Νόμος 2052/92 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τα προεδρικά διατάγματα, που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 παράγραφος 1, μπορεί να καθορίζονται ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης, αρτιότητες οικοπέδων, χρήσεις γης και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη δημιουργία των ειδικών έργων και εγκαταστάσεων του άρθρου 7, ως και των υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και των υπόγειων διαβάσεων με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις του άρθρου 8.

 

2. α. Τα ειδικά έργα και εγκαταστάσεις του άρθρου 7 μπορεί να υπαχθούν στο σύστημα (καθεστώς) της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με τη δημιουργία χωριστής κυριότητας σε διακεκριμένα τμήματα (ορόφους κ.λ.π.) ή σε περισσότερα αυτοτελή κτίρια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του νόμου 3741/1929 (ΦΕΚ 4/Α/1929) και του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971.

 

β. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις του άρθρου 8 μπορεί επίσης να υπαχθούν στο ίδιο σύστημα (καθεστώς) οριζόντιας ιδιοκτησίας, με τη δημιουργία χωριστής κυριότητας σε κάθε θέση στάθμευσης ή σε άλλους χώρους χρήσης ή σε διακεκριμένα τμήματα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του νόμου 3741/1929 και του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971. Ο κύριος κάθε τέτοιας οριζόντιας ιδιοκτησίας θα είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ' ανάλογη μερίδα πάνω στα μέρη των υπόγειων αυτών κατασκευών τα οποία χρησιμεύουν στην κοινή και των λοιπών κυρίων χρήση, όπως είναι το υπόγειο έδαφος πάνω στο οποίο θα γίνουν οι κατασκευές αυτές, τα θεμέλια, πρωτότοιχοι, κοινές υπόγειες ή υπέργειες εγκαταστάσεις και λοιπά. Η συγκυριότητα επί του πιο πάνω υπόγειου εδάφους και των λοιπών κοινόχρηστων κοινόκτητων μερών δεν εκτείνεται στον επίγειο χώρο πάνω από τις υπόγειες αυτές κατασκευές, που θα αποδοθεί στην κοινή χρήση ή στην εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας, εκτός από τις υπέργειες εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω υπόγειων κατασκευών.

 

γ. Η υπαγωγή των ανωτέρω ειδικών έργων και εγκαταστάσεων ή υπόγειων κατασκευών στο σύστημα (καθεστώς) της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και ο κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, που μεταγράφεται στο αρμόδιο γραφείο μεταγραφών. Η πράξη αυτή καταρτίζεται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, που ενεργούν επ' ονόματί τους ή επ' ονόματι και για λογαριασμό του κυρίου του ειδικού έργου και εγκαταστάσεως ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Σε περίπτωση όμως, που ο κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8, η παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη καταρτίζεται από τον κύριο του χώρου.

 

3. Η εκτέλεση των παραπάνω ειδικών έργων, υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων, των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, καθώς και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων δημόσιων έργων με μερική ή ολική χρηματοδότηση τρίτων, όπως ορίζεται στις παραγράφου 4 και 5 του παρόντος, ανατίθεται και σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις ή σε όμιλο επιχειρήσεων, που για τη μελέτη και κατασκευή των έργων αυτών έχει εξασφαλίσει τη σύμπραξη ή τη συμμετοχή γραφείου μελετών και εργοληπτικής επιχειρήσεως ανάλογων προσόντων. Η εκτέλεση των πιο πάνω έργων μπορεί να γίνει με ένα από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα συστήματα δημοπράτησης ή με συνδυασμό δύο ή περισσότερων από αυτά.

 

α. Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της αντιπαροχής, ο ανάδοχος θα λάβει σαν εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη, με δαπάνες του ορισμένες συσταθείσες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με τα αντίστοιχα σε αυτές ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων μερών των πιο πάνω ειδικών έργων ή υπόγειων κατασκευών ή άλλων κατασκευών, οι οποίες θα είναι κληρονομητές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε τρίτους.

