Νόμος 2218/94 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 409 - 413 και 417 - 429 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

2. Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών, των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα πραγματοποιούμενα έσοδα των αντίστοιχων τελών. Για το απαιτούμενο προσωπικό, το χρόνο απασχόλησης και την τυχόν απαιτούμενη εμπειρία αποφασίζει η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας με την οποία αιτιολογείται η υπηρεσιακή ανάγκη και τεκμηριώνεται πλήρως η συνδρομή της οικονομικής προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου,

 

Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προσλήψεις της παραγράφου αυτής.

 

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών στους δήμους που προήλθαν από συνένωση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 15 έως 18 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, ορίζεται να διενεργηθούν στις 16-10-1994, μαζί με τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην έδρα του νομού, εκτός από το νομό Αττικής, λειτουργεί νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή, που αποτελείται από ένα δικαστή της έδρας του νομού, ως πρόεδρο, που ορίζεται από τον οικείο πρόεδρο πρωτοδικών, έναν εκπρόσωπο του νομαρχιακού συμβουλίου, πού ορίζει το συμβούλιο αυτό με απόφασή του και τον αστυνομικό διευθυντή του νομού, ως μέλη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Όταν η επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας πυροσβεστικού σώματος, εισηγείται σε αυτήν ο προϊστάμενος της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής γίνεται με μέριμνα του αστυνομικού διευθυντή.}

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 269/1972 (ΦΕΚ 59/Α/1972) Περί εγκρίσεως του κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων δεν απαιτείται από 01-01-1995 η παρουσία και η γνώμη εκπροσώπου της διοικητικής αρχής.

 

6. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των αναγκαστικών νόμων 445/1937 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφου διατάξεων και 446/1937 Περί θεάτρων ασκούνται από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το αντικείμενο των επιχειρήσεων μπορεί να διευρυνθεί και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση και αποχέτευση και τα έργα της συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων, καθώς και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης για την περιοχή της αρμοδιότητάς τους, με απόφαση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, οι οποίες εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται τα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεμάτων αναγκαίων για την εκτέλεση των έργων συγκέντρωσης, μεταφοράς και διάθεσης ή άλλης επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκμετάλλευσης, διοίκησης και λειτουργίας των δικτύων τηλεθέρμανσης.}

 

8. Διαδικασίες διορισμού σε μοναδική θέση γραμματέα κοινότητας που άρχισαν από το έτος 1993 με προκήρυξη του νομάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 5 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) και, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν περατωθεί μέχρι σήμερα με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι άκυρες.

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1400/1983 (ΦΕΚ 156/Α/1983), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), μπορούν να εφαρμόζονται και για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προς τούτο απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του νόμου 1416/1984, όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστώνται στους δήμους ισάριθμες με τους αντιδημάρχους θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών.}

 

11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών μέσα σε (2) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού,κοινότητες που έχουν πληθυσμό, κατά την απογραφή του 1991, τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, αναγνωρίζονται σε δήμους.

 

12. Επιτρέπεται η μετάταξη του μόνιμου αδιαβάθμιστου προσωπικού συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, στους οποίους μετέχουν περισσότεροι από εκατό (100) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όταν οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν παύσει να λειτουργούν τουλάχιστον για ένα έτος πριν από τη δημοσίευση του παρόντος καθώς και η μετάταξη υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαπίστωση της μη λειτουργίας των συνδέσμων γίνεται με απόφαση του νομάρχη.

 

Η μετάταξη ενεργείται με αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ύστερα από απόφαση των οικείων Υπουργών μετά από γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος, η οποία μεταφέρεται αυτοδίκαια με την απόφαση μετάταξης και εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό της οικείας θέσης.

 

Για τις μετατάξεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτείται και γνώμη του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Το προσωπικό που μετατάσσεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής εξακολουθεί και μετά τη μετάταξή του να διέπεται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς.

 

13. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 για τη μελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 998/1979 όταν:

 

α. Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για την περιοχή ευθύνης του κάθε δασαρχείου.

 

β. Τα ως άνω έργα, μελέτες και προμήθειες αφορούν δασικού χαρακτήρα δημόσιες εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ή προστατευόμενες δασικές περιοχές των δικτύων NATURA 2000 και RAMSAR.

 

O Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 για τη μελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 998/1979 εφόσον δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω α' και β' περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την οικεία προγραμματική σύμβαση προβλέπεται φορέας εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, εργασιών, προμηθειών ή μελετών, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρμόζεται η νομοθεσία, που διέπει το φορέα αυτόν υπό την επιφύλαξη των περί εγκρίσεως των μελετών εκτέλεσης των ως άνω δασοτεχνικών έργων κειμένων διατάξεων. Για την εκτέλεση των έργων του πρώτου εδαφίου η Διεύθυνση Δασών του νομού δίνει τις εξής προεγκρίσεις:

 

α) προέγκριση του τεύχους δημοπράτησης, στα πλαίσια του οποίου ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των μελετητών - εργοληπτών που μπορούν να συμμετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης, καθώς και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

 

β) προέγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών και του καθορισμού τιμών νέων εργασιών και

 

γ) προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Στις επιτροπές παραλαβής των έργων συμμετέχει υποχρεωτικά και εκπρόσωπος της οικείας δασικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

14. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του από 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Να καταβάλλει υπέρ του δήμου ή της κοινότητας δικαίωμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0.30 έως 0,60 δραχμές ανά λίτρο νερού και από 0.30 έως 0.50 δραχμές όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε δήμους και κοινότητες το δικαίωμα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου}

 

15. Στο άρθρο 112 του νόμου [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1080/1980, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η άδεια των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών για την κατάληψη οδού ή πεζοδρόμου χορηγείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 2094/1992.}

 

16. Η εξασφάλιση κατοικίας των εκπροσώπων του Κράτους που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) μπορεί να γίνεται μέσα στο νομό της έδρας της περιφέρειας για το Γενικό Γραμματέα και στην περιφέρεια των νομών και των Επαρχείων για τους νομάρχες και έπαρχους.

