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων και των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεών της, και δημοσιοποιείται μέσω της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου.

 

a.59280.14.1

a.59280.14.2\

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19-12-2014

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.