Νόμος 2190/94 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διενέργεια διαγωνισμού - πίνακες επιτυχίας. Διορισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το γραπτό διαγωνισμό διενεργεί κεντρική επιτροπή που συγκροτεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από μέλη του ή πρώην μέλη του, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ομότιμους καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς ή ανώτερους ή ανώτατους υπαλλήλους των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Η κεντρική επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται από τοπικές, ανά νομαρχία, επιτροπές που συγκροτούνται κατά τον ίδιο τρόπο.

 

Τα θέματα καθορίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

 

Τα γραπτά του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή, όπως ορίζεται στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Βαθμολογητές, αναβαθμολογητές ή υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαγωνιζομένων μπορεί να ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητές.

 

Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η κεντρική επιτροπή καθορίζει τις ορθές απαντήσεις με βάση την αρίθμηση των ερωτήσεων και η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές και αναβαθμολογητές.

 

Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με την οποία μπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις αυτόματης βαθμολόγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

2. Τα αφορώντα τη σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών, τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την επιτυχία σε αυτούς, τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, λαμβανομένων υπόψη και των προς κάλυψη αναγκών, τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές, τον τρόπο βαθμολόγησης των μαθημάτων, τη χρήση ή μη συντελεστών επί της βαθμολογίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση και με την ίδια διαδικασία καθορίζονται τα αντίστοιχα θέματα της προφορικής εξέτασης της παραγράφου 3 του άρθρου 15. Για την κανονιστική απόφαση, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού λαμβάνει υπόψη τους κανόνες και τις διαδικασίες, που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 197/1993, (ΦΕΚ 71/Α/1993)) ή τις αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για το ανωτέρω θέμα, με τις τροποποιήσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

Όταν ο διαγωνισμός του παρόντος άρθρου διεξάγεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δεν συγκροτούνται τοπικές, ανά νομαρχία, επιτροπές, αλλά τη γενική εποπτεία και το συντονισμό διεξαγωγής του διαγωνισμού σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και τα παραρτήματα αυτών σε κάθε νομαρχιακή περιφέρεια έχει ο οικείος προϊστάμενος της Διευθύνσεως ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στα βαθμολογικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μπορεί να απασχολούνται για τη διοικητική στήριξη των κέντρων αυτών και συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης, η συγκρότηση ειδικής επιτροπής όπου απαιτείται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για τη διαδικασία συμμετοχής στους διαγωνισμούς, ατόμων των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αυτούς με γραπτή διαδικασία. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό η πιστοποίηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή της φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης, για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, κατά τον καθορισμό των εξεταστέων θεμάτων, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τυχόν υποδείξεις των υπηρεσιών ή νομικών προσώπων των οποίων θέσεις θα καλυφθούν με το διαγωνισμό, ως προς την ανάγκη εξέτασης των υποψηφίων σε συγκεκριμένα αντικείμενα (ύλη). Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, επίσης, όταν ζητείται η εξέταση σε ξένη γλώσσα, μπορεί με την προκήρυξη να ορίζει, αντί εξέτασης, την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας με τίτλους σπουδών από τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

4. Οι επιτροπές διαγωνισμού ελέγχουν τα κατά το νόμο προσόντα των υποψηφίων και με αιτιολογημένη απόφαση αποκλείουν όσους δεν τα έχουν. Η απόφαση αποκλεισμού εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

5. Αν ο υποψήφιος προσβάλει τον αποκλεισμό του ενώπιον δικαστηρίου πριν την ημέρα του διαγωνισμού, συμμετέχει σε αυτόν και αν επιτύχει, ο διορισμός του τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της αποδοχής της αιτήσεώς του από το δικαστήριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμου [Ν] 1256/1982 και νόμου [Ν] 2470/1997, ως εκάστοτε ισχύουν, αποζημίωση στους προέδρους, μέλη, γραμματείς, βοηθούς γραμματείς, ειδικούς εισηγητές επιτροπών και σε όλους όσους μετέχουν στις διαδικασίες των διαγωνισμών.

