Βασιλικό διάταγμα 20/8/64

ΒΔ 20-08-1964: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 231/Δ/1928), ως τούτο συμπληρώθηκε δια του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/1963)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 20-08-1964: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 231/Δ/1928), ως τούτο συμπληρώθηκε δια του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/1963), (ΦΕΚ 135/Δ/1964), 08-09-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, την υπ' αριθμόν Α/20669/1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 25/1965 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 506/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του 'Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 231/Δ/1928) ως τούτο συμπληρώθηκε δια του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/1963) προστίθεται παράγραφος 7 έχουσα ούτω:

 

{7. Προκειμένης της ανεγέρσεως υπό της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού εγκαταστάσεων Υποσταθμών Ηλεκτρικού ρεύματος δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, εξαιρέσει της αποστάσεως της οικοδομικής γραμμής από του άξονος της οδού, ήτις καθορίζεται από το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος 23-10-1959 περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της Υπεραστικής Συγκοινωνίας (ΦΕΚ 252/Α/1959).}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 20-08-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.