Νόμος 2052/92 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979), που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 50 του νόμου 1914/1990 και με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1921/1991 καταργούνται από τότε, που άρχισαν να ισχύουν και από την ημερομηνία αυτήν ισχύουν οι παραπάνω διατάξεις των άρθρων 8 και 9.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 960/1979, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση των ειδικών έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας για την εκπλήρωση των σκοπών τους εφόσον αυτά κατασκευάζονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Επίσης τα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση σταθμών αυτοκινήτων, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων επί οικοπέδων κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου ή κάτω από τους χώρους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 περιέρχονται από την ισχύ της παρούσας διάταξης στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.}

 

3. α. Οι διατάξεις των 43115/1952 και 28874/1953 κοινών αποφάσεων Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2957/1954, καθώς και των αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως ισχύουν κάθε φορά για τον κανονισμό των αμοιβών μελετών κ.λ.π. έργων του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, εφαρμόζονται και για την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου και την παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής, που χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα κεφάλαια (έσοδα) του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.

 

β. Οι διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 4 και 46 παράγραφος 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 10 παράγραφος 3 και 11 του νόμου 1828/1989 εφαρμόζονται και για τους μελετητές αρχιτέκτονες και μηχανικούς στους οποίους ανατίθενται έργα τεχνικού συμβούλου κατά τα στάδια μελετών και εκτελέσεως δημόσιων έργων.

 

4. α. Οποιοδήποτε δικαίωμα που προβάλλεται από τρίτους πάνω στις εκτάσεις, που περιγράφονται στις υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 70 του νόμου 1892/1990 και του άρθρου 28 του νόμου 1947/1991 ή σε προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 1 και 8 παράγραφος 1 του παρόντος θεωρείται ότι έχει αποσβεστεί μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση των διοικητικών αυτών πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση όμως που τρίτος διεκδικεί ή μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο ετών από τη δημοσίευση των παραπάνω διοικητικών πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διεκδικήσει ολικά ή μερικά τις παραπάνω εκτάσεις με άσκηση αγωγής, τότε επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας της διεκδικούμενης εκτάσεως υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου ή του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, προκειμένου για τις εκτάσεις, που περιγράφονται στα προαναφερθέντα διατάγματα. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

β. Από την, κατά την προηγούμενη περίπτωσης α' του παρόντος απαλλοτρίωση, δεν στοιχειοθετείται κανένα απολύτως τεκμήριο σε βάρος του Δημοσίου, ως προς τα επί των πιο πάνω ακινήτων δικαιώματα τούτου και κάθε σχετική αξίωση του Δημοσίου διατηρείται άθικτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.