Νόμος 2072/92 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται και σε εμπειροτεχνίτες που ασκούν το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών, με διάρκεια εκπαίδευσης 3 τουλάχιστον ετών, εφόσον αυτοί έχουν απασχοληθεί ως ειδικοί τεχνικοί προθετικών και ορθωτικών κατασκευών για χρονικό διάστημα 5 τουλάχιστον ετών και επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή του άρθρου 2.

 

2. Η απασχόληση των εμπειροτεχνιτών αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) αν είναι μισθωτός:

 

α)α) υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του ιδιωτικού εργαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ο χρόνος εργασίας του υποψηφίου, η διεύθυνση του εργαστηρίου και των υποκαταστημάτων του,

 

β)β) βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος του υπευθύνου του ιδιωτικού εργαστηρίου,

 

γ)γ) άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου,

 

δ)δ) σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε δημόσιο φορέα, πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ο χρόνος εργασίας,

 

ε)ε) βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο υποψήφιος.

 

β) Αν διατηρεί εταιρία ή ατομική επιχείρηση:

 

α)α) πιστοποιητικό έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία ή από το αρμόδιο επιμελητήριο ή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

 

β)β) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου.

 

3. Στη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται μετά την επιτυχία του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις, αναφέρεται το αντικείμενο των εργασιών που μπορεί να παρέχει ο υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 121 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.