Νόμος 1892/90 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1642/1986, παράταση ισχύος διατάξεων επιβολής τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΑ - ΑΓΑΘΑ του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986), όπως αυτές ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως

εξής:

 

α) Η παράγραφος 64)α καταργείται και στη θέση αυτής τίθενται νέες παράγραφοι 64)α, 64)α)1, 64)β, 64)γ, 64)δ και 64)ε, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{64)α. Προϊόντα συμπύκνωσης, πολυσυμπύκνωσης και πολυπροσθήκης, τροποποιημένα ή μη, πολυμερισμένα ή μη, γραμμικά ή μη (φαινοπλάστες, αμινοπλάστες, αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι ακόρεστοι πολυεστέρες, σιλικόνες, κ.λ.π.), σε κόκκους (ΔΚΕΧ 39.01).

 

64)α)1. Προϊόντα πολυμερισμού και συμπολυμερισμού (πολυαιθυλένιο, πολυτετραλογοναιθυλένια, πολυϊσοβουτυλένιο, πολυστυρόλη, χλωριούχο πολυβινύλιο, χλωροξικό πολυβινύλιο και άλλα πολυβινυλικά παράγωγα, παράγωγα πολυακρυλικά και πολυμεθακρυλικά, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, κ.λ.π.) σε κόκκους. Πλαστικά φύλλα κατάλληλα για κάλυψη θερμοκηπίων (ΔΚΕΧ 39.02).

 

64)β. Αναγεννημένη κυτταρίνη, νιτρικοί, οξικοί και άλλοι εστέρες της κυτταρίνης, αιθέρες και άλλα παράγωγα της κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα ή μη (σελλοειδίνη και κολλόδια, κυτταρινοειδές, κ.λ.π.), κυτταρίνη βουλκανισμένη, σε κόκκους (Δ.Κ.ΕΧ. 39.03).

 

64)γ. Λευκωματώδεις ύλες σκληρυμένες (σκληρυμένη καζεΐνη, σκληρυμένη ζελατίνα κ.λ.π.), σε κόκκους. Τεχνητά έντερα (Δ.Κ.ΕΧ. 39.04).

 

64)δ. Ρητίνες φυσικές που έχουν τροποποιηθεί σε λιώσιμο (γόμες λιωμένες), ρητίνες τεχνητές που αποκτώνται από εστεροποίηση φυσικών ρητινών και ρητινικών οξέων (γόμες - εστέρες), παράγωγα χημικά του φυσικού καουτσούκ (καουτσούκ χλωριωμένο, υδροχλωριωμένο, κυκλοποιημένο, οξειδωμένο, κ.λ.π.), σε κόκκους (ΔΚΕΧ 39.05).

 

64)ε. Άλλα υψηλά πολυμερή, ρυτίνες τεχνητές και πλαστικές ύλες τεχνητές, στα οποία περιλαμβάνονται και το αλγινικό οξύ, καθώς και τα άλατα και οι εστέρες αυτού, λινοξύνη, σε κόκκους (ΔΚΕΧ 39.06).}

 

β) Μετά την παράγραφο 64)θ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1676/1986, τίθεται νέα παράγραφος 64)θ)1, η οποία έχει ως εξής:

 

{64)θ)1. Γάντια για τη χειρουργική (ΔΚΕΧ 40.13).}

 

γ) Μετά την παράγραφο 82)α)3 τίθεται νέα παράγραφος εδάφιο 82)α)4, η οποία έχει ως εξής:

 

{82)α)4. Προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών (ΔΚΕΧ 65.06).}

 

δ) Μετά την παράγραφο 86 τίθενται δύο νέοι παράγραφοι 86)α και 86)β, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{86)α. Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη, τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μέρη αυτών, τις διατρητικές, επαληθευτικές και υπολογιστικές μηχανές (ΔΚΕΧ 84.53).

 

86)β. Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.53 (ΔΚΕΧ 84.55).}

 

ε) Μετά την παράγραφο 95)α προστίθεται νέα παράγραφος 95)α)1, η οποία έχει ως εξής:

 

{95)α)1. Υποθέματα εγγραφής, όπως δίσκοι, κύλινδροι, κεριά, λουρίδες, ταινίες, σύρματα κ.λ.π., γραμμένα, που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών (ΔΚΕΧ 93.12).}

 

2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΒ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του νόμου [Ν] 1642/1986 για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Εργασίες εργολάβων καθαριότητας, απολύμανσης, εκκένωσης βόθρων και λοιπών χώρων συγκέντρωσης λυμάτων, καθώς και εργασίες απόφραξης αποχετευτικών αγωγών.}

 

β) Η παράγραφος 22 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{22. Εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων και καυστήρων.}
 

γ) Μετά την παράγραφο 34 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

 

{35. Εργασίες πραγματογνωμόνων γενικά.

