Νόμος 2052/92 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και υπό τον όρο ότι δεν αναιρείται ούτε παρακωλύεται ουσιωδώς η κοινή χρήση ή η εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας, είναι δυνατός ο καθορισμός:

 

α. Υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε χώρους κοινής ωφέλειας, που ανήκουν στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

β. Υπόγειων διαβάσεων κάτω από κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

γ. Υπόγειων χώρων άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π. στους πιο πάνω κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους κατά τη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης ή υπόγειων διαβάσεων.

 

Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ρυθμίσεις προωθούνται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αφορούν κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που δεν ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, είναι δυνατή η προώθηση έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος χωρίς την προαναφερθείσα γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που περιέρχεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ο σχετικός φάκελος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1, οι πιο πάνω κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι μπορεί να περιέχονται στην κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα διατάγματα αυτά. Στην περίπτωση που οι χώροι αυτοί ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε δήμο ή κοινότητα, τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την έκδοση των διαταγμάτων αυτών, ενώ αν ανήκουν στο Δημόσιο ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών ή του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο υπουργού.

 

3. Από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 2 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των παραπάνω κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων περιέρχεται αυτοδίκαια στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας κατά τα ανωτέρω. Το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας έχουν την εξουσία εκπροσώπησης των κυρίων των χώρων αυτών και καταρτίζουν επ' ονόματι και για λογαριασμό τους όλες τις δικαιοπραξίες, που απαιτούνται για τη διοίκηση, διαχείριση ή εκμετάλλευσή τους. Το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, μετά την κατασκευή των κατά την παράγραφο 1 υπόγειων έργων, θα παραδώσει τους επίγειους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που θα διαμορφωθούν πάνω από τα έργα αυτά, στους κυρίους τους για την απόδοσή τους στην κοινή χρήση ή την εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών, που θα κατασκευασθούν σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και δεν θα μεταβιβασθούν στους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς αυτών διαδόχους, παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, μέχρι να τελειώσει η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρησή τους στους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς τους διαδόχους και στη συνέχεια αποδίδονται στους κυρίους των πιο πάνω χώρων.

 

4. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση των κατά την παραγράφου 1 υπόγειων και των αναγκαίων υπέργειων χώρων, υπέρ και με δαπάνες του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, προς εκπλήρωση του σκοπού που επιδιώκεται με τις διατάξεις αυτές. Ο σκοπός αυτός χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενεργείται με τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, ως ισχύει.

 

5. Η μελέτη και κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, ανήκουν στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου. Αν τα πιο πάνω έργα εκτελούνται κάτω από χώρους οι οποίοι δεν είναι κοινόχρηστοι ούτε κοινωφελείς που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο, απαιτείται η συναίνεση του κυρίου του χώρου, η οποία, προκειμένου για χώρο που ανήκει στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό, ύστερα από γνώμη του εποπτευόμενου νομικού προσώπου, αν ο χώρος ανήκει σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

6. Οι άδειες ίδρυσης των σταθμών χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο. Οι οικοδομικές και λοιπές άδειες που απαιτούνται κατά περίπτωση χορηγούνται από τις αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 186 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων κ.λ.π. (ΦΕΚ 194/Α/1979), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ορίζονται περιοχές εντός των οποίων για την κατασκευή υπέργειων ή και εν μέρει υπόγειων εστεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως, κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979). Στις περιπτώσεις αυτές, για την έκδοση του τίτλου μεταφοράς συντελεστού δόμησης, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Ο αριθμός των θέσεων, οι οποίες εξασφαλίζονται σε υπόγειο χώρο, δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι στάθμευσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζόμενης της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης μέχρι εξασφάλισης για την αντίστοιχη περιοχή συνολικού αριθμού θέσεων στάθμευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσου προς το 3% του συνόλου του πληθυσμού του οικείου δήμου ή κοινότητας βάσει της τελευταίας κάθε φορά απογραφής.

 

Με τις αυτές αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου ανωτέρω αναφέρεται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις περιοχές που έχουν ήδη ορισθεί με προεδρικά διατάγματα, δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990.

 

8. α. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 Περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97/Α/1955) εφαρμόζονται αναλόγως και κατά των εκτελεστών πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων ή ετέρων οργάνων, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες, που ασκούνται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 1577/1985, που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

β. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί η απόφαση, που εκδίδεται σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις για τη συγκεκριμένη και μόνο υπόθεση εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις, ο τρόπος, η διαδικασία, οι προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περιπτώσεως (β).

 

9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 70/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 στρεμμάτων και να βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορισθέντων βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.