 

β. Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, ο ανάδοχος θα λάβει σαν εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη, με δαπάνες του είτε την παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο είτε την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ή την παραχώρηση μόνον της χρήσης ορισμένων συσταθεισών οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών με τα αντίστοιχα σε αυτές ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων των πιο πάνω ειδικών έργων ή υπόγειων κατασκευών για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 99 χρόνια είτε οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, που θα καθορισθεί στα σχετικά συμβατικά τεύχη. Τα παραχωρούμενα στον ανάδοχο διακαιώματα επί των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών είναι κληρονομητά και ελεύθερα μεταβιβάσιμα σε τρίτους για το εκάστοτε υπόλοιπο του χρόνου, που απομένει και διέπονται αποκλειστικά από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός από εκείνες που αποκλείουν τη μεταβίβασή τους σε τρίτους ή περιορίζουν το χρόνο διάρκειάς τους.

 

γ. Η μεταβίβαση των οριζόντων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επ' αυτών γίνεται στον ανάδοχο από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας επ' ονόματι και για λογαριασμό του κυρίου του ειδικού έργου ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Στην περίπτωση, όμως, που ο κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8, οι παραπάνω μεταβιβάσεις ή παραχωρήσεις γίνονται από τον κύριο του χώρου.

 

δ. Οι μεταβιβάσεις των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο, καθώς και οι σχετικές με αυτές συμβάσεις (συμβολαιογραφικές και μη) απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από οποιοδήποτε άλλο φόρο, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας.

 

Η αμοιβή και τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων για την κατάρτιση του εργολαβικού συμβολαίου και προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ή παραχώρησης άλλων δικαιωμάτων επί των παραπάνω οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς και για την κατάρτιση και μεταγραφή των συμβολαίων μεταβίβασης των οριζόντιων αυτών ιδιοκτησιών ή παραχώρησης δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο περιορίζεται στα όρια, που ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α/1961).

 

ε. Ο εργοδότης ή κύριος του έργου μπορεί να συμμετάσχει στη δαπάνη των παραπάνω έργων με τη χρηματοδότηση εκτέλεση ορισμένων εργασιών τους, που θα ορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη.

 

4. Η εκτέλεση των δημόσιων έργων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, καθώς και η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου έργου με χρηματοδότηση τρίτων κατά ποσοστό πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%) διέπεται από τη νομοθεσία περί δημόσιων έργων με την επιφύλαξη των παρακάτω ρυθμίσεων, ανάλογα με το εκτελούμενο έργο.

 

α. Σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής αυτού ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή σε περίπτωση υπαίτιας ή ανυπαίτιας αδυναμίας αυτού, ο ανάδοχος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

β. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών πέραν των 15 ημερών από γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε δικαιούνται αυτός να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία, που υπέστη από τη διακοπή αυτή στο υπόψη έργο. Σε περίπτωση, όμως, που η διακοπή αυτή διαρκέσει για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, τότε ο ανάδοχος δικαιούται επί πλέον να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης.

 

γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ασκήσει το παρεχόμενο σ' αυτόν από το νόμο δικαίωμα να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης δικαιούται να ζητήσει και αποζημίωση για την τυχόν ζημία του από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης.

 

δ. Ο κύριος του έργου και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή διαλύσουν τη σύμβαση εργολαβίας χωρίς σπουδαίο λόγο, ο οποίος κρίνεται ως τέτοιος μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων. Εάν ο λόγος αυτός αφορά γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Σε περίπτωση, όμως, που η σύμβαση αφορά περισσότερες από μία διαφορετικές και αυτοτελείς κατασκευές, μπορεί να συνομολογηθεί ότι ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής αυτού έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή διαλύσουν τη σύμβαση ως προς μία ή περισσότερες αυτοτελείς και διαφορετικές κατασκευές, μέχρι ορισμένη προθεσμία και πάντες πριν από το συμβατικό χρόνο έναρξης εργασιών επί των αυτοτελών και διαφορετικών αυτών κατασκευών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καθορισθεί με νέα απόφαση μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων και ο τρόπος αναπροσδιορισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος και η αναπροσαρμογή της σύμβασης.

