Νόμος 2190/94 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Οργάνωση - Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού λειτουργεί Γραμματεία της οποίας προΐσταται γενικός διευθυντής, που επιλέγεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η πλήρωση της θέσης του γενικού διευθυντή μπορεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, να γίνει και με μετάταξη Γενικού Διευθυντή του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που επιλέγεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού. Ο διοριζόμενος ή μετατασσόμενος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.

 

2. Η οργάνωση της Γραμματείας, οι αρμοδιότητες μεταξύ των υπηρεσιών της, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού, η κατανομή τους σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ολομέλειας του Συμβουλίου. Ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30). Για την αύξηση του αριθμού των θέσεων απαιτείται πρόταση της ολομέλειας του Συμβουλίου και γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

3. Η κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος πλήρωση των θέσεων διευθυντών και τμηματαρχών γίνεται με μετάταξη υπαλλήλων βαθμού Α' του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών ή με διορισμό, ύστερα από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Διορισμός γίνεται μόνο στις θέσεις που δεν θα καλυφθούν με μετάταξη. Η επιλογή των διοριζομένων ή μετατασσομένων γίνεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου. Ο διορισμός των επιλεγομένων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και η μετάταξη με απόφαση του ίδιου και του οικείου υπουργού. Για τη μετάταξη απαιτείται και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται. Αποκλείονται υποψήφιοι που έχουν υπερβεί, κατ' αντιστοιχία των θέσεων του πρώτου εδαφίου, το 55ο και 56ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994).

 

4. Οι λοιπές θέσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καλύπτονται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, εφόσον οι διοριζόμενοι ή μετατασσόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, προτιμώμενων αυτών που έχουν εμπειρία ιδίως σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Μετάταξη στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μπορεί να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλληλοι με τις ίδιες προϋποθέσεις. Με μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων δεν μπορεί να καλυφθούν περισσότερες από δέκα (10) θέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) και με την παράγραφο 3)α του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

5. Το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού συγκροτείται με απόφαση του προέδρου από τρεις (3) συμβούλους και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα υπηρεσιακά συμβούλια διατάξεις.

 

6. Στους υπαλλήλους της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποσπώμενοι σε αυτήν υπάλληλοι, καταβάλλεται η ειδική πρόσθετη αμοιβή που καθορίζεται με την, κατ' εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997, εκδιδόμενη κάθε φορά κοινή υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν από την υπηρεσία τους ειδικές πρόσθετες απολαβές, υποχρεούνται να επιλέξουν με δήλωσή τους προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που κοινοποιείται και στην υπηρεσία από την οποία είναι αποσπασμένοι, την ειδική πρόσθετη αμοιβή της παρούσας παραγράφου ή τις ειδικές πρόσθετες απολαβές που προβλέπονται στην οργανική τους θέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

7. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού λαμβάνουν από την υπηρεσία τους το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε είδους τακτικά επιδόματα, όπως και τις ειδικές αποζημιώσεις και απολαβές της οργανικής τους θέσης, που καταβάλλονται παγίως και που εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

8. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), εκτός των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε 2 έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για 1 φορά. H απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό ή την πρόσληψη οργάνου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή των οργάνων που εξομοιώνονται με αυτά. Ειδικά για τις αποσπάσεις υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό, οργάνου του φορέα προέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

9. Για την επιλογή των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του νόμου 3528/2007, (ΦΕΚ 26/Α/2007) ως εξής:

 

α. Το Συμβούλιο της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007 για την επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της αρχής συνιστάται με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και αποτελείται από:

 

α)α) τους 3 αντιπροέδρους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

β)β) 1 Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

γ)γ) 1 μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του επικεφαλής της οικείας αρχής.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

 

β. Το Συμβούλιο της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα:

 

α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης και

 

β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας συνιστάται με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής και αποτελείται από:

 

α)α) 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,

β)β) 1 μέλος άλλης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται με απόφαση του επικεφαλής της οικείας Αρχής,

γ)γ) 1 Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

δ)δ) έναν Γενικό Διευθυντή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.