Νόμος 1349/83 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιτροπές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μπορεί να συσταθούν μόνιμες ή προσωρινές Επιστημονικές Επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα που άπτονται της δραστηριότητας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

Με την αυτή απόφαση καθορίζεται η σύνθεση των Επιτροπών, τα της συγκρότησης αυτών, η θητεία των μελών και γενικά κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας τους. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου αυτού εφαρμόζεται ανάλογα και στις Επιτροπές αυτές.

 

Ωσαύτως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται δεκαπενταμελής εθνική επιστημονική επιτροπή από καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλους ειδικούς επιστήμονες. Έργο της επιτροπής είναι η διατύπωση πορισμάτων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε θέματα πρόγνωσης σεισμών, σεισμικού κινδύνου και αντισεισμικής προστασίας της Χώρας. Τα θέματα, που εξετάζονται κάθε φορά επιλέγονται από την επιτροπή ή προσδιορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση της επιτροπής, η θητεία των μελών της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με την ίδια απόφαση κατά παρέκκλιση και χωρίς δέσμευση από γενικές ή ειδικές διατάξεις και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 εδάφιο α' του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.