Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Εγκαταστάσεις εντός των υποχρεωτικών πλαγίων και οπισθίων αυλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των υποχρεωτικώς τηρουμένων πλαγίων και οπισθίων αυλών των οικοπέδων, επί πλέον των κατά το προηγούμενο άρθρο εξωραϊστικών κ.λ.π. εγκαταστάσεων και των κατά το άρθρο 40 του παρόντος κανονισμού, προεξοχών επιτρέπεται ή ανέγερσις βοηθητικών παραρτημάτων (άρθρο 7) ως και μαντρότοιχων διαχωριστικών του εσωτερικού των οικοπέδων.

 

2. Τα βοηθητικά παραρτήματα δεν επιτρέπεται να καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου (1/4) της όλης εκτάσεως των υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου μη συνυπολογιζομένης της πρασιάς (άρθρο 5 παράγραφος 1) και όχι πλέον των 60 m2. (Σχήμα 48)

 

3. Το ύψος των βοηθητικών παραρτημάτων και εσωτερικών μαντρότοιχων κατά το υψηλότερο σημείον αυτών, από της μέσης στάθμης της πέριξ αυλής (διαμορφούμενης εφ' όσον είναι αναγκαίο δια την δι' ελευθέρας ροής αποχέτευση των ομβρίων υδάτων) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m (Σχήμα 48).

 

4. Προκειμένου περί οικισμών αγροτικού χαρακτήρα επιτρέπεται επαύξησις του ορίου της κατά το προηγούμενον εδάφιον καλύψεως υπό τον όρον ισόποσου προς την επαύξηση αυτήν ελαττώσεως του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, ως και αναγκαία αύξησις του ως ανωτέρω, ανωτάτου ύψους δια τα βοηθητικά παραρτήματα, εφ' όσον πρόκειται περί εγκαταστάσεων αναγκαίων δια την αγροτική εκμετάλλευση και απαιτουσών δια λειτουργικούς λόγους την τοιαύτη αύξηση ύψους.

 

5. Τα βοηθητικά παραρτήματα και οι τυχόν εσωτερικοί μαντρότοιχοι δύνανται πάντοτε να εφάπτονται των ορίων του οικοπέδου. Τα παραρτήματα ταύτα πρέπει να αφίστανται της κυρίας η εσωτερικής οικοδομής τουλάχιστον κατά 0,70 m και εφόσον κείνται επί υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου. Τα επί των παραπλεύρων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων του ασυνεχούς του μικτού και του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος ανεγειρόμενα βοηθητικά παραρτήματα, πρέπει να ανεγείρονται μετά το υποχρεωτικώς κιγκλιδωτό τμήμα του πλαγίου περιφράγματος (άρθρο 68), ή μη επιβαλλομένου εκ του νόμου τοιούτου, από βάθους τουλάχιστον 6 m από της ρυμοτομικής γραμμής εφόσον το βάθος του οικοπέδου επιτρέπει τούτο.

 

Η αρχή δύναται ν' απαίτηση την ευπρόσωπη εμφάνιση των βοηθητικών παραρτημάτων έτι δε και την αρχιτεκτονική διαμόρφωση και σύνδεση αυτών μετά των οικοδομών εφόσον ταύτα είναι ευχερώς ορατά εκ των κοινοχρήστων χώρων και ο τοπικός χαρακτήρ της περιοχής δικαιολογεί τούτο.

 

bd.9.8.55.48

Σχήμα 48

 

6. Πλην των κατά τ' ανωτέρω βοηθητικών παραρτημάτων επιτρέπεται να τοποθετούνται εντός των πλαγίων και οπισθίων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων βόθροι, όταν και όπως επιτρέπεται ή κατασκευή τοιούτων.

 

Ωσαύτως επιτρέπεται επί των αυτών χώρων η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων δια πρόσβαση υπογείων χώρων.

 

7. Επιτρέπεται η ανέγερση βοηθητικών παραρτημάτων και προ της ανεγέρσεως της κυρίας οικοδομής, εξαιρέσει του κεντρικού πυρήνα των πόλεων. Απαγορεύεται όμως η ανέγερση αυτών επί της θέσεως της κυρίας οικοδομής όταν ή οικοδομή αυτή διέπεται υπό διατάξεων μη συμβιβαζομένων προς τα βοηθητικά παραρτήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.