Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7b

Άρθρο 7B


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Δημοτική Αστυνομία, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τα έσοδα αυτά διατίθενται:

 

α) α)α) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

β)β) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Δημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις του άρθρου 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και του άρθρου 7, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήμου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.

 

γ)γ) Τα υπόλοιπα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, εκτός αυτών που προβλέπονται στις παραπάνω υποπεριπτώσεις α)α' και β)β', αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.

 

Από τα έσοδα όλων των ανωτέρω υποπεριπτώσεων καλύπτονται δαπάνες για τυχόν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης των μελών των ανωτέρω κλιμακίων, οι οποίες χορηγούνται με τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), καθώς και για τυχόν έξοδα μετακίνησης για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων.

 

β) για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου, που λειτουργούν στις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, μέσω ειδικού κωδικού, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όταν προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις οι οποίες τελούνται εκτός της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

 

Στον ίδιο κωδικό μπορεί να μεταφέρονται κονδύλια και από κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) της παρούσας υποπερίπτωσης. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από 19-08-2005.

 

Το ύψος της αμοιβής των μελών των παραπάνω κλιμακίων, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

β) Τα έσοδα από τα εισπραττόμενα πρόστιμα από τα Κλιμάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς αποτελούν έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Τουρισμού για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)ε του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), με το άρθρο 7 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α/2007), με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.