Νόμος 2190/94 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Προσωπικό σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά το άρθρο 80 του νόμου 1892/1990 μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής και οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταργούνται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπηρετούντες στις καταργούμενες θέσεις εντάσσονται αυτοδικαίως σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του υπουργείου με την ίδια σχέση εργασίας, που συνιστώνται αυτοδικαίως δια του παρόντος. Οι εξ αυτών πτυχιούχοι νομικής, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα παράλληλης άσκησης δικηγορίας, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991, το διατηρούν και μετά τη ένταξή τους σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

 

Επίσης, ως προς τους υπαγόμενους στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου που καταλαμβάνουν θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού επί θητεία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων στην κύρια θέση τους, στην οποία επιστρέφουν με αίτησή τους είτε κατά τη λήξη της θητείας τους είτε κατά τη διάρκεια αυτής. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Κατά τη διάρκεια της θητείας λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

2. Στα γραφεία υπουργών ή υφυπουργών, στους οποίους υπάγονται οι καταργούμενες μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής, συνιστώνται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

 

α) πέντε (5) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου,

 

β) επτά (7) θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τουρισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,

 

γ) πέντε (5) επιπλέον θέσεις ανά γενική γραμματεία των Υπουργείων των προηγούμενων περιπτώσεων α' και β',

 

δ) τριάντα (30) θέσεις για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που κατανέμονται μεταξύ Υπουργείου και γενικών γραμματειών του με απόφαση του Υπουργού.

 

3. Το προσλαμβανόμενο στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσωπικά πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

 

4. Η πρόσληψη στις θέσεις της παραγράφου 2 γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι προσλαμβανόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του υπουργού που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παραγράφου 3 δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση.

 

5. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, περιλαμβανομένου του προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να τοποθετείται στις συνιστώμενες κατά την παράγραφο 2 θέσεις.

 

Το τοποθετούμενο στις θέσεις της παραγράφου 2 προσωπικό λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

6. Στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών (ΓΓΤΠ) συνιστώνται είκοσι (20) ενιαίες θέσεις ειδικών επιστημόνων ή δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται. Οι ειδικοί επιστήμονες ή δημοσιογράφοι, που προσλαμβάνονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης για την κάλυψη των αναγκών των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού ή των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Στους παραπάνω μπορεί να ανατίθενται και καθήκοντα προϊσταμένου στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού ή στις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ή τμημάτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι προσλαμβανόμενοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των θέσεών τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.