Νόμος 2130/93 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβλέπεται από το άρθρο 10 (πλέον 9) του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 Περί υγειονομικών διατάξεων, (ΦΕΚ 243/Α/1940) και από την Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983), όπως ισχύει κάθε φορά, μεταβιβάζεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ιδρυθούν εφόσον καθένας από αυτούς αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το νομάρχη και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 285 του προεδρικού διατάγματος 323/1989.

 

2. Στα καταστήματα της παραγράφου 1 υπάγονται τα κέντρα διασκέδασης, τα καταστήματα στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά για άμεση κατανάλωση εντός αυτών, (μπαρ και τα όμοια προς αυτά), τα καφενεία, τα αναψυκτικά, οι πιτσαρίες, τα σνακ μπαρ, fast food, καθώς και τα μικτά καταστήματα, αν σ' αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα.

 

3. Για χορήγηση άδειας ίδρυσης των καταστημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, κάθε φορά υγειονομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού πολιτισμού και δομημένου περιβάλλοντος και τη δασική νομοθεσία.

 

4. Η άδεια ίδρυσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση από την αστυνομική αρχή της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος, και χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας μετά από σύμφωνη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

5. Η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης ανακαλείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) αν εκδόθηκε από αναρμόδιο κατά τόπο όργανο,

β) αν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματική από της εκδόσεως,

γ) αν ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας.

 

6. Η ανάκληση της άδειας ίδρυσης, επάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

 

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, κατά το μέρος που αυτή αφορά την έκδοση αδειών ίδρυσης των καταστημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται αστυνομική αρχή, νοείται ο οικείος δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας.

 

8. Για τα κέντρα διασκεδάσεως δυναμικότητας άνω των διακοσίων καθισμάτων, χορηγείται αντί άδειας ίδρυσης, η προβλεπομένη από την κείμενη νομοθεσία άδεια εγκατάστασης, το δε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος, και τη γνώμη των συμβουλίων του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 445/1937.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας ίδρυσης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στη δημοτική ή κοινοτική αρχή για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην αστυνομική αρχή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λεπτομέρεια.

 

10. Οι άδειες ίδρυσης που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 552/1989 Μεταβίβαση αρμοδιότητας έκδοσης αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π. (ΦΕΚ 232/Α/1989) και της [Α] 1010/3.96-γ/01-11-1989 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 838/Β/1989), θεωρούνται από της εκδόσεως τους νόμιμες, εκτός αν χορηγήθηκαν κατά παράβαση των τότε υφιστάμενων διατάξεων.

 

11. Το παράβολο που προβλέπεται από το άρθρο 13 (πλέον 12) του αναγκαστικού νόμου 2520/1940, αποδίδεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.