 

Για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η λαμβανόμενη αποζημίωση λόγω συμμετοχής τους στις διαδικασίες διαγωνισμών πληρώσεως θέσεων κατά τον παρόντα νόμο, υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του δευτέρου άρθρου του νόμου [Ν] 2216/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

7. Οι υποψήφιοι, που συγκεντρώνουν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω, κατατάσσονται σε πίνακες επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

 

8. Η βαθμολογία ορίζεται με άριστα το 100, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξης στους πίνακες. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ορισμένη βαθμολογία ως βάση, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, τόσο στο συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης όσο και σε ορισμένα μαθήματα, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:

 

α. Κατά 4 μονάδες για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

β. Κατά 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

γ. Κατά τις πάνω από το βαθμό 5 μονάδες και κλάσματα αυτών, με δύο δεκαδικά ψηφία, για τίτλο σπουδών με άριστα το δέκα, νοουμένου πάντοτε του τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Για βαθμούς τίτλων σπουδών που εκφράζονται σε εικοσάβαθμη κλίμακα γίνεται αναγωγή στη δεκάβαθμη κλίμακα. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν είναι αναγνωρισμένοι

δ. Κατά 0,5 μονάδα λόγω εμπειρίας 1 τουλάχιστον εξαμήνου.

ε. Κατά 1 μονάδα λόγω εμπειρίας 2 τουλάχιστον εξαμήνων.

στ. Κατά μιάμιση (1,5) μονάδα λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.

ζ. Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.

η. Κατά δυόμισι (2,5) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.

θ. Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

ι. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

 

ι)α. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας έξι (6) τουλάχιστον ετών.

ι)β. Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.

ι)γ. Κατά έξι (6) μονάδες λόγω εμπειρίας δέκα (10) ετών και άνω.

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της αποκτηθεί σας εμπειρίας, από την έναρξη ισχύος του νόμου 2190/1994, σε καθήκοντα της ίδιας ειδικότητας του φορέα, για την πλήρωση θέσεων του οποίου εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των τεσσάρων εξαμήνων, ο αριθμός των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) και μόνο για τον αριθμό των μονάδων που αντιστοιχεί σε εξάμηνα που έχουν διανυθεί στην ίδια ειδικότητα και στον ίδιο φορέα. Δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος εμπειρίας που διανύθηκε βάσει συμβάσεων που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων θεωρούνται ίδιος φορέας.

 

Η ίδια προσαύξηση δίδεται λόγω εμπειρίας που αποκτήθηκε σε φορείς, οι οποίοι καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και η σχετική προκήρυξη αφορά στην πλήρωση θέσεων της ίδιας ειδικότητας φορέων, στους οποίους εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες καταργηθέντων φορέων ή προήλθαν από συγχώνευση φορέων.

 

Για την εφαρμογή του παρόντος ως εμπειρία που συνεπάγεται προσαύξηση στη βαθμολογία θεωρείται επίσης εκείνη που αποκτήθηκε με συμβάσεις έργου ή με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου δίδεται και στις περιπτώσεις αξιολόγησης για την πλήρωση Οργανικών θέσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών.

 

Τα τέσσερα παραπάνω εδάφια εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες πρόσληψης που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μέχρι την 31-12-2004. Ως χρόνος συμμετοχής για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου νοείται ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης.

 

Για την απόδειξη του χρόνου και του είδους της εμπειρίας του υποψηφίου στις περιπτώσεις που για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, αρκεί η ύπαρξη της άδειας και η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος. Όταν στην ανωτέρω περίπτωση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, αυτή, αν μεν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, η οποία συνοδεύεται από μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, αν δε πρόκειται για μισθωτό, βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη. Αν για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται άδεια, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία του υποψηφίου καθορίζονται με την προκήρυξη.

 

ι)δ'. Κατά 30 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, καθώς και περιοχών του Νομού Φωκίδας, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.

 

ι)ε. Κατά δέκα (10) μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους δήμων ή κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι και δέκα χιλιάδων κατοίκων εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότες και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον.

 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, η σειρά καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), με την παράγραφο 26 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4148/2013 (ΦΕΚ 99/Α/2013).

