Νόμος 2386/96 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ρύθμιση θεμάτων επενδύσεων και μετασχηματισμών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής και ανεξάρτητα του αντικειμένου των εργασιών τους, εφόσον σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ανώνυμη εταιρία, με σκοπό την ίδρυση προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρίας.

 

2. Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της συνιστώμενης εταιρίας, για το τμήμα των κερδών μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τα κέρδη τα πέραν των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, τα οποία δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτής.

 

3. Η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου απαλλαγή των κερδών από τον φόρο εισοδήματος παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) οικονομικά έτη από το χρόνο της συγχώνευσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Η από τη συγχώνευση προερχόμενη εταιρία έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης το κάτωθι ποσό κεφαλαίου:

 

α)α) Προκειμένου για προσωπική εταιρία, τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) θα είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.

α)β) Προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης, τουλάχιστο σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές.

α)γ) Προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, τουλάχιστον εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.

 

β) Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια πριν από το χρόνο της συγχώνευσης.

 

γ) Το απαλλασσόμενο της φορολογίας εισοδήματος ποσό κερδών εμφανίζεται στο βιβλίο της συνιστώμενης εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της προελθούσας από τη συγχώνευση εταιρίας κατά το χρόνο της διανομής ή διάλυσης αυτής αντίστοιχα

 

4. Η αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή προσωπική εταιρία ενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 9, 10 και 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) και της παραγράφου 41 του άρθρου 15 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) εφαρμόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που θα γίνουν μέχρι την 31-12-1998.

 

7. Οι λέξεις ή νεοϊδρυόμενη, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), απαλείφονται.

 

8. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες.}

 

9. Το δεύτερο και τα επόμενα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2166/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2238/1994. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 1892/1990 μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά το συμβιβασμό με τους πιστωτές τους και την επικύρωσή του από το Εφετείο, στο λογαριασμό 16.05 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη υπολοίπου του παραπάνω λογαριασμού δεν επηρεάζει τη διανομή κερδών.}

 

10. Οι λέξεις ή συνιστώμενη, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 2166/1993, απαλείφονται.

 

11. Οι του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, που γίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου [Ν] 2165/1993.

 

12. Η απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΑΒ ΑΕ), της παραγράφου 31 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1160/1981 (ΦΕΚ 147/Α/1981), που ανάγονται στη χρονική περίοδο από της ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι και την 31-12-1996, γίνεται από τον ισολογισμό της χρήσης 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

 

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τους μετασχηματισμούς των οποίων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πραγματοποίησής τους και θα ολοκληρωθεί μετά τον ως άνω χρόνο δημοσίευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.