Νόμος 1822/88

Ν1822/1988: Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1822/1988: Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 272/Α/1988), 08-12-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας. Η εταιρία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

 

Η εποπτεία της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, καταργούμενης κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο πρώτο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο του άρθρου 38 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

Άρθρο δεύτερο

 

Το καταστατικό της εταιρείας του άρθρου πρώτου έχει ως εξής:

 

Κεφάλαιο Α: Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

 

Άρθρο 3: Διάρκεια

Άρθρο 4: Σκοπός

 

Κεφάλαιο Β: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

 

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 7: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 8: Μετοχές

 

Άρθρο δέκατο τρίτο

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του νόμου 988/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, περί των οποίων το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος, ουδεμία επιτρέπεται επέμβαση προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλη διάταξη, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 59 του νόμου 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 1734/1987, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 58 του παρόντος και τα όλως απαραίτητα για την τεχνητή αναδάσωση και την προστασία της βλαστήσεως.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του νόμου 988/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παραπάνω γενική απαγόρευση δεν ισχύει εφ' όσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα την εθνική άμυνα της Χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, καθώς και για κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου, η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δημόσιο δάσος ή δασική έκταση.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του νόμου 988/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής και εγκατάσταση των δικτύων ηλεκτρισμού και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων απαιτείται έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να τεθούν όροι ως προς τον τρόπο και τους χώρους εκτέλεσης των έργων και εγκατάστασης των δικτύων ή ορισμένων γραμμών ή αγωγών των δικτύων αυτών εντός του εδάφους ή να επιβληθεί υποχρέωση να συνδυαστούν αυτά με το υφιστάμενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα.}

 

4. Στο άρθρο 18 του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του νόμου 2853/1922 κ.λ.π. προστίθεται δεύτερη παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{2. Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων ε και ζ' δεν ισχύουν εφ όσον πρόκειται για εργασίες διάνοιξης, κατασκευής και εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου, των οποίων ο σχεδιασμός προβλέπει τη διέλευση μέσα ή κάτω από δημόσια ύδατα.}

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-12-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.