Νόμος 2190/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολομέλειας τοποθετούνται ως μέλη όλοι οι Αντιπρόεδροι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η Ελάσσων Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού είναι επταμελής και συγκροτείται από τους Αντιπροέδρους και κατά σειρά αρχαιότητας από τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Συμβούλους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού συνιστώνται 3 τουλάχιστον Τμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από 3 συμβούλους. Με απόφαση του Προέδρου μπορούν να συμμετέχουν σε Τμήματα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Αντιπρόεδροι για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ειδικότερα, εάν η σύνθεση του Τμήματος είναι ελλιπής, για τη συγκρότηση νόμιμης σύνθεσης προεδρεύει εκτάκτως Αντιπρόεδρος, ανεξαρτήτως σειράς αρχαιότητας, μαζί με μέλη του Τμήμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από πρόταση της Ολομέλειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη συγκρότηση των Τμημάτων, της Ολομέλειας και των Ελασσόνων συνθέσεών της, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και τήρησης των πρακτικών, τα ζητήματα της απαρτίας τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Με τον ίδιο Κανονισμό κατανέμονται οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στην Ολομέλεια, στις Ελάσσονες συνθέσεις της, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις και μπορεί να συνιστώνται και άλλα Τμήματα και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

 

Με τον Κανονισμό επίσης, καθορίζεται η αρμοδιότητα των Μονομελών συνθέσεων σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού του άρθρου 21, από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος και τους φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ολομέλειας, καθορίζεται η έδρα των Τμημάτων ή και των Μονομελών συνθέσεων. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί να αναθέσει το χειρισμό υποθέσεως σε άλλο Τμήμα από εκείνο στο οποίο υπάγεται, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή να αποφευχθεί επιβάρυνση του κατ' αρχήν αρμόδιου Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.