Νόμος 2459/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμάτων, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας και οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων για τα κάθε είδους εισοδήματά τους.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 107 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση περαιτέρω διανομής κερδών του ίδιου οικονομικού έτους, εφόσον η διανομή λαμβάνει χώρα μέχρι το χρόνο λήξης της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 107 του νόμου 2238/1994 αναριθμείται σε 6 και προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται κατά περίπτωση και για τις ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμούς.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου είναι ανώνυμες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986) καθώς και για τις αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, σαράντα τοις εκατό (40%).}

 

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του νόμου 2238/1994 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Το ως άνω ποσοστό αυξάνεται σε εξήντα τοις εκατό (60%) ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.}

 

6. Το άρθρο 117 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 117:Φορολογία αδιανέμητων κερδών

 

Κέρδη αδιανέμητα ημεδαπών ανώνυμων εταιριών και συνεταιρισμών που έχουν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου και προέρχονται από κέρδη ισολογισμών διαχειριστικών χρήσεων που έληξαν μέχρι και την 29-06-1992, αν διανεμηθούν με οποιαδήποτε μορφή ή κεφαλαιοποιηθούν,υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή φόρου πέντε τοις εκατό (5%) που υπολογίζεται επί του ποσού που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται και δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται ο φόρος εισοδήματος που είχε καταβληθεί κατά το χρόνο που προέκυψαν τα κέρδη αυτά.

 

Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από το χρόνο που η γενική συνέλευση εγκρίνει τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αδιανέμητων κερδών και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

 

Ο φόρος αυτός βαρύνει την επιχείρηση και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την επιχείρηση.

 

Με την Καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογικά υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού και των δικαιούχων για τα κέρδη που κεφαλαιοποιήθηκαν ή διανεμήθηκαν στους δικαιούχους. Οι διατάξεις των άρθρων 113, 116 και του νόμου [Ν] 4125/1960 εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.}

 

7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.

 

8. Η περίπτωση κ)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)η) Εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγορά και πώληση αγαθών, για τις πραγματοποιούμενες από αυτές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για την εφαρμογή του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων των άρθρων 12, 13 και 14 και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτά.

 

Εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις αυτές οι αφορολόγητες εκπτώσεις διενεργούνται από τα καθαρά κέρδη της περιοχής που πραγματοποιείται η παραγωγική επένδυση και τα οποία προέρχονται από δραστηριότητες που υπάγονται στο νόμο αυτό.}

 

9. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις επενδύσεις του άρθρου 1 του νόμου 1892/1990, που πραγματοποιούν από 01-01-1996 και μετά οι εμπορικές επιχειρήσεις, που ασχολούνται με την αγορά και πώληση αγαθών.

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε δραχμές με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας

Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε δραχμές κόρο ολικής χωρητικότητας

Φόρος κλιμακίου (σε δραχμές)

Σύνολο

Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS)

Ετήσιου φόρου (σε δραχμές)

20

200

4.000

20

4.000

30

230

6.900

50

10.900

50

260

13.000

100

23.900

 

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε τριακόσιες (300) δραχμές κατά κόρον.}

 

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι και είκοσι (20) κόρων, με εξαίρεση εκείνων που υπάγονται στο νόμο [Ν] 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α/1976), ο οφειλόμενος φόρος αμελείται και δεν ενεργείται βεβαίωση του φόρου αυτού.}

 

12. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες εκπίπτει από το συνολικό φόρο του νομικού προσώπου το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για εισοδήματα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το οποίο αναλογεί στη χρονική περίοδο που τα ως άνω νομικά πρόσωπα είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητάς τους τίτλους επενδύσεων που παράγουν τα εισοδήματα αυτά.}

 

13. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) παρατείνεται μέχρι και την 3-12-2000.

 

14. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 εφαρμόζονται ανάλογα, αφότου ίσχυσαν, στις αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων που ενεργήθηκαν ή ενεργούνται από τις επιχειρήσεις που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται.

 

15. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) εφαρμόζονται και για τις χρήσεις 1996, 1997 και 1998 (οικονομικά έτη 1997, 1998 και 1999) για το σχηματισμό του ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων, που θα χρησιμοποιηθεί σε νέες παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του νόμου 1892/1990, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα σε έτη 1997, 1998 και 1998 αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από τον σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.

 

Τυχόν ακάλυπτη αξία παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται για κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν μέχρι και τη χρήση 1995 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αφορολόγητων αποθεματικών που θα σχηματιστούν στις χρήσεις 1996 έως και 1998.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 1892/1990.

 

16. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση κ)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990.

 

17. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 1892/1990 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Τα ποσοστά που ισχύουν για τις εκτός της Α περιοχές εφαρμόζονται και για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α', γ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, που είναι εγκατεστημένες ή εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης και στην επαρχία Θεσσαλονίκης και στην επαρχία Θεσσαλονίκης και νομού Θεσσαλονίκης.}

 

18. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 1892/1990 όπως αυτό προκύπτει μετά την τακτοποίηση της προηγούμενης παραγράφου προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Εξαιρετικά, για τις εταιρίες της περίπτωσης κ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990 οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ως αδιανέμητα κέρδη λαμβάνεται το υπόλοιπο των τεκμαρτών κερδών που προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 34 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) και το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση από αυτά τακτικού αποθεματικού και των διανεμομένων ή αναλαμβανομένων κερδών κατά το μέρος που προέρχονται από τα τεκμαρτά κέρδη.}

 

19. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, Ιερά Μονή Σινά και Πάτμου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.