Νόμος 2190/94 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προκήρυξη θέσεων - υποβολή αιτήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ύστερα από απόφαση ή και έγκριση των κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 οργάνων ή διοικήσεων και περιλαμβάνει:

 

α. Τον αριθμό των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο.

β. Την κατανομή των θέσεων κατά νομαρχία.

γ. Τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά).

δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ε. Την εξεταστέα ύλη.

στ. Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τις αρχές στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις.

 

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, είναι χωριστή: α) ανά φορέα ή β) ανά κλάδο ή ειδικότητα, για την οποία απαιτούνται τα ίδια βασικά προσόντα διορισμού ανεξάρτητα από φορέα. Για πλήρωση θέσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ομοειδούς αντικειμένου δραστηριότητας (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία) που εποπτεύονται από το ίδιο υπουργείο μπορεί να γίνεται ενιαία προκήρυξη ανά ομάδα ομοειδών νομικών προσώπων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω εδάφια προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

Με την απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, είναι δυνατόν να ορίζεται, εάν η προκήρυξη θα περιλαμβάνει έναν φορέα ή περισσότερους φορείς ή έναν κλάδο ή ειδικότητα περισσότερων φορέων ή θα είναι ενιαία για ομάδα ομοειδών νομικών προσώπων ή θα περιλαμβάνει τις θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων σε μία ή περισσότερες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

2. α) Η δημοσίευση της προκηρύξεως γίνεται:

 

α)α) 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας των άρθρων 15, 16, 17 του νόμου 2190/1994,

 

α)β) 10 τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας των άρθρων 18 και 19 του παρόντος νόμου.

 

β) Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης, που περιλαμβάνει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, δημοσιεύεται υποχρεωτικώς σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών για όλη την επικράτεια και σε μία τοπική της έδρας του νομού, ημερήσια ή εβδομαδιαία, εφόσον εκδίδεται.

 

Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα που προκηρύσσονται στην περιφέρεια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης προκήρυξης μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), με το άρθρο 59 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018).

 

3. Δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αν το αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την πλήρωση θέσεων, δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού και δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ή στις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημόσιας περί αυτής ανακοινώσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Η δημόσια αυτή ανακοίνωση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί να ορίζει προθεσμία μικρότερη των είκοσι (20) ημερών, αλλά όχι κάτω των δεκαπέντε (15) ημερών.

 

Η κατά την περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη δημοσίευση στον τύπο ή ανακοίνωση στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν επηρεάζει την κατά την παρούσα παράγραφο καθοριζόμενη έναρξη ή λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

5. Στην ίδια προκήρυξη κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και νομαρχία, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων καθορίζεται με την προκήρυξη, περιλαμβανομένης και της χρήσεως μέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 κρίθηκε αντισυνταγματική με τις υπ' αριθμούς 2396/2004 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομέλεια) και τις υπ' αριθμούς 580/2005, 2369/2005, 231/2006, 692/2006, 1464/2006, 2063/2006, 2040/2006, 3404/2006 και 3397/2006 αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

6. Η αίτηση υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών σε αίτηση του υποψηφίου επιτρέπεται, όταν προβλέπεται ότι θέσεις ορισμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, αν δεν καλυφθούν από υποψηφίους που έχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, καλύπτονται από υποψηφίους που έχουν τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή συγκεκριμένη εμπειρία. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καθορίζει έντυπο αίτησης κατάλληλο για μηχανογραφική επεξεργασία. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή στο δημόσιο ταμείο παραβόλου χιλίων (1.000) δραχμών, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς τα οποία, σύμφωνα με την προκήρυξη, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της οικείας Κεντρικής Επιτροπής.

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητώς στην προκήρυξη.

 

Τα εδάφια όγδοο και ένατο αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και όταν, σύμφωνα με την προκήρυξη, τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς υποβάλλονται εκ των υστέρων, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των προσωρινών πινάκων κατάταξης ή ονομαστικής αλφαβητικής κατάστασης υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και με το άρθρο 6 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004). Η παράγραφος 6 κρίθηκε αντισυνταγματική με τις υπ' αριθμούς 2396/2004 (Ολομέλεια), 2369/2005, 231/2006, 692/2006, 2040/2006, 3404/2006, 2063/2006 και 3397/2006 αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

7. Ως νομαρχία, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14, 15, 16, 17, 18, 19 του παρόντος Κεφαλαίου, νοείται το σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, που εδρεύουν στον αντίστοιχο νομό ή στον εδαφικό χώρο αρμοδιότητας καθεμιάς νομαρχίας του νομού Αττικής. Σε όποια νομαρχία υπάρχει επαρχείο, για την εφαρμογή των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19 του παρόντος στην περιοχή του, ως νομαρχία νοείται το επαρχείο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.