 

9. Οι πίνακες επιτυχίας καταρτίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισμού κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κανονιστικής απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

10. Τα κείμενα των διαγωνιζομένων στο γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες κατάταξης και τους αποστέλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, προκειμένου να τους δημοσιοποιήσει. Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών καταχωρίζονται στο δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Παράλληλα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στο δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, να αποφασίσει την επανάληψη του, ολικώς ή μερικώς, μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί, αντί να επαναλάβει το διαγωνισμό, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων ή που προσλαμβάνονται, καθώς και η βαθμολογία των συμμετεχόντων στην ειδική γραπτή δοκιμασία (Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων) αποστέλλονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) αίτηση θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, στην περίπτωση των αναπληρώσεων από την επομένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθεσης προς διορισμό. Ομοίως, αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

11. Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού) και ισχύουν για τρία έτη.

 

Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενώνονται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισμού τους.

 

Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα μπορούν να διατεθούν προς διορισμό υποψήφιοι σύμφωνα με την παράγραφο 12.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ζ5 του άρθρου Ζ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

12. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για διορισμό. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, εντός 1 έτους από τον διορισμό του, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αμελλητί, προκειμένου το τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό αίτημα του φορέα για αντικατάσταση μετά από τη συμπλήρωση αποκλειστικής προθεσμίας 2 ετών από τη δημοσίευση της τελευταίας απόφασης κατανομής της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), με την οποία ολοκληρώνεται η κατανομή του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους διορισμούς για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανομής, η προθεσμία υποβολής αιτήματος ορίζεται σε 3 έτη από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή, άλλως, σε 3 έτη από την έναρξη ισχύος των διατάξεων με τις οποίες οι διορισμοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

13. Η παράγραφος 17 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 καταργείται.

 

Για τις περιπτώσεις όπου το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διαθέτει με απόφασή του επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού, ο διορισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως ισχύει.

 

Οι περιπτώσεις αντικατάστασης - αναπλήρωσης διοριστέου, ο οποίος παραιτήθηκε εντός ενός έτους από το διορισμό του, δεν υπόκεινται στον περιορισμό του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο 89 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014).

 

14. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι στον πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων, κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου, ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος για διορισμό υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου εντός 1 έτους από τον διορισμό του, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει περιλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας. Προς τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος καλείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, με κάθε πρόσφορο τρόπο, να δηλώσει αν αποδέχεται την κενή θέση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών. Η δήλωση αποδοχής του υποψηφίου πρέπει να είναι εμπρόθεσμη, ρητή και χωρίς επιφυλάξεις, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι δεν αποδέχεται τον διορισμό του. Η δήλωση αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση η οποία φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας, διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του, ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με το άρθρο 89 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

15. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διάθεση των επιτυχόντων, κάθε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο καλεί τους διατεθέντες σ' αυτό να υποβάλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τα απαιτούμενα, κατά τις οικείες διατάξεις, δικαιολογητικά διορισμού.

 

16. Ο διορισμός είναι υποχρεωτικός, πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε υπηρεσία ή νομικά πρόσωπο. Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας. Διοριζόμενοι σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών κατηγορίας ανώτερης, δεν μετατάσσονται στην ανώτερη αυτή κατηγορία πριν την παρέλευση 8 ετών από το διορισμό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

17. Υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας, η οποία συνεπάγεται κατάταξή του σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησής του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Επίσης, αντί διορισμού του σε προσωποπαγή θέση, μπορεί να ζητήσει με νέα δήλωσή του προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το διορισμό του σε κενή θέση άλλου φορέα, στον οποίο διατίθεται με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

18. Υποψήφιος που αποκλείσθηκε από το διαγωνισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του παρόντος εφόσον επιτύχει ακύρωση του αποκλεισμού του, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, δικαιούται να εξετασθεί μεμονωμένως από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας, εφόσον έλαβε την καθορισμένη βάση της βαθμολογίας.

 

Αν η σειρά εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας παρέχει δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 17.

 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικώς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

19. Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενες, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013 του νόμου 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016.

 

Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία - κλάδο - ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους 8 μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για προκηρύξεις Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

20. Εντός προθεσμίας 3 μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.