Νόμος 2190/94 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γραφείο Επιθεώρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού λειτουργεί Γραφείο Επιθεώρησης, που έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Τον έλεγχο της πραγματοποίησης αυθαίρετων διορισμών ή προσλήψεων προσωπικού, που υπάγεται στον παρόντα νόμο.

 

β) Τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών του νόμου ως προς την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

 

γ) Τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών και γενικώς των διατάξεων που ρυθμίζουν την απασχόληση του προσωπικού αυτού.

 

δ) Τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων της τήρησης, από τους οπωσδήποτε και με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχοντες, των διατάξεων και κανονισμών, που διέπουν τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού.

 

ε) τον έλεγχο της νομιμότητας των διορισμών που διενεργούνται από τους φορείς κατά τις διατάξεις του άρθρου 18.

 

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται υποχρεωτικά σε δείγμα τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των διοριζομένων ανά φορέα.

 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διορισμού ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κατατάχθηκε σε σειρά διορισμού, στο χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη, ο διορισμός ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφαρμοζομένων αναλογικώς και των πέντε τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

Ο έλεγχος της περιπτώσεως α' γίνεται μόνο μετά από ερώτημα του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ή του οικείου υπουργού ή αρχηγού Κόμματος κατά τον Κανονισμό της Βουλής, με αναφορά των ενδείξεων που τεκμηριώνουν το σχετικό αίτημά τους είτε αυτεπαγγέλτως και των περιπτώσεων β' και γ είτε μετά από ερώτημα των ανωτέρω υπουργών είτε αυτεπαγγέλτως. Οι έρευνες και έλεγχοι της περιπτώσεως δ' γίνονται μετά από ερώτημα των αυτών ως άνω υπουργών ή αυτεπαγγέλτως ή κατ' αίτηση υποψηφίου. Τον έλεγχο των περιπτώσεων β' και γ' δύναται να ζητήσουν η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος αναφέροντας τις ενδείξεις οι οποίες τεκμηριώνουν το σχετικό αίτημά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) και με την περίπτωση β' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994).

 

2. Για τη λειτουργία του Γραφείου Επιθεώρησης τοποθετούνται με απόφαση του προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ως επιθεωρητές τρεις από τους συμβούλους αυτού, με ετήσια θητεία δυνάμενη να ανανεώνεται, καθώς και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό. Σε κάθε επιθεωρητή μπορεί να τοποθετείται με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού βοηθός επιθεωρητής από το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ο οποίος δύναται να ενεργεί και συγκεκριμένες πράξεις επιθεώρησης κατ εξουσιοδότηση συμβούλου - επιθεωρητή.

 

3. Η έκθεση επιθεώρησης υποβάλλεται στον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και στον οικείο υπουργό. Εφόσον ανακύπτουν ευθύνες κατά συγκεκριμένων οργάνων, η έκθεση διαβιβάζεται και στην οικεία υπηρεσία. Αν το αρμόδιο όργανο ασκήσει πειθαρχική δίωξη, η έκθεση επιθεώρησης επέχει θέση ανακριτικού πορίσματος κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

 

4. Οι Επιθεωρητές, κατά την άσκηση του έργου τους, έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου του άρθρου 33 παράγραφος 1 του [Π] Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

5. Για τα θέματα που υπάγονται στον έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν έχει αρμοδιότητα το σώμα ελεγκτών δημόσιας διοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.