Νόμος 2072/92 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ειδικός τεχνικός προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών και άσκηση επαγγέλματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών είναι ο τεχνικός, που έχει εξειδικευτεί να σχεδιάζει, μετρά, κατασκευάζει και εφαρμόζει προθετικά και ορθωτικά μηχανήματα, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες και εντολές του παραγγέλοντος ιατρού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται λεπτομερώς τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ειδικών προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.

 

2. Το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών ασκείται ύστερα από άδεια του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν απαιτείται για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος εργαζόμενους σε κρατικά νοσοκομεία ή εξειδικευμένα προνοιακά ιδρύματα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ασκούν τα καθήκοντα τεχνικού ορθωτικών ή προθετικών κατασκευών.

 

3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται χωρίς εξετάσεις, εφόσον στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Έλληνας πολίτης ή

 

β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που εξομοιώνεται με πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το δικαίωμα άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει, με την αίτησή του στην Επιτροπή του άρθρου 2 για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, να προσκομίζει και σχετική βεβαίωση για την εξομοίωσή του με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010),

 

γ) κατέχει πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών, με διάρκεια εκπαίδευσης 3 τουλάχιστον ετών, για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης,

 

δ) κατέχει κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι κολεγίου στην Ελλάδα ή απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 121 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.