Νόμος 2130/93 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ειδικές ρυθμίσεις για τα έσοδα, την περιουσία και οικονομική διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 194 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989), το πρώτο εδάφιο του οποίου αριθμείται ως παράγραφος 1, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της παραγράφου 1 από τα μέλη του συνδέσμου, αυτές παρακρατούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου και αποδίδονται εις αυτόν. Κατά τον ίδιο τρόπο παρακρατούνται και οι οφειλές των μελών προς το σύνδεσμο, που προέρχονται από κατανάλωση νερού, περισυλλογή, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, ως και από άλλες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που παρέχει ο σύνδεσμος στα μέλη του και προβλέπονται από το σκοπό της σύστασης αυτού.}

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 274 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989), προκειμένου περί επιχειρήσεων της παραγράφου 1 περίπτωση α' του αυτού άρθρου, εφόσον μετέχουν και φορείς του δημόσιου τομέα, παρατείνεται για μία ακόμη πενταετία από της λήξεως της πρώτης.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1080/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ' ονόματί του εκδιδομένου λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μετ' αυτού ενιαίως από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδομένων κάθε χρόνο λογαριασμών.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 25/1975 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ο διάδοχος καταναλωτής υποχρεούται να υποβάλει δήλωση για τα τετραγωνικά μέτρα και το είδος της χρήσης του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β' του παρόντος για τους αρχικά ηλεκτροδοτούμενους χώρους.}

 

5. Τα υπόλοιπα λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που έπαυσαν να λειτουργούν λόγω κατάργησης των διατάξεων που τους δημιούργησαν και οι οποίοι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζες του εσωτερικού, μεταφέρονται, με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, σε άλλους λογαριασμούς εσόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου που τηρούνται στο ανωτέρω Ταμείο.

 

6. Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 309/1974 (ΦΕΚ 45/Α/1974), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) καταργούνται. Τα χρηματικά υπόλοιπα των συσταθέντων με τις ανωτέρω διατάξεις, ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Οικονομικές υποχρεώσεις των ειδικών αυτών λογαριασμών αντιμετωπίζονται μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής τους από το λογαριασμό του άρθρου 68 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954 (ΦΕΚ 258/Α/1954) στον οποίο πιστώνονται και τα αντίστοιχα έσοδά τους.

 

7. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 231 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την πλειοψηφία των παρόντων.

 

8. Η παράγραφος 15 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 2/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εκμεταλλευτές δημόσιων και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου βιομηχανικών ορυκτών πλην των λατομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το λατομείο. Το τέλος ορίζεται σε 2% επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων, που διατίθενται προς πώληση, φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται μπορεί να γίνει με βάση τα τιμολόγια και κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμέτρησης των εξορυσσόμενων λατομικών προϊόντων.

 

Τα ποσά που προέρχονται από το ανωτέρω τέλος διατίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος και την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Στην καταβολή του ανωτέρω ειδικού τέλους υποχρεούνται και αυτοί που ήδη εκμεταλλεύονται δημόσια ή ιδιωτικά λατομεία, καθώς και λατομεία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πλην των λατομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 

9. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 245 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989). δεν έχει εφαρμογή από της ισχύος της, εφόσον τα ποσά των χορηγουμένων ενισχύσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

 

10. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 339/1976, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του νόμου [Ν] 1080/1980 ορίζεται από 01-01-93 σε ποσοστό 2%.

 

Το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 339/1976, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989, προκειμένου περί καταστημάτων του άρθρου αυτού, που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας ορίζεται από 01-01-93 σε ποσοστό 2%.

 

11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρο 215 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμεται, σε δήμους,κοινότητες, συνδέσμους αυτών, τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης και στις επιτροπές εγχώριας περιουσίας για την εκτέλεση έργων και κάλυψη αναγκών τους, καθώς και για εθνικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.}

 

12. Το άρθρο 26 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3913/1958 (ΦΕΚ 199/Α/1958) επαναφέρεται σε ισχύ και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{1. Για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές καταβάλλεται τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24-09-1958, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ανώτατο όριο του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου, που εκδίδεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος. Η υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Οι αποφάσεις των συμβουλίων υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης από κάποιο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή.

 

2. Το τέλος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών το οποίο υποχρεούται στην καταβολή του, ανά τετράμηνο, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο.

 

3. Ειδικά για τα έτη 1989 έως και 1993 το τέλος καθορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση χωρίς την γνώμη των οικείων δήμων και κοινοτήτων.

 

4. Οι χώροι λειτουργίας λαϊκών αγορών (οδός, πλατείες κ.λ.π.) καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής ως προς τους όρους κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Με όμοια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται και οι χώροι μεταφοράς της λαϊκής αγοράς.}

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3913/1958 παίρνει αριθμό 4.

 

13. Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να ιδρύει και να θέτει σε λειτουργία κατασκήνωση παιδιών των εργαζομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών και παιδιών των κατοίκων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην διοικητική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να λειτουργήσει ή και ομόρων. Η εγκατάσταση της κατασκήνωσης γίνεται σε ακίνητο και έκταση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παραχωρείται κατά χρήση από τους αρμόδιους φορείς για 30 χρόνια. Οι δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης βαρύνουν το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 215 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα), που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επιτροπή λειτουργίας της κατασκήνωσης,εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.