Νόμος 2190/94 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παράγραφος 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος και την υποβολή των αιτήσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16, εξαιρουμένων εκείνων που η εφαρμογή τους προϋποθέτει διαγωνισμό.

 

2. Η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη και των τίτλων σπουδών, από τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε δημόσια συνέντευξη με τους υποψηφίους.

 

3. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από 2 μέλη ή που διατέλεσαν μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, από τα οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος, 2 οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του αντίστοιχου αντικειμένου και 1 ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Όταν η Επιτροπή είναι τριμελής, αποτελείται από 1 μέλος ή πρώην μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που ορίζεται Πρόεδρος αυτής, 1 οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του αντίστοιχου αντικειμένου και 1 ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται εισηγητής με απόφαση του Προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι 3 βοηθοί του εισηγητή από υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και από προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, που κατέχει πτυχίο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου της από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

4. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται:

 

α) από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθόσον αφορά τα μέλη του,

 

β) Από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καθόσον αφορά στους καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τους ερευνητές με βάση πίνακα που αποστέλλεται από τους πρυτάνεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τους προέδρους των ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων ή ινστιτούτων και περιλαμβάνει τους, κατά γνωστικό αντικείμενο, εν ενεργεία και ομότιμους καθηγητές και ερευνητές, αντιστοίχως. Αν οι ανωτέρω δεν αποστείλουν το σχετικό πίνακα μέσα σε ένα (1) μήνα από την περιέλευση σε αυτούς του αιτήματος του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μετά από δήλωση των οικείων καθηγητών ή ερευνητών, ότι αποδέχονται τον ορισμό τους ως μελών της Επιτροπής της παραγράφου 3 και

 

γ) από τον προϊστάμενο της οικείας αρχής ή το μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθόσον αφορά τον ειδικό επιστήμονα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

5. Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη, την οποία πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων από αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.

 

6. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 9, του τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παραγράφου 10, οι διατάξεις των παραγράφων 11-15, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 16 και οι διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητος και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και κατά την εκδίκασή της δεν μετέχουν τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που συμμετείχαν στην επιτροπή επιλογής του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

7. Η πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

8. Όταν για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζεται ως πρόσθετο προσόν ορισμένη εμπειρία, το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μπορεί να καθορίζεται στην προκήρυξη, με πρόταση του οικείου φορέα, αυξημένο κατά τα έτη της απαιτούμενης εμπειρίας και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

9. Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.