36. Συνδρομές για υπηρεσίες οδικής βοήθειας.}

 

δ) Η παράγραφος 1 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{11. Διαφημίσεις, διακηρύξεις, αγγελίες και δημοσιεύματα εν γένει, καθώς και μεταφράσεις.}

 

3. Η παράγραφος 16 του Παραρτήματος ΙΙΙΑ - ΑΓΑΘΑ του νόμου [Ν] 1642/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{16. Δέρματα ερπετών, κροκόδειλων, σαυροειδών και άγριων ζώων γενικά, καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλάσσιων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη. Εξαιρούνται τα δέρματα δορκάδων (ΔΚΕΧ 41.01, ΕΧ. 41.05, ΕΧ. 4.06 και ΕΧ 41.08).}

 

4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-1991.

 

5. Η αληθής έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1642/1986 είναι ότι αγαθά επένδυσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με το σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1665/1986.

 

6. Παρατείνεται για μία δεκαετία, από την κατά περίπτωση λήξη του, ο χρόνος επιβολής του ειδικού τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλεται από τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

 

α. νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2916/1954 (ΦΕΚ 155/Α/1954)

β. νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3843/1958, άρθρο 20, παράγραφος 9 (ΦΕΚ 148/Α/1958)

γ. νόμο [Ν] 814/1978, άρθρο 67 (ΦΕΚ 144/Α/1978)

δ. νόμο 1799/1988, άρθρο 5, παράγραφος 8 (ΦΕΚ 167/Α/1988)

ε. νόμο [Ν] 890/1979, άρθρο 12 (ΦΕΚ 80/Α/1979) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 990/1979 (ΦΕΚ 277/Α/1979)

στ. νομοθετικό διάταγμα [Ν] 787/1970, άρθρο 10, παράγραφος 5 (ΦΕΚ 292/Α/1970) και νόμος [Ν] 59/1975, άρθρα 4 και 5, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 130/Α/1975).

ζ. νόμο 1069/1980, άρθρο 12 (ΦΕΚ 191/Α/1980).

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι)ζ' του άρθρου 44 του νόμου 1828/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989), το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για τα κάθε φύσης και μορφής κέντρα και καταστήματα όλων των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του παρόντος, που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, η τελευταία αυτή διάταξη αρχίζει να ισχύει από 01-01-1992.}

 

8. Η αληθινή έννοια της διατάξεως του άρθρου 6 εδάφιο β' του νόμου [Ν] 1881/1990 είναι ότι στη ρύθμιση αυτή εμπίπτουν και υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες ή αμετάκλητες αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.

 

9. Η χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων σε ΠΑΕ, αθλητικά σωματεία ή ανώνυμες εταιρείες, που έχουν αποκλειστική επιδίωξη την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και κάθε άλλο φόρο, δικαίωμα, ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, εφ' όσον συντρέχουν αθροιστικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η χρησιμοποίηση τούτων από τον αποκτώντα θα γίνεται μόνο για αθλητικούς σκοπούς και πάντοτε μη κερδοσκοπικά,

β) οι επ' αυτών αθλητικές εγκαταστάσεις είναι αξιόλογες και η λειτουργική δυναμικότητα του όλου ακινήτου, μαζί με τις εγκαταστάσεις του, το καθιστά - προδήλως - υποδομή αναγκαία για την προετοιμασία Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με πλήρως αιτιολογημένη για αυτά διαπιστωτική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και

γ) η μεταβίβαση αυτή γίνεται με τον όρο, ότι η χρήση των ακινήτων και εγκαταστάσεων τούτων θα παραχωρείται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφ όσον τούτο κρίνεται από αυτήν αναγκαίο για την εκτέλεση προγράμματος προπαρασκευής Ολυμπιακών Αγώνων.

 

Η μη τήρηση κατά την κατάρτιση της σύμβασης δωρεάς ή η παραβίαση μετά από αυτήν των πιο πάνω προϋποθέσεων συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής του φόρου και των λοιπών επιβαρύνσεων, από τις οποίες απαλλάχτηκε η σύμβαση κατά την κατάρτισή της, που προσδιορίζονται με βάση την αξία των μεταβιβασθέντων αντικειμένων, κατά το χρόνο της παραβίασης.

 

10. Στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Ειδικά στην πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά μηχανήματα, ως φορολογητέα βάση λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης των εισιτηρίων χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από τους εκμεταλλευτές των μέσων μεταφοράς κατά το χρόνο έκδοσης του σχετικού φορολογικού στοιχείου.

 

Οι υποκείμενοι στο φόρο, που μεσολαβούν στη διάθεση των εισιτηρίων στο κοινό, δεν έχουν τις υποχρεώσεις του νόμου αυτού για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-08-1990.}

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.