Νόμος 1914/90 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984) και το άρθρο 14 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τον προσδιορισμό της εισφοράς του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979).}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και στις υποθέσεις, για τις οποίες η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς γεννήθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφ' όσον, κατ' αυτήν, εκκρεμούν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Για την περαίωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, συμπληρωματική δήλωση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982, όπως ισχύουν, και χρόνο εκείνον της αρχικής δήλωσης ή, αν αυτός είναι προγενέστερος του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή του ακινήτου, το χρόνο της πρώτης εφαρμογής τούτου στην περιοχή.

 

Η εισφορά που θα προκύψει με βάση τη συμπληρωματική δήλωση μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλλεται χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης ή άλλης κύρωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.