Νόμος 653/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις περιπτώσεις καθ' ας δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως επισπεύδεται υπό του Δημοσίου η διάνοιξις, η διεύρυνσις κοινοχρήστων χώρων προβλεπομένων υπό εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων αντί των υπό των διατάξεων άρθρων 32 και επόμενα του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προβλεπομένων στοιχείων ως και των αντιστοίχων τοιούτων των προβλεπομένων υπό των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων συντάσσονται κτηματολογικό διάγραμμα, κτηματολογικός πίνακας και έκθεσις προεκτίμησης κατά τις διατάξεις των επομένων παραγράφων του παρόντος.

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία συντάσσονται και ελέγχονται με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η έκθεσις προεκτίμησης επέχει θέσιν και της κατ' άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 προεκτίμησης. Οι διατάξεις των άρθρων 32 και επόμενα του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος εφαρμόζονται δια την τυχόν απαιτούμενη μετά την συντέλεση της απαλλοτριώσεως τακτοποίηση των οικοπέδων.

 

3. Το κτηματολογικό διάγραμμα συντάσσεται υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:500 εις τούτο δε:

 

α) τοποθετούνται οι ρυμοτομικές γραμμές,

β) αποτυπώνονται δια χαρακτηριστικών στοιχείων οι ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες και τα επ' αυτών κτίσματα και λοιπά αντικείμενα. Εάν η αυτή ιδιοκτησία ρυμοτομείται εν μέρει αποτυπώνονται κεχωρισμένως το ρυμοτομούμενο και το απομένον κατά την ρυμοτομία τμήμα,

γ) αποτυπώνονται οι παρόδιοι ιδιοκτησίες οι οποίες υποχρεούνται εις αποζημίωση και οι όμοροι κατά την οπίσθια πλευρά αυτών ιδιοκτησίες,

δ) ενεργείται ο καταμερισμός της αποζημιώσεως της εκτάσεως που ρυμοτομείται μεταξύ παρόδιων ιδιοκτητών και του Δημοσίου και προσδιορίζεται δια χαρακτηριστικών στοιχείων η έκτασις αυτή και

ε) περιλαμβάνεται μνεία του διατάγματος δια του οποίου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωσις και των εις την περιοχήν ισχυόντων όρων δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

4. Εις τον Κτηματολογικό πίνακα αναγράφονται:

 

α) ο αύξων αριθμός εκάστης ιδιοκτησίας, το ονοματεπώνυμον και πατρώνυμον εκάστου εικαζόμενου ιδιοκτήτου και η διεύθυνσις κατοικίας αυτού, εάν είναι γνωστή,

 

β) το συνολικόν εμβαδόν εκάστης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας. Εάν ρυμοτομείται εν μέρει, αναγράφεται κεχωρισμένως το ρυμοτομούμενο και το απομένον μετά την ρυμοτομία,

 

γ) ο όγκος των κτισμάτων εκάστης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας κεχωρισμένως αναλόγως του είδους της κατασκευής και της ποιότητος αυτών, τα λοιπά επικείμενα κατ' είδος και κατηγορία, ως και πάσα λεπτομέρεια χρήσιμος δια την πλήρη αποζημίωση,

 

δ) η έκτασις και το ακριβές εμβαδόν εκάστης ιδιοκτησίας την οποίαν υποχρεούται ν' αποζημιώσει εκάστη παρόδια ιδιοκτησία και το Δημόσιον.

 

5. Εις την έκθεση προεκτίμησης περιγράφονται λεπτομερώς η κατάστασις και οι ιδιαίτερες συνθήκες των ρυμοτομούμενων ακινήτων και εκτιμάται αιτιολογημένα και αναλυτικώς η αξία αυτών και των επ' αυτών κτισμάτων. Οι αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες υποχρεούνται να παρέχουν τα παρ' αυτές στοιχεία περί της αξίας των ακινήτων δια την σύνταξιν της εκθέσεως.

 

6. Κατά τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου η αίτησις του Δημοσίου περί προσδιορισμού της προσωρινής τιμής μονάδος δια την αποζημίωση των ακινήτων συνοδεύεται υπό των αντιγράφων των ανωτέρω

 

α) κτηματολογικού διαγράμματος,

β) κτηματολογικού πίνακα και

γ) εκθέσεως προεκτίμησης.

 

Η πρόσκλησις των εικαζομένων δικαιούχων ενώπιον των δικαστηρίων δια το προσδιορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος γίνεται δια της, από δεκαπενθημέρου τουλάχιστον προ της δικασίμου, τοιχοκολλήσεως του προς επίδοση δικογράφου και δημοσιεύσεως σχετικής ειδοποιήσεως δια του Τύπου. Η τοιχοκόλλησις του δικογράφου γίνεται εις το κατάστημα του προς ο απευθύνεται τούτο δικαστηρίου και εις το κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητος εν τη περιφέρεια των οποίων κείνται τα απαλλοτριωθέντα, συντασσόμενης περί ταύτης εκθέσεως υπό του δικαστικού Γραμματέως και του Γραμματέως του Δήμου ή της Κοινότητος αντιστοίχως. Η δημοσίευση της ειδοποιήσεως γίνεται δια δύο ημερησίων εφημερίδων των Αθηνών και μιας τοπικής, εάν εκδίδεται τοιαύτη, εις δύο κατά συνέχεια φύλλα, περιλαμβάνει δε το δικαστήριον ενώπιον του οποίου απευθύνεται το δικόγραφο, περίληψη του αιτήματος αυτού, την γενομένη τοιχοκόλληση, την δικάσιμο, το είδος των ρυμοτομούμενων και περίληψη της απαλλοτριωτικής πράξεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.