Νόμος 2214/94 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ειδικές περιπτώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - Απαλλαγή από φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε μεταβίβαση με επαχθή αιτία, κατά την έννοια των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 248/Α/1950), όπως ισχύει, της κυριότητας ακινήτων ή άλλων εμπράγματων σε αυτό δικαιωμάτων, η οποία πραγματοποιείται μέχρι 31-12-1994 σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου που καταρτίστηκε μέχρι και την 31-12-1991, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται:

 

α) Στη φορολογητέα αξία των ακινήτων κατά το χρόνο κατάρτισης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, όπως αυτή προκύπτει με εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, εφόσον κατά το χρόνο τούτο ίσχυε στην περιοχή των ακινήτων το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Αν όμως το τίμημα που αναγράφεται στο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο είναι μεγαλύτερο από τη φορολογητέα αξία,λαμβάνεται υπόψη το τίμημα.

 

β) Στη φορολογητέα αξία των ακινήτων κατά το χρόνο της πρώτης εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην περιοχή που βρίσκονται τα ακίνητα, μειωμένης κατά ποσοστό 5% για κάθε προγενέστερο χρόνο, μέχρι του χρόνου κατάρτισης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου και μέχρι 40% κατ' ανώτατο όριο, της αξίας του χρόνου της πρώτης εφαρμογής του συστήματος, αν κατά το χρόνο κατάρτισης του προσυμφώνου δεν ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα στην περιοχή του ακινήτου. Χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών δεν υπολογίζεται, ενώ μεγαλύτερο τούτου λογίζεται ως έτος.

 

γ) Στην αξία του χρόνου σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, προκειμένου για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν έχει εφαρμοσθεί το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, προσαυξημένης κατά ποσοστό 10% για κάθε έτος και μέχρι 50%, κατά ανώτατο όριο, από την υπογραφή του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου μέχρι το χρόνο υπογραφής του οριστικού συμβολαίου. Χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών δεν υπολογίζεται, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.

 

2. Για τη σύνταξη συμβολαίων σε εκτέλεση συμβολαιογραφικών προσυμφώνων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, δεν απαιτείται το προβλεπόμενο από το άρθρο 26 του νόμου 1882/1990 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, του πωλητή.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α/1950), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1473/1984, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές δήμων και κοινοτήτων μέχρι 2.000 κατοίκων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν είναι, στο σύνολό τους ή μερικώς, μέσα σε ζώνη ακτίνας 500 μέτρων από το χειμέριο κύμα. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε κτήση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με χρησικτησία για την οποία έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση κατά τη διάταξη της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου παρά φυσικού προσώπου, εγγάμου, απαλλάσσονται του φόρου μεταβίβασης,εφόσον ο αγοραστής ή η σύζυγος ή οιονδήποτε εκ των τέκνων αυτού που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 25ο προκειμένου περί τέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου, ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληρεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, που βρίσκονται σε πάλη με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων ή σε τουριστικές περιοχές.}

 

5. Η περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986) αντικαθίσταται:

 

{β) δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοδομήσιμου οικοπέδου, ως και επί ιδανικού μεριδίου αυτού, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληρεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, που βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων ή σε τουριστικές περιοχές.}

 

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2120/1993 λήγει την 31-12-1994.

 

7. Ακίνητα που δωρίζονται από φυσικά πρόσωπα στο Δημόσιο ή σε δήμους και κοινότητες όπως χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικούς, μορφωτικούς ή κοινωφελείς σκοπούς απαλλάσσονται αναδρομικώς του φόρου ακίνητης περιουσίας ο οποίος επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 έως και 35 του νόμου 1249/1982, έστω και αν η δωρεά έλαβε χώρα μετά την ισχύ των διατάξεων αυτών. Τυχόν καταβληθέντες φόροι δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.