Νόμος 1416/84 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Γενικοί γραμματείς, δικηγόροι, προσωπικό εποχιακών αναγκών, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε δήμο με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους και οικονομική δυνατότητα, μπορεί με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του να συνιστάται θέση μετακλητού γενικού γραμματέα. Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σε ποσοστιαία συνάρτηση με τις αποδοχές των υπαλλήλων ειδικών θέσεων α' βαθμού, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982.}

 

2. Στο άρθρο 245 του νόμου [Ν] 1188/1981 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι δικηγόροι, που προσλαμβάνονται σε δήμους ή ιδρύματα αυτών, παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στους δήμους, στα νομικά πρόσωπα και σε άλλα ιδρύματα των ίδιων δήμων χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή.}

 

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 301 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίστανται ως εξής.

 

{γ. Για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών αναγκών. Ο χρόνος διαρκείας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών το έτος ή το ένα έτος προκειμένου περί πρόσκαιρων αναγκών. Ειδικά για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών αναπτυξιακού συνδέσμου, νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από ένωση και κοινών υπηρεσιών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το παραπάνω όριο του ενός χρόνου μπορεί να παρατεθεί με απόφαση του νομάρχη μέχρι τέσσερα χρόνια.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 301 του νόμου [Ν] 1188/1981 καταργούνται.

 

4. Συνιστώνται στους δήμους ισάριθμες με τους αντιδημάρχους θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών.

 

Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας συνδέσμου δήμων, δήμων και κοινοτήτων ή κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους μπορεί να συνιστάται μία θέση ειδικού συνεργάτη.

 

Αν οι κείμενες διατάξεις δεν προβλέπουν συγκρότηση των υπηρεσιών με οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, η θέση συνιστάται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) και με την παράγραφο 54 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

5. Οι ειδικοί σύμβουλοι οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντίστοιχα με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και είναι ανεξάρτητο, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών του δήμου και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 258 έως 300 του νόμου [Ν] 1188/1981.

 

6. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού απαιτούνται:

 

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.

 

β) Πτυχίο σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας ή ισότιμο πτυχίο ξένης ανώτατης σχολής ή ανώτατης κατά το νόμο στρατιωτικής σχολής των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας.

 

γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

 

Ειδικά για τους επιστημονικούς συνεργάτες, απαιτείται και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

 

δ) Ειδικά για την πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται, χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα των περιπτώσεων α', β', γ', της παραγράφου αυτής.

 

7. Η πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου από το δήμαρχο ο οποίος και προσλαμβάνει με απόφασή του τα πρόσωπα που είναι κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.

 

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

 

8. Η πλήρωση των θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη, άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου αυτού.

 

Οι αποσπώμενοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης που είναι ασφαλισμένοι.

 

9. Στις θέσεις ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών, επιτρέπεται να προσλαμβάνονται και συνταξιούχοι του κατά το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 δημόσιου τομέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

 

10. Οι ειδικοί σύμβουλοι οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

 

Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και τη δημαρχιακή επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

 

Ειδικά οι επιστημονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο δήμαρχο.

 

11. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των επιστημονικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του λειτουργήματος του ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και του επιστημονικού συνεργάτη.

 

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 55 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

12. Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α/1982) με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβούν το 50% των αποδοχών της κύριας αυτών θέσης.

 

13. Η σύμβαση εργασίας των συμβούλων και συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο είκοσι ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδήλωνε, με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.

 

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για το δήμο με απόφαση του δημάρχου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευσή της.

 

Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της εικοσαήμερης προθεσμίας.

 

Στην περίπτωση της έκπτωσης του συμβούλου ή συνεργάτη ή της αποχώρησης του δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για το δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.