Νόμος 2130/93 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 160 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εφαρμόζονται και για τον αντιδήμαρχο δήμου, που προέρχεται από συνένωση ανεξαρτήτως πληθυσμού,ως και για τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου, δήμου που είναι πρωτεύουσα νομού ή έχει πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων ως και για τον αναπληρωτή του δημάρχου κατά νόμον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου εάν δεν προεδρεύει τούτου και ο αναπληρωτής δεν λαμβάνει έξοδα παράστασης από άλλη πηγή.

 

2. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να ιδρύσει Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προς το σκοπό εκπαίδευσης και επιμόρφωσής αιρετών και υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και υλοποίηση των κατά τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του παρόντος καταρτιζόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 13 του άρθρου 14 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 133 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αν υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μπορεί να αποσπασθεί έως ένα έτος υπάλληλος δήμου ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο του ίδιου οργανισμού αυτοδιοίκησης ή σε σύνδεσμο δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων ή σε αναπτυξιακό σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα από τον οποίο γίνεται η απόσπαση και αντίστροφα. Η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία για ένα ακόμη έτος. Οι κάθε φύσης αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές των αποσπώμενων κατά τα ανωτέρω βαρύνουν το νομικό πρόσωπο, ίδρυμα ή σύνδεσμο στον οποίο αποσπώνται.}

 

Αν ο δήμος ή η κοινότητα ιδρύσει αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητες που ασκούνται από το δήμο ή την κοινότητα, επιτρέπεται η απόσπαση των υπαλλήλων που απασχολούνται μέχρι την ίδρυση της επιχείρησης με το αντικείμενο αυτό, κατά τα ως άνω οριζόμενα, στην επιχείρηση, η οποία υποχρεούται στην καταβολή των κάθε φύσης αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των αποσπώμενων.

 

Η διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβεί τα δύο έτη.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 242 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε δήμο που είναι πρωτεύουσα νομού ή έχει πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες κατοίκους μπορεί με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του να συνίσταται θέση μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα του δημάρχου. Σ' αυτόν καταβάλλονται οι αποδοχές ειδικού συνεργάτη δήμου χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982, όπως ισχύει κάθε φορά.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 233 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το προσωπικό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού των κοινοτήτων που υπάγεται στις διατάξεις του Β' μέρους του παρόντος, διαβαθμίζεται με βαθμούς Γ-Α.

 

2. Η πλήρωση μοναδικών οργανικών θέσεων γραμματέων κοινοτήτων κλάδου ΔΕ1 - Διοικητικού που το προσωπικό τους υπάγεται είτε στις διατάξεις του Α' μέρους είτε σ' αυτές του Β' μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981 ως και των μοναδικών θέσεων ελεγκτών εσόδων - εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υποχρεωτική.

 

3. Οι περιπτώσεις 3 έως και 5 καταργήθηκαν με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994). Έναρξη ισχύος ένα μήνα μετά την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.}

 

6. Στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται για ένα εξάμηνο από της ισχύος του παρόντος νόμου τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων χωρίς το χρονικό περιορισμό της διετίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.}

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του β' εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 1188/1981 εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης υποδοχής,εφόσον πρόκειται για μοναδική θέση γραμματέως.}

 

8.1. Η παράγραφος 2 των άρθρων 20 και 29 του νόμου [Ν] 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Βραδύτερη δήλωση είναι δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η σχετική δήλωση γίνεται δεκτή από το ληξίαρχο, συνεπάγεται, όμως, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 49 του ίδιου νόμου.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν ασκείται ποινική δίωξη, εάν δε αυτή έχει ασκηθεί παύεται οριστικώς, εφόσον δεν εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση και ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος πράξει αυτό εκπρόθεσμα. Εάν η εκπρόθεσμη δήλωση γίνει μετά την παρέλευση τριών μηνών από την προέλευση της υποχρεώσεως για την οικεία δήλωση, επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο χιλίων (1.000) δραχμών, μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας επικολλάται χαρτόσημο τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών.}

 

4. Το άρθρο 45 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 45: Διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων που συντάχθηκαν στην αλλοδαπή

 

Τις, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13, αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών ή του ειρηνοδίκη, για εσφαλμένες ληξιαρχικές πράξεις, ασκεί στην αλλοδαπή ο προϊστάμενος της ελληνικής προξενικής αρχής.}

 

5. Η παράγραφος 3 των άρθρων 20 και 29 του νόμου [Ν] 344/1976 καταργείται.}

 

9. Στο άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Η ρύθμιση της διάταξης της παραγράφου 3 εφαρμόζεται και για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες σε δήμους πληθυσμού άνω των 100.000 κατοίκων και σε θέσεις που οι οικείοι οργανισμοί προβλέπουν μέχρι σήμερα.}

 

10. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από το θάνατο, αφού προσαχθεί έγγραφη πιστοποίηση θανάτου που εκδίδεται από τον ιατρό που νοσήλευσε το θανόντα ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος ιατρός, από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που ορίζεται από την οικεία αστυνομική ή δικαστική αρχή.

 

3. Ο ιατρός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση θανάτου να δηλώνει την αιτία του θανάτου, αναφέροντας και την αρχική, την ενδιάμεση και την τελική που προκάλεσε το θάνατο.}

 

11. Προσωπικό αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης που έχει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία σ' αυτή, δύναται με απόφαση του οικείου δημάρχου να μεταφερθεί χωρίς αίτησή του στον οικείο δήμο και μέχρι ποσοστού 2% επί των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού αυτού.

 

Η απόφαση μεταφοράς εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

 

Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις, εφόσον έχει τα προσόντα που προβλέπονται σ' αυτές, ή αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ή δεν επαρκούν η κατάταξη γίνεται σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με την απόφαση μεταφοράς και με βάση τις ανάγκες του δήμου, ανάλογα με τα προσόντα που κάθε μεταφερόμενος υπάλληλος, έχει.

 

Σε περίπτωση σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων η σχετική απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το προσωπικό που θα μεταφερθεί κατά τα ανωτέρω διέπεται, ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής εργασίας τους, από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η προϋπηρεσία τους θα λαμβάνεται υπόψη κατά τα οριζόμενα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 

Η δημοτική επιχείρηση από την οποία πραγματοποιείται η κατά τα ανωτέρω μεταφορά προσωπικού, δεν υποχρεούται να καταβάλει στο μεταφερόμενο προσωπικό οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

12. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως, του προσωπικού αυτών μεταφερομένου δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης αναλογικώς εις τους μετέχοντες εις αυτές δήμους και κοινότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.