Βασιλικό διάταγμα 9/10/59c

ΒΔ 09-10-1959: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής), στη θέση Πεύκα Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 09-10-1959: Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής), στη θέση Πεύκα Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 1/Δ/1959), 23-10-1959.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη των άρθρων 1, 3 και 9 αυτού, και την υπ' αριθμόν Α/28417/1958 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 12/1958 και 17/1958 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάβυσσου (Αττικής), τις υπ' αριθμούς 184/1959, 153/1959 και 782/191959 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικισμού, την υπ' αριθμόν 5/1958 γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 1 παράγραφος 8 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 Επιτροπής, την υπ' αριθμόν 330/1959 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και την υπ' αριθμόν 4122/29-09-1959 δήλωση του εν Αθήναις εδρεύοντος Συνεταιρισμού ΠΕ υπό την επωνυμία Νέος Συνεταιρισμός στεγάσεως υπαλλήλων τέως Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου αυτού Ανδρέα Π. Μπόγδανου και του Γενικού Γραμματέως αυτού I. Κατσίνη, περί παραιτήσεως από δικαιώματος αποκτήσεως αποζημιώσεως δια ρυμοτομία, λόγω διαμορφώσεως κοινοχρήστων χώρων, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν τη Ελληνική Βασιλική Πρεσβεία Βιέννης τη 09-10-1959

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.