Νόμος 1828/89 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών παροχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο της αιτία θανάτου κτήσης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 27 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως ισχύει, αυξάνεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) δραχμές.

 

2. Τα ποσά μείωσης του φόρου (ΤΑΧ CRΕDΙΤS) του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως ισχύει, ορίζονται:

 

α) Για την Α' κατηγορία, σε δραχμές 120.000,

β) για τη Β' κατηγορία, σε δραχμές 90.000,

γ) για τη Γ ' κατηγορία, σε δραχμές 60.000,

δ) για τη Δ' κατηγορία, σε δραχμές 45.000 και

ε) για την Ε' κατηγορία σε δραχμές 30.000.

 

Όταν δικαιούχοι της αιτία θανάτου κτήσης είναι ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, το ποσό του φόρου που προκύπτει με τη φορολογική κλίμακα της Α' κατηγορίας, αντί των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών, μειώνεται σε δραχμές:

 

α) 300.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης είναι ηλικίας μέχρι 13 ετών,

β) 270.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 14ο έτος της ηλικίας του,

γ) 240.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 15ο έτος της ηλικίας του

δ) 210.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 16ο έτος της ηλικίας του,

ε) 180.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 17ο έτος της ηλικίας του,

στ) 150.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η αυξημένη αυτή μείωση του φόρου δεν εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις με δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, γονικής παροχής ή προίκας.

 

3. Τα ποσά των 120.000 και 90.000 δραχμών των κλιμάκων της Α' και Β' κατηγορίας, αντίστοιχα, διπλασιάζονται, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 16 του νόμου 1473/1984. Όταν ο κληρονόμος κληροδόχος παρουσιάζει αναπηρία 67% τουλάχιστον από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 29, το ποσό μείωσης του φόρου ορίζεται σε δραχμές:

 

α) 375.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Α' κατηγορίας

β) 270.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Β' κατηγορίας

γ) 120.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Γ' κατηγορίας

δ) 90.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Δ' κατηγορίας

ε) 60.000, αν εντάσσεται στην κλίμακα της Ε' κατηγορίας

 

4. Το ποσό των 5.000 δραχμών, που ορίζεται με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 1329/1983 (ΦΕΚ 25/Α/1983), αυξάνεται σε 8.000.000 δραχμές.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1988 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.0000) δραχμές για καθένα κληρονόμο (κληροδόχο). Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν τυγχάνουν κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφ' όσον στο δικαιούχο κληρονόμο κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό αυτής εξ αδιαιρέτου. Το κατά τα άνω ποσό απαλλαγής σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί σε εμβαδόν διαμερίσματος ή κατοικίας, που κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1591/1986, καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του κληρονόμου κληροδόχου.}

 

6. Αν μεταβιβασθεί με γονική παροχή οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1591/1986, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό επτά χιλιάδων εκατό (7.100) ευρώ για τον δικαιούχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του δικαιούχου και κατά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Αν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και δεν μπορεί να υπερβεί τις εβδομήντα μία χιλιάδες (71.000) ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 12 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001).

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως τούτο θεσπίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 1041/1980 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την επιβολή του φόρου στις ανωτέρω περιπτώσεις, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, κατά το χρόνο θανάτου του επικαρπωτή και ανάλογα με την ηλικία του κατά το χρόνο τούτο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.}

 

8. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν]118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ε) Όταν ο ψιλός κύριος, με δήλωση που θα υποβάλει στον αρμόδιο οικονομικό έφορο οποτεδήποτε, ζητήσει την άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας. Στην περίπτωση αυτή χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος υποβολής της δήλωσης.}

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το δικαίωμα του Δημοσίου γα την επιβολή και είσπραξη των φόρων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31-12=1971, θεωρείται παραγραμμένο. Στις υποθέσεις αυτές δεν απαιτείται το πιστοποιητικό του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που προβλέπεται από τα άρθρα 105 έως και 112, αλλά αντί γι' αυτό, μπορεί να προσκομίζεται:

 

α) προκειμένου για κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος του κληρονομουμένου ή δωρητή αιτία θανάτου επήλθε μέχρι και την 31-12-1971, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

 

β) προκειμένου για δωρεές εν ζωή και προίκες, αντίγραφο του οικείου συμβολαίου που συντάχθηκε μέχρι και την 31-12-1971 ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε το συμβόλαιο, ότι τούτο συντάχθηκε μέχρι και την 31-12-1971 και δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.}

 

10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού αρχίζει από 22-08-1988.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.