Νόμος 1914/90 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας επιτροπής άρθρου 17 του νόμου 5940/1933


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου 1249/1982 προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για εξέταση αιτήσεων επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα εν όλω ή κατά την πλειοψηφία του κεφαλαίου τους. Στην περίπτωση αυτήν η επιτροπή του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 5940/1933, εφόσον υφίσταται αδυναμία των παραπάνω επιχειρήσεων για οποιαδήποτε καταβολή, μπορεί να γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη καταβολή. Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για είσπραξη χρημάτων, αυτό χορηγείται με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 10% αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.