Νόμος 2072/92 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εξεταστική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και αποτελείται από:

 

α) έναν ιατρό ειδικότητας ορθοπεδικής με βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

β) 1 ιατρό ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης με βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

γ) 1 ιατρό ειδικότητας νευρολογίας με βαθμό Επιμελητή Α',

 

δ) 1 ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής με βαθμό Επιμελητή Α' ή Β',

 

ε) 1 εξειδικευμένο επιστήμονα προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Βιοτεχνικού Συλλόγου αδειούχων ορθοπεδικών.

 

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελμάτων Υγείας. Για κάθε τακτικό μέλος ορίζεται ένα μέλος ως αναπληρωματικό του, αντίστοιχης ειδικότητας και κλάδου. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης.

 

3. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

 

α) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος χωρίς εξετάσεις,

 

β) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων για τη δυνατότητα συμμετοχής ή μη στις εξετάσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 7,

 

γ) η διενέργεια των εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 και η λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις αυτές για την απόκτηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.