 

17. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού αίρονται αυτοδικαίως τα διοικητικά μέτρα αργίας που έχουν επιβληθεί κατά την τρέχουσα δημοτική και κοινοτική περίοδο σε αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης με αποφάσεις νομαρχών για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

18. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό της 20-12-1986 για την πλήρωση εξήντα δύο (62) κενών οργανικών θέσεων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 23 με εισαγωγικό βαθμό Γ' της ειδικής υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχίας που είχε κυρωθεί από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, προσλαμβάνονται υποχρεωτικά. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η πρόσληψή τους δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 

19. Το άρθρο 88 του νόμου [Ν] 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης και στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δύνανται να τοποθετούνται ως Γενικοί Διευθυντές και στελέχη εκ του κλάδου επιστημονικών ερευνητών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου τουλάχιστον master με δεκαετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας των εν λόγω Γενικών Διευθύνσεων.

 

Επίσης, στη Διεύθυνση Νομισματικών και Πιστωτικών Υποθέσεων και στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ίδιου Υπουργείου δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι διευθύνσεων και στελέχη εκ του κλάδου επιστημονικών ερευνητών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον master, με πενταετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας των εν λόγω διευθύνσεων.}

 

20. Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις που εκδίδουν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφημερίδες ή περιοδικά, διαγράφονται. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου καταπίπτουν και κατά το αντίστοιχο ποσό μειώνεται το μέρισμα του Ελληνικού Δημοσίου. Η μείωση αυτή επιμερίζεται σε τρεις ετήσιες χρήσεις.

 

Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31-12-1993 και έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες διαγράφονται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξυπηρέτηση των δανείων δεν αποδίδονται.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών Ανώνυμη Εταιρεία με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, με αντικείμενο δραστηριότητας κατά τη δανειοδότησή τους την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών, που με αυτόν τον τίτλο εξακολουθούν να εκδίδονται από τις ίδιες ή και από πρώην μέλη αυτών.

 

Οι οφειλές από τα ανωτέρω δάνεια που έχουν βεβαιωθεί στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου διαγράφονται οίκοθεν.

 

Οι οφειλές από τα ίδια δάνεια που δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου και υφίστανται στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Η εξόφληση χωρεί με ισόποση μείωση των οφειλών του οργανισμού αυτού προς το Δημόσιο, η οποία γίνεται οίκοθεν με πράξη διαγραφής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας με βάση δικαιολογητικά του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων δεν αποδίδονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999) και το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995)

 

21. Στο Νομό Ιωαννίνων ο οικισμός εργατικές κατοικίες Κάτω Νεοχωροπούλου και ο χώρος μεταξύ των εργατικών κατοικιών και των ορίων του Δήμου Ιωαννιτών, που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Νεοχωροπούλου αποσπάται από την κοινότητα αυτή και προσαρτάται στο Δήμο Ιωαννιτών. Τα όρια του οικισμού αυτού αρχίζουν από τη Γέφυρα Λαγκάτσας του Οικισμού Σεισμοπλήκτων, όπου είναι τα όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ακολουθούν την οδό Ιωαννίνων - Νεοχωροπούλου κατηφορικά έως τη συμβολή ασφαλτοστρωμένης οδού που οδηγεί στις εργατικές κατοικίες Κάτω Νεοχωροπούλου. Στη συνέχεια στρίβει αριστερά και οδηγεί νότια τη νότια οδό των εργατικών κατοικιών Κάτω Νεοχωροπούλου έως τα όρια Λαγκάτσας που βρίσκεται στη δυτική πλευρά των εργατικών κατοικιών. Από εκεί στρίβει δεξιά ακολουθώντας τα όρια της Λαγκάτσας και της ασφαλτοστρωμένης δυτικής οδού των εργατικών κατοικιών έως τη Βόρεια οδό των εργατικών κατοικιών και συνεχίζει ευθεία ακολουθώντας τα όρια της Λαγκάτσας και τη χωμάτινη οδό έως τη συμβολή της άλλης Λαγκάτσας και της οδού Τσιφλικοπούλου Κάτω Μαρμάρων, όπου υπάρχει ανώνυμη γέφυρα. Από εκεί στρίβει δεξιά ακολουθώντας τη Λαγκάτσα η οποία είναι στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών έως τη Γέφυρα Σεισμοπλήκτων της οδού Ιωαννίνων - Νεοχωροπούλου.

 

22. Ο Συνοικισμός Μεταλλικόν αποσπάται από την Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης της Επαρχίας και του Νομού Κιλκίς στην οποία υπάγεται και προσαρτάται στο Δήμο Κιλκίς της ίδιας επαρχίας και του ίδιου Νομού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.