 

ε. Η μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορεί, όμως με τη σύμβαση να συμφωνηθεί η πρόωρη μεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η πρόωρη παραχώρηση δικαιωμάτων επ' αυτών του επόμενου σταδίου με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής του αναδόχου, η οποία θα αποδίδεται σ' αυτόν με την περάτωση του σταδίου εκείνου των εργασιών που θεμελιώνει το δικαίωμά του για τη γενόμενη μεταβίβαση ή παραχώρηση, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη.

 

στ. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου θα γίνεται επιμέτρηση των εργασιών, που έχει εκτελέσει αυτός, θα καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ως και οι εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν τυχόν δοθεί, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ε', θα υπολογίζεται η ζημία, που υφίσταται ο κύριος του έργου και θα γίνεται εκκαθάριση της εργολαβίας. Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών, που εκτέλεσε ο ανάδοχος, ο τρόπος εκκαθάρισης της εργολαβίας και ο τρόπος πληρωμής των ποσών, που τυχόν δικαιούται ο ανάδοχος, καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Ο τρόπος και η διαδικασία ολοκλήρωσης του ημιτελούς έργου εναπόκειται στην κρίση του κυρίου του έργου.

 

ζ. Εργοδότης ή κύριος του έργου προκειμένου περί έργων, που εκτελούνται στα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, που αναφέρονται στα άρθρα 7 παράγραφος 1 και 8 παράγραφος 4 και στους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 θεωρείται το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα η δε μελέτη, η ανάθεση και η κατασκευή των έργων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

 

η. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση εργολαβίας ή εξ αφορμής αυτής, δύναται να συνομολογηθεί συμφωνία διεθνούς ή εσωτερικής διαιτησίας, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων το ανωτέρω ποσοστό της παραγράφου 4 μπορεί να ορίζεται για έργα συγκοινωνιακά κατώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της άνω παραγράφου.

 

6. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του κατασκευασθέντος έργου ή συσταθεισών οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών στον ανάδοχο, η παραχώρηση αυτή θα διέπεται από τους συμβατικούς όρους και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του παρόντος και του Αστικού Κώδικα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης, που θα ορίζει η σχετική διακήρυξη και θα διέπεται από τους θεσπιζόμενους απ' αυτήν όρους. Με τις συμβάσεις αυτές ο κύριος του έργου μπορεί να εγγυηθεί στον ανάδοχο τη διατήρηση διαφόρων συνθηκών και να συνομολογηθεί, ότι σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών αυτών, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει είτε αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη είτε αναπροσαρμογή της οφειλόμενης σ' αυτόν παροχής είτε και λύση της σύμβασης παραχώρησης με αποζημίωσή του για τη ζημιά που υπέστη από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης ή εξ αφορμής αυτών μπορεί να συνομολογηθεί διεθνής ή εσωτερική διαιτησία, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη.

 

7. Τα ανταλλάγματα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την πώληση και μεταβίβαση των παραπάνω οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση διαρκών ή πολυετών δικαιωμάτων επ' αυτών σε τρίτους θεωρούνται σαν ακαθάριστα έσοδα αυτού και φορολογούνται σαν εργολαβικό αντάλλαγμα δημόσιου τεχνικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 (ΦΕΚ 214/Α/1955). Τα ανταλλάγματα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την εκμετάλλευση των υπόλοιπων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή από την εκμετάλλευση των παραπάνω ειδικών έργων ή των χώρων στάθμευσης θεωρούνται σαν ακαθάριστα έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955.

 

8. Στα παραπάνω ειδικά έργα, στα έργα χώρων στάθμευσης και στα έργα, που εκτελούνται με ολική ή μερική χρηματοδότηση τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, η απόσβεση του κόστους κατασκευής των έργων αυτών και των τόκων των δανείων και πιστώσεων του αναδόχου, κατά την κατασκευαστική περίοδο, οι οποίοι θεωρούνται ως κόστος κατασκευής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του νόμου 1914/1990.

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977) που αφορούν την εκτέλεση σημαντικών δημόσιων έργων κατισχύουν οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.