Βασιλικό διάταγμα 25/6/70

ΒΔ 25-06-1970: Περί συμπληρώσεως του από 09-01-1970 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 6/Δ/1970)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 25-06-1970: Περί συμπληρώσεως του από 09-01-1970 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 6/Δ/1970), (ΦΕΚ 133/Δ/1970), 03-07-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1014/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου 2 του από 09-01-1970 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 6/Δ/1970), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι και η υπάρχουσα αριθμείται με τον αριθμό 1:

 

{2. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου δια κτιρίου ύψους μικρότερου του στον οικείο συντελεστή αντιστοιχούντος ύψους της στήλης 3 του πίνακα 1 του άρθρου μόνου του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1969) ή σε περίπτωσιν μειώσεως του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους υπό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Αεροπορίας, η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εφαρμόζεται δια το μικρότερο τούτο ύψος, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ύψος των κατά την παράγραφο 5 του ως άνω από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος κτισμάτων.

 

3. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως δια κτιριακών όγκων εν επαφή, ή εν αποστάσει, διαφόρου ύψους, η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εφαρμόζεται δια το μέγιστο ύψος εκάστου κτιριακού όγκου στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ύψος των κατά την παράγραφο 5 του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος κτισμάτων.

 

4. Ειδικώς εις περίπτωσιν κτιρίων προοριζομένων δια κατοικία εξοχικού χαρακτήρος, που αποδεικνύεται ο προορισμός αυτών εκ της υποβαλλομένης μελέτης, ύψους το πολύ 8,50 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους των κατά την παράγραφο 5 του ως άνω από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος κτισμάτων και αποκλειόμενης αισθητικώς και κτιριολογικά της καθ' ύψος επεκτάσεως αυτών προς εξάντληση τυχόν υπολειπόμενου συντελεστού δομήσεως, το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου καθορίζεται συμφώνως προς τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.

 

Εις την περίπτωσιν ταύτη δεν έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του παρόντος.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 25-06-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.