Βασιλικό διάταγμα 15/5/56 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις των κλιμάκων δέον να ώσι τοιαύτες, ώστε να εξυπηρετούν ευχερώς πάντα τα σημεία του θεάματος και να οδηγούν δια της συντομότερης οδού το κοινόν προς τους προθαλάμους, ιματιοθήκες και τις εξόδους.

 

2. Οι κλίμακες δέον να είναι τελείως χωριστές μεταξύ των και να κείνται εις ιδιαίτερα κλιμακοστάσια.

 

3. Οι προοριζόμενες δια την κυκλοφορία του κοινού κλίμακες πρέπει να ώσι συνεχείς μέχρι των εξόδων, ευθείες, άνευ κυκλωτικών τμημάτων μετά χειρολαβών υποχρεωτικώς εις αμφότερες τις πλευρές της κλίμακας. Εις την αρχήν τέλος εκάστης κλίμακας δέον να υπάρχει πλατύσκαλο πλάτους τριπλασίου τουλάχιστον του των βαθμίδων. Όμοιον δέον να υπάρχει ανά 20 το πολύ βαθμίδας.

 

4. Το συνολικόν πλάτος των κλιμάκων των χρησιμοποιουμένων υπό των θεατών, πρέπει να είναι ίσον προς το πλάτος των διαδρόμων, ως τούτο ορίζεται δια της παραγράφου 1 του άρθρου 30.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του βασιλικού διατάγματος 479/1971 (ΦΕΚ 142/Α/1971).

 

5. Το πλάτος των κλιμάκων μετρούμενων μεταξύ των χειρολισθήρων, δέον να μην είναι μικρότερο των δύο μέτρων. Προκειμένου περί θεάτρων και κινηματογράφων ασχέτως αριθμού θέσεων, απαιτείται η κατασκευή πλατύσκαλου μεταξύ της οικοδομικής γραμμής και της πρώτης βαθμίδας κλίμακας ανόδου ή καθόδου προς την αίθουσα πλάτους τουλάχιστον 2,50 m. Οι βαθμίδες των κλιμάκων πρέπει να έχουν πέλμα πλάτους τουλάχιστον 0,30 m και ύψος όχι μείζον των 0,16 m.

 

Εις κλίμακα όχι ευθείας ανόδου το πλάτος του πέλματος δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 0,23 m εις τον φανό. Θύρες αίτινες άγουν εις τις κλίμακας πρέπει να απέχουν τούτων όσον το πλάτος των φύλλων της θύρας και τουλάχιστον 1,20 m. Διασκευή αποθηκών εύφλεκτων υλών κάτωθι των κλιμάκων απαγορεύεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του βασιλικού διατάγματος 479/1971 (ΦΕΚ 142/Α/1971).

 

6. Θέατρα, κινηματογράφοι κ.λ.π. και τμήματα τούτων μη ισόγεια πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο κλίμακας.

 

7. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν άνοδο ευθείαν. Κλίμακες που ελίσσονται εξαιρετικώς μόνον δύνανται να επιτραπούν προς εξυπηρέτησιν δευτερευόντων σκοπών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.