Νόμος 1473/84 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Απλούστευση διαδικασίας παραχώρησης δημοσίων κτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνονται, από τότε που έληξαν και για έξη (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, 1, 4 και 16 του νόμου 719/1977 (ΦΕΚ 301/Α/1977), και της παραγράφου 36 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1160/1981. Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες ή επειδή δεν είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρούνται εμπρόθεσμες και επανεξετάζονται.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, εφαρμόζονται και για ακίνητα του Δημοσίου που είχαν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως αρχαιολογικοί χώροι και αποχαρακτηρίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 719/1977.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 719/1977, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το μειωμένο τίμημα, που προβλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, υπολογίζεται για αξία του εκποιούμενου ακινήτου μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές. Η αξία του ακινήτου πέρα από τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές καταβάλλεται από τον αγοραστή ολόκληρη.}

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στα ακίνητα για τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Νομάρχη για την εκποίησή τους.

 

4. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 719/1977, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 41/1974 (ΦΕΚ 44/Α/1974) α) η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για την εξαγορά αστικών ή αγροτικών ακινήτων, β) ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης κατοχής τους και γ) η εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους, στην οποία δεν υπολογίζονται οι δαπάνες αξιοποίησης που έγιναν από τον κάτοχο ή τους δικαιοπαρόχους του, γίνονται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας ή της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών της περιοχής του ακινήτου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής αυτής. ο νομάρχης ανάλογα με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων μπορεί να συγκροτήσει περισσότερες από μια επιτροπές για κάθε οικονομική εφορία.

 

7. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συνέρχεται στον αντίστοιχο δήμο ή κοινότητα και με βάση τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, αυτά που διαθέτει ο Οικονομικός Έφορος ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία και μετά από επιτόπια εξέταση, συντάσσει πρακτικό, το οποίο ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος υποβάλλει στο Νομάρχη και εισηγείται σε αυτόν για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εξαγοράς. Επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει στην επιτροπή τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Διαφωνία μέλους της επιτροπής, αναγράφεται στο πρακτικό, αιτιολογείται από το μέλος που διαφωνεί και αρμόδιος να αποφασίσει για τη διαφωνία είναι ο Νομάρχης.

 

Ο Νομάρχης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εξαγοράς. Αν εγκριθεί η εξαγορά, εκδίδεται απόφαση η οποία αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας που μεταγράφεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το τίμημα εξαγοράς του ακινήτου, το οποίο καταβάλλεται σε έξι (6) κατά ανώτατο όριο εξαμηνιαίες δόσεις, έντοκες με επτά τα εκατό (7%) το έτος. Για εξαγορά ακινήτων, που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές, οι δόσεις αυτές ορίζονται σε δώδεκα (12) και ειδικότερα για το Νομό Δωδεκανήσου ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 36 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1160/1981. Αν το τίμημα καταβληθεί ολόκληρο μέσα στην προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση δέκα τα εκατό (10%). Η εξέταση των αιτήσεων εξαγοράς από τις επιτροπές πρέπει να τελειώσει μέσα σε ένα έτος από τότε που θα λήξει η ημερομηνία υποβολής τους. Την προθεσμία αυτή μπορεί με απόφασή του ο αρμόδιος Υπουργός να την παρατείνει, για 1 ακόμα έτος από τη λήξη της.

 

8. Αν ο δικαιούχος αμφισβητεί το χρόνο έναρξης κατοχής του ακινήτου καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος, που προσδιορίσθηκε με την απόφαση του Νομάρχη, αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Νομάρχη. Η αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο στρέφεται κατά του δημοσίου και επιδίδεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, που το εκπροσωπεί στη δίκη.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.}

 

6. Η περίπτωση α του άρθρου 12 του νόμου 719/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) τα κτήματα κατέχονται από το 1926 συνεχώς από τους φερόμενους ιδιοκτήτες και τους δικαιοπαρόχους τους και καλλιεργούνται από τους ιδίους ή τους συγγενείς τους.}

 

7. Στο άρθρο 16 του νόμου 719/1977 οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται, προσθέτονται νέες παράγραφοι 5 και 6, όπως παρακάτω, και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αριθμούνται σε 7, 8 και 9 αντιστοίχως:

 

{3. Η απόδοση των ακινήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου.

 

4. Η εικαζόμενη κυριότητα του ενδιαφερομένου αποδεικνύεται: α) αν αυτός ήταν ιδιοκτήτης, πριν το ακίνητο περιέλθει στο ιταλικό δημόσιο, από τον τυχόν υπάρχοντα παλαιό τίτλο ιδιοκτησίας ή από το περιεχόμενο του απογραφικού βιβλιαρίου και β) αν αυτός δεν είναι ο αρχικός ιδιοκτήτης, από τα πιο πάνω και επιπλέον από δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι καθολικός ή ειδικός διάδοχος του αρχικού ιδιοκτήτη.

 

5. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ενεργεί έρευνα όταν κατά την κρίση του Οικονομικού Εφόρου δημόσιων κτημάτων Ρόδου απαιτείται αυτοψία και εκδίδει αιτιολογημένο πόρισμα, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται και οι απόψεις της μειοψηφίας.

 

6. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στον οικονομικό έφορο δημοσίων κτημάτων Ρόδου και με βάση αυτά εκδίδεται η απόφαση του Νομάρχη, χωρίς να απαιτείται γνώμη της επιτροπής δημοσίων κτημάτων Δωδεκανήσου. Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου, κατά την κρίση του, μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση της πιο πάνω επιτροπής για συγκεκριμένο ακίνητο. Δικαίωμα να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής έχει και ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση που θεωρήσει ότι θίγεται.

 

8. Ανακοπές κατά πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης χρήσεως ακινήτων που κοινοποιήθηκαν προς τον Υπουργό Οικονομικών, κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 και που η συζήτησή τους κηρύχθηκε απαράδεκτη για μη κανονική επίδοση, θεωρούνται εμπρόθεσμες και επανασυζητούνται ύστερα από κλήση του ανακόπτοντα, που κοινοποιείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στον αρμόδιο οικονομικό έφορο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.