Νόμος 1575/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λειτουργία κάθε συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της επόμενης παραγράφου, απαιτείται άδεια λειτουργίας.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (όπως τη χωροθέτηση, τον απαιτούμενο χώρο, την εσωτερική διάταξη, τους χώρους υγιεινής, τον αριθμό και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων, τη σύνθεση του προσωπικού), τον υπεύθυνο του συνεργείου, τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών και τα αρμόδια όργανα, τις κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-02-1988, παρατείνεται αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι 31-12-1997. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών το αργότερο μέχρι 31-08-1997, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων αυτών για μια ακόμη πενταετία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ή επέκτασης της περιοχής, συνεχίζουν να λειτουργούν, έστω και αν η συγκεκριμένη χρήση απαγορεύεται πλέον, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η απομάκρυνσή τους σε τακτή προθεσμία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

3. Κάθε συνεργείο υποχρεούται να τηρεί βιβλίο επισκευής οχημάτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αυτού καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα μηχανήματα έργων και των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα αγροτικά μηχανήματα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη μηχανημάτων έργων και του τεχνίτη αγροτικών μηχανημάτων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού αποδοχής αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος των τεχνιτών και γενικά κάθε θέμα που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα συνεργεία μηχανημάτων έργων και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα συνεργεία αγροτικών μηχανημάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων και αγροτικών μηχανημάτων, οι όροι και η διαδικασία αναγγελίας λειτουργίας των συνεργείων επισκευής των οχημάτων αυτών, οι υπεύθυνοι των συνεργείων, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, η διαδικασία επιθεωρήσεων και ελέγχων, οι κυρώσεις για τους παραβάτες των σχετικών διατάξεων, η λειτουργία των υφιστάμενων συνεργείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5. Έως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων, που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο, υποχρεούνται να λαμβάνουν προσωρινή άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών. Η άδεια χορηγείται μετά από σχετική αίτηση, η οποία για τα συνεργεία που λειτουργούν ήδη, υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης του τελευταίου εδαφίου. Τα συνεργεία, που ιδρύονται μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

 

Σε όσους εκτελούν ή επιβλέπουν εργασίες συντήρησης και επισκευής Μηχανημάτων Έργων, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη προσωρινή άδεια, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 €. Οι προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας των ανωτέρω συνεργείων, η διαδικασία προσωρινής αδειοδότησης, ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων και επιβολής του παραπάνω προστίμου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.