Νόμος 3051/02 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 15 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Στα υπηρεσιακά συμβούλια ως εισηγητές και αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού. Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του παρόντος, ένα από τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 163 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)) που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 15 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του προέδρου, μόνο μέλη τους.}

 

3. Η περίπτωση Ο της παραγράφου 2 του άρθρου 163 του Υπαλληλικού Κώδικα, που προστέθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 18 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 6 εδάφιο α' του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), αντικαθίσταται από 01-01-2003 ως εξής:

 

{Τον Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για θέματα προσωπικού του Υπουργείου, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου όπου υπηρετεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος, με αναπληρωτές τους άλλους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές του ίδιου ως άνω Υπουργείου, οριζόμενους κατ' έτος με απόφαση του οικείου Υπουργού.}

 

4. Στο άρθρου 90 του Υπαλληλικού Κώδικα μετά τις λέξεις των άρθρων 69, 70, 72 και 98, προστίθενται οι λέξεις καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη.

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Κατά τη διεξαγωγή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2002 η κατά την παράγραφο 1 καταληκτική προθεσμία των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας μεσολάβησης ορίζεται αντί της 10-09-2002 η 11-11-2002.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 2190/1994 προστίθεται εδάφιο τέταρτο ως εξής:

 

{Επίσης, ως προς τους υπαγόμενους στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου που καταλαμβάνουν θέσεις μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού επί θητεία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων στην κύρια θέση τους, στην οποία επιστρέφουν με αίτησή τους είτε κατά τη λήξη της θητείας τους είτε κατά τη διάρκεια αυτής. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Κατά τη διάρκεια της θητείας λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.}

 

7.α. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) Πρόγραμμα Πολιτεία για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 10 - 19 της παραγράφου 1Α του άρθρου 1 του νόμου 2647/1998, όπως τροποποιείται από το προηγούμενο εδάφιο, ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για όλες τις υπηρεσίες των φορέων που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειας, όπως αυτές καθορίζονται από την κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 εκδιδόμενη Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εκτός των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων.}

 

8. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 και όπως εκ νέου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 περίπτωση δ' του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999, τροποποιείται ως εξής:

 

{Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται}

 

9. Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες του ΑΣΤΕΡΙΑ με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 15 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) κατανέμονται ανά μία και στις κοινότητες των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.